You are here

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN OBADER HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

PRESCHOOL TEACHERS’ VIEWS ABOUT OBADER

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12677

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
His study aims to determine pre-service preschool teacher’s levels of knowledge and views about the Integrated Family Support Education Guide (OBADER) in preschool education. It is thought that the results of the study will contribute to the more effective use of OBADER and to support parent involvement research. In this study, a screening model was used from descriptive research methods. This study is a qualitative study, which the researcher aimed to determine preschool teachers’ levels of knowledge and views about OBADER by taking maximum diversity sampling model from objective sampling methods. The participants of this research were16 preschool teachers’ (8 of them working at primary school and 8 of them working at independent preschools). A research form, which includes the open-ended questions and was prepared by the researcher based on the opinions of the experts, was used as a data collection material. The form prepared by the researcher in the direction of expert opinions and containing various open-ended questions about OBADER was collected and distributed to the teachers by the researcher. The obtained data were evaluated by descriptive analysis and content analysis methods. The results revealed that the preschool teachers did only know the name of OBADER, but they generally do not have any idea about the content of it as well as insufficient use of it in their educational settings. When teachers' opinions on OBDER content were evaluated, some teachers had positive opinions about OBDER contents, while others had negative opinions and others had neutral views. Teachers stated that they should not be adequately informed about OBADER as the biggest shortcoming in OBADER. Some teachers think that you do not have any shortcomings. When the findings that teachers wanted to be included in the content of OBADER were evaluated, they stated that it is necessary to increase activities and to include activities for current problems. The majority of teachers (f = 10) stated that there is no part or activity that they want to be removed from OBADER. The methods and techniques included in the OBADER have been evaluated adequately. They were asked what they were paying attention to when choosing the methods and techniques included in the OBADER, and teachers indicated that they mostly considered children's needs. Family communication activities are mentioned as the most satisfactory part in OBADER.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada okul öncesi öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitimle Bütünleştirilmiş Aile Destek Eğitim Rehberi (OBADER) hakkındaki bilgi düzeyleri ve görüşleri belirlenmek istenmiştir. Elde edilen verilerin OBADER'i daha etkin kullanmaya ve aile katılım çalışmalarını desteklemeye katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu araştırmada betimleyici araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Bu çalışma, amaçsal örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örnekleme modelini ele alarak, okul öncesi öğretmenlerinin OBADER hakkındaki bilgi düzeyleri ve görüşlerinin belirlenmesinde kullanılan nitel bir çalışmadır. Bu araştırmanın örneklemi 8'i anasınıfında, 8'i ise bağımsız bir anaokulunda görev yapan, 16 okul öncesi öğretmeninden oluşturmaktadır. Öğretmenlerin OBADER hakkındaki görüşlerini araştırmak üzere, uzman görüşleri alınarak araştırmacı tarafından hazırlanan açık uçlu soruların yer aldığı araştırma formu, veri toplama materyali olarak kullanılmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz ve içerik analizi yöntemleriyle değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda, okul öncesi öğretmenlerinin OBADER'in yalnızca ismini bildikleri, ancak içeriği hakkında çoğunlukla bilgi sahibi olmadıkları ve eğitim ortamlarında OBADER'i yeterince kullanmadıkları belirlenmiştir. Öğretmenlerin OBADER içeriği konusundaki görüşleri değerlendirildiğinde, bazı öğretmenler OBADER içeriği hakkında olumlu görüşlere sahip iken, bazıları olumsuz görüşlere, bazıları ise nötr görüşe sahip olduğu ortaya koyulmuştur. Öğretmenler OBADER konusundaki en büyük eksiklik olarak OBADER konusunda yeterince bilgilendirilmemelerini belirtmişlerdir. Bazı öğretmenler ise herhangi bir eksikliğin olmadığını düşünmektedir. Öğretmenlerin OBADER'in içeriğine eklenmesi istenen bulgular değerlendirildiğinde en çok etkinliklerin artırılması ve güncel problemlere yönelik etkinliklerin yer alması gerektiğini ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin çoğunluğu (f=10) OBADER'den çıkarılmasını istedikleri bir bölüm veya etkinlik olmadığını ifade etmişlerdir. OBADER'de yer verilen yöntem ve teknikler yeterli olarak değerlendirilmiştir. OBADER'de yer verilen yöntem ve tekniklerin seçiminde nelere dikkat ettikleri sorulmuş olup öğretmenler en çok çocukların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurduklarını ifade etmişlerdir. OBADER'de en çok yeterli bulunan bölüm olarak, aile iletişim etkinlikleri belirtilmiştir.

REFERENCES

References: 

Alisinanoğlu, F., Bay, D.N ve Şimşek, Ö. (2014). Okul öncesi eğitimde okul aile işbirliği ölçeğinin
geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
(KEFAD), 15(1), 1-13.
Brotman, L. M., Calzada, E., Huang, K.-Y., Kingston, S., Dawson-McClure, S., Kamboukos, D., and
Petkova, E. (2011). Promoting effective parenting practices and preventing child behavior
problems in school among ethnically diverse families from underserved, urban communities.
Child Development 82(1), 258-276.
Dinç, B. (2011). Okul öncesi eğitimde aile katılım çalışmaları. İçinde: Okul Öncesi Eğitimde Özel
Öğretim Yöntemleri (182- 189). Fatma Alisinanoğlu (Ed.). Ankara: Pegem Akademi
Yayıncılık.
Jeynes, W. (2012). A meta-analysis of the efficacy of different types of parental Involvement
programs for urban students. Urban Education, 47(4), 706-742.
Loomans, M.G.S. (2014). Parent Involvement That Supports Children Academically and Promotes
the Development of Independence. University of Wisconsin, Master’s Paper, Master of
Science in Education - Montessori, River Falls.
McMahon, M. (2015). Parent Involvement in Schools. Research Starters: Education (Online
Edition), http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?sid=701de102-a244-4e48-
616 Emine YILMAZ BOLAT
Turkish Studies
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 12/29
a4b3080dd6493d8b%40sessionmgr4009&vid=11&hid=4210&bdata=Jmxhbmc9dHImc2l0
ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=89164354&db=ers Erişim: 23.01.2017, Saat 15.50.
McMillan, J. H., and Schumacher, S. (2001). Research in education: A conceptual introduction (5th
ed.). New York: Longman.
MEB, (2013). Okul Öncesi Eğitim Programı ile Bütünleştirilmiş Aile Destek Eğitim Programı.
Ankara: T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü.
Miksic, M. Y. (2015). Parent Involvement: Theory, Practice, and Head Start. CUNY Institute for
Education Policy (CIEP), At Roosevelt House, Spring 2015.
Nitecki, E. (2015). Integrated school–family partnerships in preschool: building quality involvement
through multidimensional relationships. School Community Journal, 25(2), 195-220.
Robinson, K. and Harris, A. L. (2014). The broken compass: parental ınvolvement with children's
education. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Tezel-Şahin, F. ve Cevher-Kalburan, F.N. (2009). Aile eğitim programları ve etkililiği: Dünya’da
neler uygulanıyor? Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, (1) 25, 1-12.
Ünal, F. (2014). Aile eğitimi. İçinde: Aile Eğitimi ve Katılımı. Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitim
(273-303). Ayşe Belgin Aksoy (Ed.), Ankara: Hedef CS Basın Yayın.
Williams, T. T. and Sanchez, B. (2011). Identifying and decreasing barriers to parent involvement
for inner-city parents. Youth & Society, 45(1), 54–74.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Güncelleştirilmiş
Geliştirilmiş 5. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com