You are here

GENÇLERİN AVRUPA BİRLİĞİ’NE BAKIŞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA; SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

A SURVEY ON THE OPINIONS OF THE YOUTH TOWARDS THE EUROPEAN UNION: SELÇUK UNIVERSITY CASE

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12369

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The journey of Turkey’s EU membership negotiations has been continuing for more than 50 years. The negotiations which sometimes speed up, sometimes slow down, and sometimes come to a halt have never reached the desired levels. This zigzag in negotiations has been evaluated differently by the public, and this instability and obscurity have caused discussions. Especially due to the stance of the European countries towards Turkey lately, the EU membership of Turkey is a hot debate in the public debates. The membership of Turkey has various meanings in different categories of the public. By the way, the opinions of the young people towards Turkey’s membership and negotiations have private place in the debates. In this study, a field research was carried out at Selçuk University to determine the opinions of the students towards EU. The population of the research are the faculties and the high schools in the Alaeddin Keykubat Campus of Selçuk Universty. According to the research, more than 55% of the participants support Turkey’s membership to EU. Almost half of the participants think that Turkey will never be accepted as a member of the EU. The study is important for the determination of the young people's point of view to the EU.
Abstract (Original Language): 
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne dâhil olma serüveni 50 yılı aşkın bir süredir devam etmektedir. Kimi zaman hızlanan, kimi zaman yavaşlayan, kimi zaman da durma noktasına gelen üyelik görüşmeleri bir türlü arzulanan seviyeye ulaşamamıştır. Sürecin bu zikzaklı seyri birçok kesim tarafından farklı yorumlanmış, ilişkilerde yaşanan bu istikrarsızlık ve belirsizlik tartışmalara neden olmuştur. Özellikle son zamanlarda Avrupa ülkelerinin Türkiye’ye karşı tutumları sebebiyle Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği, kamuoyunda sıkça tartışılmakta ve gündemde kalmaktadır. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliği toplumun farklı kesimlerinde farklı anlamlar taşımaktadır. Ancak gençlerin, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliği ve üyelik süreci hakkındaki düşünceleri ayrıca önem taşımaktadır. Çalışmada, üniversite öğrencilerinin Avrupa Birliğine bakışını tespit etmek amacıyla Selçuk Üniversitesi öğrencileri üzerinde bir saha araştırması gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini, Konya Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat yerleşkesinde bulunan fakülte ve yüksekokul öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 55’ten fazlası Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliğini desteklemektedir. Katılımcıların yarısına yakını ise Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne hiçbir zaman üye olamayacağını düşünmektedir. Çalışma, gençlerin AB’ye bakışının tespiti açısından önem taşımaktadır.

REFERENCES

References: 

Aktar, C. (2001). Avrupa Yol Ayrımında Türkiye, İstanbul: İletişim Yayıncılık
Aydın, N. (2009). Avrupa Birliği Nedir Ne Değildir ?, İstanbul: Kum Saati Yayın Dağıtım
Gençlerin Avrupa Birliği’ne Bakışı Üzerine Bir Araştırma; Selçuk Üniversitesi Örneği 333
Turkish Studies
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 12/29
Bozkurt, V. (2001). Avrupa Birliği Ve Türkiye Siyasal Kurumlar Çıkar Grupları Kamuoyu Ve
Ortaklık Belgeleri, Bursa: Vipaş Yayın.
Çakmak, H. (2014). Türkiye Ve Avrupa Birliği İlişkileri, Ankara: Barış Kitap.
Çeçen, A. (2008). Türkiye’nin Avrupa Macerası, Ankara: Fark Yayınları.
Dartan, M. Nas, Ç. , Akman, M.S. , Canan, S. , Suner, S. (2004). Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne
Katılım Sürecinde Marmara Üniversitesi Öğrencilerinin Geleceğe ve Avrupa İle İlişkilere
Bakışı, İstanbul: Lito Matbaa
Doğan, E. E. (2005). Avrupa’yla Dansımız, İstanbul: Emre Yayınları.
Ginsberg, Roy. H.(2001). The Europen Union in International Politics: Bastism by Fire, Lanham:
Rowman&Littlefield Publishers.
Görel, E. , Özdemir, C. , Yurtkoru, E,S. , Dartan, M. (2014). Üniversite Gençliğinde Avrupa Birliği
Algısı: Marmara Üniversitesi 2004-2014 Anketlerinin Bir Değerlendirmesi, İstanbul: Bilnet
Matbaacılık.
Hale, William. (2013). Turkish Foreign Policy Since 1774, New York: Taylor&Francis Books.
Heywood, A. (2013). Küresel Siyaset, Ankara: Adres Yayınları.
Hix, S ve Høylana, B.(2011). The Political System of The European Union, New York: Palgrave
Macmillan.
Horvath, Z.(2007). Handbook On The European Union, Hungary: Hungarian National Assembly.
İlhan, S. (2003). Avrupa Birliği’ne Neden Hayır?, İstanbul: Ötüken Yayın.
Kaya, İ. , Kılıç, T ve Yıldırım, A. (2008). Dicle Üniversitesi Öğrencilerinin Türkiye’nin Avupa
Birliği Üyeliğine İlişkin Görüş ve Beklentileri, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(23),.
Keleş, R. & M, A. (2013). Avrupa Birliğinin Bölge Politikaları, İstanbul: Cem Yayınevi.
Köktaş, A. (1999). Avrupa Birliğinde İşçilerin Serbest Dolaşım Hakkı Ve Türk Vatandaşların
Durumu, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
Leonard, D.(2005). Guide to the Europen Union the Definitive Guide To All Aspects of the EU,
London: Profile Books Ltd.
Marsh, S ve Mackenstein, H.(2005). The International Relations of the European Union, Harlow:
Pearson Longman.
Negri, A. (2005). Avrupa Ve İmparatorluk Kurucu Bir Süreç Üzerine Düşünceler, İstanbul:
Otonom Yayıncılık.
Özey, R. (2007). Küresel Güçler Ve Politikalar, İstanbul: Aktif Yayınevi.
Poole. A. P.( 2003). Europe Unites The EU’s Eastern Enlargement, London: Greenwood
Publishing Group.
Rocard, M. (2008). Avrupa Birliği Yolunda Türkiye’ye Evet, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
Şen, F.& Akkaya, Ç.& Güntürk, R. (1999). 2000 Yılının Eşliğinde Avrupa Ve Türkiye, İstanbul:
Çağ Pazarlama
Uluç, G.(2009). Medya ve Oryantalizm Yabancı, Farklı ve Garip….Öteki, İstanbul: Anahtar
Kitaplar Yayınevi.
334 Mustafa İNCE - Mevlut Can KOÇAK
Turkish Studies
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 12/29
Uysal, C.(2001). Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinin Tarihsel Süreci ve Son Gelişmeler, Akdeniz
İ.İ.B.F. Dergisi, (1), 140-153.
Weber, W. (2006). Relations Between The State and Society in Turkey: Does The Make a
Difference?, Palgrave Macmillan.
Yamakoğlu, C. (1993). Türkler Yine Avrupa’da, Ankara: Akçağ Yayınları.
Yazgan, H ve Aktaş, A.(2012). Türkiye- Avrupa Birliği İlişkilerinde Kamuoyu Faktörü: Çankırı
İli Örneği, Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt:2,
sayı:2, ss.1-23.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com