You are here

GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİNDE ÇALIŞAN PERSONELLERİN İŞ DOYUM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF SATISFACTION LEVELS OF WORKING PERSONNELS OF YOUTH SERVICES AND SPORTS DIRECTORATES

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12733

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In the purpose of this research is to investigate the job satisfaction levels of personnel working in Youth Services and Sports Provincial Directorates in Eastern Anatolia Region in terms of some demographic characteristics (gender, age, educational status, job experience and position). In the Research partıcıpated in 71 women and 151 men. Personal Information Form was used during the research to learn about the personal information of participants. Other than that, Minnesota Satisfaction Questionnaire was used for the determination of job satisfaction levels of the participants. In Research was used as a data collection tool the " Minnesota Questıonnaıre”developed Weiss, Davis, England ve Lofguist (1967) and developed by Baycan (1985) is a validity and reliability study in our country. Due to the reason that the data had not been collected from normal distribution, Mann Whitney U Test was used to analyze whether the job satisfaction levels vary according to the gender or not. All data with age, job experience, position and educational status was analyzed by Kruskall-Wallis H Test. As a result, the following results have been achieved. Male employees were found to have higher satisfaction compared to female employees according to the variable of gender. The employees in the 40- 50 age group were found to have the highest satisfaction level according to the variable of age and the individuals in the group of 18-28 and over were found to have the lowest satisfaction level. According to educational status, it is determined that undergraduate and graduate employees have the lowest job satisfaction. According to years of service and experience variables, it was observed that those in the 0-4 age range had the lowest job satisfaction and those with the highest age were 51 and above. As a result of the analysis, the general satisfaction level of the employees in the Youth Services and Sports Provincial Directorates was found to be at a high level.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, Doğu Anadolu Bölgesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinde çalışan personelin iş doyum düzeylerinin bazı demografik özellikler (cinsiyet, yaş, eğitim durumu, iş deneyimi ve ünvan ) açısından incelenmesidir. Araştırmaya 71 kadın ve 151 erkek katılmıştır. Araştırmada katılımcıların kişisel bilgilerini öğrenebilmek için kişisel bilgi formu kullanılmıştır. İş doyum düzeylerinin belirlenebilmesi için Minnesota İş Doyum Ölçeği kullanılmıştır. Weiss, Davis, England ve Lofguist (1967) tarafından geliştirilen ölçek Baycan (1985) tarafından Türkçeye uyarlanarak geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Veriler normal dağılım göstermediğinden çalışanların iş doyum düzeylerinin cinsiyete göre değişip değişmediği Mann Whitney U Testi ile analiz edilmiştir. Yaş, iş deneyimi, unvan ve eğitim durumlarına ait veriler ise Kruskall Wallis H Testi ile analiz edilmiştir. Sonuç olarak aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. Cinsiyet değişkenine göre erkek çalışanlar kadın çalışanlardan daha yüksek doyuma sahiptir. Yaş değişkenine göre en yüksek doyum 40-50 yaş grubundaki çalışanlardayken, en düşük doyum ise 29-39 yaş aralığındaki bireylerde gözlenmiştir. Eğitim durumlarına göre ise lisans ve lisansüstü çalışanların en düşük iş doyuma sahip oldukları saptanmıştır. Hizmet yılı ve deneyim değişkenlerine göre 0-4 yaş aralığındakilerin en düşük, 51 ve yaş üstünde ise en yüksek iş doyuma sahip oldukları gözlenmiştir. Analiz sonucunda, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinde çalışanların genel doyum düzeyi yüksek derecede bulunmuştur.

REFERENCES

References: 

Akçamete, G., Kaner, S., Sucuoğlu, B. (2001). Tükenmişlik, İş Doyumu ve Kişilik, Nobel Yayın
Dağıtım, Ankara.
Akşit, A N. (2010). Çalışanların İş Doyumunu Etkileyen Bireysel Ve Örgütsel Faktörler İle
Sonuçlarına İlişkin Kavramsal Bir Değerlendirme. Türk İdare Dergisi. 467,31-51
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinde Çalışan Personellerin İş Doyum… 447
Turkish Studies
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 12/29
Akpınar, S. (2010). Spor Federasyonlarında Çalışanların Sosyal Beceri, İş Doyumu ve Problem
Çözme Yeterlilikleri Üzerinde Bir Araştırma. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi. Sağlık
Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Akpınar, A.T., Taş, Y. (2011), “ Acil Servis Çalışanlarının Tükenmişlik ile İş Doyum Düzeyleri
Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, Türkiye Acil Tıp Dergisi, 11(4),
161-165.
Arıkan, F., Gökçe, Ç., Özer, ZC., Köksal, CD. (2006). Job satisfaction and nursing. Nursing Forum,
1(1):4-10.
Aşık, N.A. (2010). Çalışanların İş Doyumunu Etkileyen Bireysel ve Örgütsel Faktörler ile
Sonuçlarına İlişkin Kavramsal Bir Değerlendirme. Türk İdare Dergisi, (467).
Baycan, F.A.(1985). Farklı Gruplarda Çalışan Gruplarda İş Doyumunun Bazı Yönlerinin Analizi.
(Boğaziçi Üniversitesi Bilim Uzmanlığı Tezi). İstanbul.
Çetin, M.Ç. (2003). Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatında Çalışan Spor
Uzmanlarının İş Doyum Düzeylerinin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk
Üniversitesi, Konya.
Çimen, M., Şahin, İ. (2000). Determination of the job satisfaction level of health personnel working
in an ınstitution. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 5(1):53-67.
Dönmez, F.Y. (2013). Çalışanlarda İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılık, Diyarbakır Ağız ve Diş
Sağlığı Merkezi Örneği, BEU, SBE, YYLT, İstanbul.
Ekici, S., Belli, E., Gürbüz, A. (2009). Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatında
Çalışanlarının İş Doyum Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma, Niğde Üniversitesi, Beden
Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3(1):85-95.
Gamgam, H., Altunkaynak, B. (2008). Parametrik Olmayan Yöntemler. Gazi Kitabevi, Ankara.
Dikmen, A.A. (1995). İş Yaşamı ve Yaşam Doyumu İlişkisi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi Dergisi, 3.
Karasar, N. (1995). Bilimsel Araştırma Yöntemi. .Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
Keser, A. (2005). İş doyumu ve yaşam doyumu ilişkisi: Otomotiv sektöründe bir uygulama. Çalışma
ve Toplum, 4.
Küçükyılmaz, Ü., Gök, Ö. F., Taşçı, K. D. (2006). Devlet hastanesinde çalışan hemşirelerin iş doyum
düzeylerinin belirlenmesi. Hemşirelik Forumu, 37-46.
Luthans, F. (1995). Organizational Behavior. (7th. Ed.), Literatür Yayıncılık, İstanbul.
Loscocco, K.A, (1990). Reactions to Blue Collar Work, Work and Occupations, 17(2), 152-178.
Mason, S.E, (1994).’’Gender Differences in Job Satisfaction’’, The Journal of Social Psychology,
Kanada
Özgen, H., Öztürk, A., Yalçın, A., (2002). İnsan Kaynakları Yönetimi. Nobel Kitabevi. Adana.
Robbins, S.R. (1991). Organizational Behaivor: Concepts, Controversies and Applications. Prentice-
Hall, New Jersey.
Sevimli, F., İşcan, Ö.F. (205). Bireysel ve İş ortamına ait etkenler açısından iş doyumu. Ege
Akademik Bakış, 1(5), 55-64.
448 İsmail POLATCAN - Atalay GACAR - Zeki COŞKUNER - Ahmet YIKILMAZ
Turkish Studies
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 12/29
Tınaz, P. (2005). Çalışma Yaşamından Örnek Olaylar, Beta Basım. İstanbul,
Vieira, J.A.C. (2005). Skill Mismatches And Job Satisfaction. Economic Letters.
Yavuzer, Y., Çivilidağ, A. (2014.) Sağlık çalışanlarında iş yerinde mobbing ile yaşam doyumu
arasındaki ilişkide depresyonun aracı rolü. The Journal Of Psychiatry And Neurological
Sciences, 27.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com