You are here

ASİMETRİK SAVAŞ VE İNSANCIL HUKUK

ASYMMETRICAL WAR AND HUMANITARIAN WAR

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12440

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The Realism – idealism debate started as the first great debate in the international relations discipline. This debate, which took place between the two world wars and the period after it, can be analyzed with the aim of preventing and ameliorating wars. Consequently, the issue of war took a centre stage in the international relations discipline. The humanitarian approach to war in the 20th century has led to the strengthening of the idea that catastrophic destruction and post war catastrophes can be removed or at least reduced. Thus, with the past experience, customary laws of international institutions and the changing dynamics, quite a number of studies had been carried out on some of the existing international agreements or treaties and war laws (Humanitarian Law). Despite the fact that humanitarian law was established on the rules necessitating war and the rules to be observed during war, fundamentally is serves the ultimate purpose of strengthening peace. Institutions that have been set up to check control and monitor humanitarian laws have contributed significantly in the modern world. The work of these institutions has resulted to very unlikely tendency of states to solve their problems by means of war. In other words, states see war as a last resort to solving problems. When we come to think of the fact that in the modern world, war is predominantly among very different groups rather than states and the metamorphosis that occurs during every period of history, then adequacy of the present humanitarian law is definitely questionable or better still it can be subjected to cross examination. As a result, the thrust of this work is to question the applicability of humanitarian laws to asymmetric wars and the extent to which it can be applicable.
Abstract (Original Language): 
Uluslararası İlişkiler disiplininin temelleri disiplinde ilk büyük tartışma olarak adlandırılan Realizm – İdealizm tartışması ile atılmıştır. İki dünya savaşı arası dönem ve sonrasında gerçekleşen bu tartışmanın ele aldığı ve çözümlemeyi hedeflediği sorunun savaşın önlenmesi olduğu düşünüldüğünde, savaş konusunun disiplin açısından önemli bir çalışma alanı olduğu anlaşılmaktadır. Savaş sorunsalına 20’nci yy. insanının yaklaşımı, yaşanan yıkımın ve savaş sonrası ortaya çıkan felaketlerin ortadan kaldırılabileceği veya en azından azaltılabileceği fikrinin güçlenmesine neden olmuştur. Bu kapsamda oluşturulan uluslararası kurumlar vasıtasıyla geçmiş tecrübeler ve örfi kanunların temelini oluşturduğu ve değişen dinamiklere göre hazırlanmış olan uluslararası anlaşmalar ile Savaş Hukukuna (insancıl hukuk) yönelik birçok çalışma yapılmıştır. İnsancıl hukuku savaşın çıkması için gerekli kurallar ve savaş esnasında uygulanan kurallar olarak iki temel esas üzerinden oluşturulmuş olsa da temelde barışın sağlanması amacıyla ortaya konulmuş kurallardan oluşturulmuştur. İnsancıl Hukuk kurallarının denetlenmesi maksadıyla oluşturulmuş kurumlar sayesinde modern dünyada devletler arasındaki problemlerin savaş yoluyla çözülme eğilimi devletler tarafından son çare olarak görülmektedir. Ancak tarihin her döneminde başkalaşım geçiren savaş olgusunun modern dünyada devletler arasında olmaktan çok farklı gruplar ile yapıldığı düşünüldüğünde, oluşturulan insancıl hukuk kurallarının mevcut duruma yönelik yeterliliği sorgulanmaktadır. Bu çalışmada bahse konu insancıl hukuk kurallarının, asimetrik savaşlarda ne ölçüde geçerli ve uygulanabilir olduğu değerlendirilmiştir.

REFERENCES

References: 

Akad M. T., Bir Savaş Nasıl Kaybedilir?, Selçuklu Osmanlı Tarihinde Askeri Hatalar, Kitap
Yayınevi, İstanbul, 2.ci Baskı 2009.
Akkan T. ve Küçükşahin A., “Değişen Güvenlik Algılamaları Işığında Tehdit ve Asimetrik Tehdit”,
Güvenlik Stratejileri Dergisi, Cilt: 05, 2007.
200 Demet Şefika MANGIR - Ender ALMAÇ
Turkish Studies
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 12/31
Aksoy M., Savaşın Değişen Doğası ve Cenevre Sözleşmeleri, 22 Ağustos 2016, İNSAMER,
http://insamer.com/tr/savasin-degisen-dogasi-ve-cenevre-sozlesmeleri_346..., Erişim
Tarihi: 20 Ocak 2017.
Albayrak G., İnsancıl Hukuk Ve İnsan Hakları Açısından Yeni Terörizmle Mücadelede Hedef Alarak
Öldürmeler, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2013.
AlsanZ. M., 1949 Cenevre Sözleşmeleri, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1950, Cilt 7,
Sayı 3-4.
Aslan M. Y., Savaş Hukukunun Temel Prensipleri, TBB Dergisi, Sayı 79, 2008.
Arıboğan Ü. vd., Uluslararası İlişkiler Sözlüğü, ed. Faruk Sönmezoğlu, DER Yayınları, İstanbul,
2010.
Atabek E., Asimetrik Dünya, Cumhuriyet Gazetesi, 24.9.2001.
AudenW.H., New YearLetter, in Jeannine Johnson, Why Write Poetry?, RosemmonPub., 2007.
Aydin O. G., İnsanHakları Hukuku ve İnsancıl Hukuk Çerçevesinde Terörle Mücadelede İşkence
Yasağı, TAAD, Yıl:6, Sayı:20 Ocak 2015.
Başer M., Günümüzde İnsancıl Hukuk ve İnsan Haklarının Korunması Sorunu, Hacettepe
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara, 2012.
Blum Gabriella, On a DifferentialLaw of War, Harvard International LawJournal, Volume 52,
Number 1, Winter 2011.
Bouchet-Saulnier F., İnsancıl Hukuk Sözlüğü, çev: Selahattin Bağdatlı, İletişim Yayınları, 2002,
İstanbul.
Carr E.H., Yirmi Yıl Krizi 1919-1939, çev. Can Cemgil, İstanbul BilgiÜniversitesiYayınları, 2015.
Clausewitz C. V., Savaş Üzerine, Selma Koçak (Çev.), İstanbul: Doruk Yayınları, 2011.
Cohen A., Proportionality in Modern AsymmetricalWars, Jerusalem Center forPublicAffairs, 2010.
Çelik Ş., Afganistan Savaşı’nda Silahlı Çatışma Hukuku İhlalleri, SAREN Yüksek Lisans Tezi,
İstanbul, 2013.
Estreicher S., Privileging Asymmetric Warfare (Part II)?: The "Proportionality" Principle Under
International HumanitarianLaw, New York University School of Law, 2011.
Estreicher S., Privileging Asymmetric Warfare (Part III)?: The Intentional Killing of Civilians under
International Humanitarian Law, Chicago Journal of International Law, Volume 12 | Number
2, 2012.
Groutius H., Savaş ve Barış Hukuku, çev. Seha L. Meray, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara,
1967, s.51-55.
Gurcan M., Savaşın Evrimi ve Teorik Yaklaşımlar, içinden Teoriler Işığında Güvenlik, Savaş, Barış
ve Çatışma Çözümleri, ed. Atilla Sandıklı, BİLGESAM, İstanbul, 2012.
HolstiK. J., Peaceand War: Armed Conflictsand International Order 1648-1989, Cambridge
University Press, 1992.
Hoş H. S., Haklı Savaş ve İnsancıl Hukuk, Ankara Üni. Sosyal Bilimler Enst. Yüksek Lisans Tezi,
Ankara, 2011.
ICRC, Uluslararası İnsancıl Hukuk ve Modern Silahlı Çatışmaların Sorunları Raporu, 31.
Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Konferansı, 2011, s. 10.
Karluk S. R., Küreselleşen Dünyada Uluslararası Kuruluşlar, Beta Yayınevi, İstanbul, 2014.
Asymmetrical War and Humanitarian War 201
Turkish Studies
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 12/31
Kıran A., Milletler Cemiyeti ve Önlenemeyen Savaş, Girne Amerikan Üniversitesi, Uluslararası
İlişkiler J. Soc. &Appl. Sci., 3(6), 2008.
Leitenberg M.,Deaths in Warsand Conflicts in the 20th Century, Cornell University , Peace Studies
Program OccasionalPaper #29, 3rd ed., August 2003.
Magstadh TM, 2006. Understanding Politics, Ideas, Institutions, Issues, Thomas Wadsworth, United
States, 2006.
Marchand S., Asimetrik Savaş: Dünya Hâkimiyeti Yolunda ABD-Çin, çev. Fazıl Bülent Kocamemi,
Bilge Kültür Sanat Yayınevi, 2011.
Muneer Z., IHL IrregularWarfare: Challenges Posed By Asymetric Warfare to Internatinal
Humanitarian Law, Centre For Strategic and Contemporary Research, 2016.
O’callaghanT, Griffiths M, 2002. International Relations, The Key Consepts, Routledge, Londonand
New York, 2002.
Özdemir H., 11 Eylül: Post-Modern Savaşın Miladı ya da Dış Politika Mücadelelerinin Görünmeyen
Boyutu, S.D.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2002, C.7, S.1:153-173.
Özsoy Ş., İnsancıl Hukukun Gelişimi, İnsan Hakları Yıllığı, Cilt 19-20, 1997-1998.
Pfanner T., Asymmetrical Warfare From The Perspective Of Humanitarian Law And
Humanitarianaction, International Review of the Red Cross, Volume 87 Number 857 March
2005.
Pictet J., “The Formation of International Law”, IRRC 3-24, 1985, iç. Ayşe Nur Tütüncü, age, 2012.
Singer J. D., “The Level of Analysis Problem in International Relations”, K. Knorr ve S. Verba (der.),
The International System: Theoretical Essays, Princeton, NJ, Princeton University Press,
1961.
Solis G. D., Law Of Armed Conflict: International Humanitarian Law in War, Cambridge University
Press, New York, 2010.
Spiller R., Savaşma İçgüdüsü, çev. Deniz İkiz, Doruk Yayımcılık, İstanbul, 2007.
The International Committee of theRed Cross (ICRC), Uluslararası İnsancıl Hukuk, çev. Türk
Kızılayı, 2004.
Thorton R., Asymmetric Warfare, Cambridge UK: PolityPress, 2007.
Türkeş K. T., Günümüz Dünyası Savaşlarında Silahlı Kuvvetlerin Devlet Dışı Aktörlerle Ortak
Kullanımı, Yüksek Lisans Tezi, KHO Savunma Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2007.
Tütüncü A. N., İnsancıl Hukuka Giriş, Beta Yayınevi, İstanbul, 2012.
Varlık A. B., Savaşı Tanımlamak: Terminolojik Bir Yaklaşım, Avrasya Terim Dergisi, 2013, 1 (2):
114 – 129.
Waltz K. N., İnsan Devlet ve Savaş Teorik Bir Analiz, çev. Enver Bozkurt vd., Asil Yayın Dağıtım,
Ankara, 2009.
Walzer M., Haklı Savaş Haksız Savaş, İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2010.
Williams H. vd. (der), Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Teorisi Üzerine Bir Derleme, çeviri editörü
Faruk Yalvaç, Siyasal Kitapevi, Ankara, 1996.
Yalçınkaya H., Savaş Uluslararası İlişkilerde Güç Kullanımı, İmge Kitapevi, Ankara, 2008.
Yalçınkaya H., Türkeş K. T., Yirmi Birinci Yüzyılda Çatışma Alanlarında Görülen Yeni Unsurlar,
Güvenlik Stratejileri Dergisi, Sayı 7, 2008.
202 Demet Şefika MANGIR - Ender ALMAÇ
Turkish Studies
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 12/31
Yamaner M. B. vd., 12 Ağustos 1949 Tarihli Cenevre Sözleşmeleri ve Ek Protokolleri, GS
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Sayı:47, İstanbul.
Yurdusev N., “Analiz Seviyesi” ve “Analiz Birimi”: Bir Ayrım Argümanı, Uluslararası İlişkiler, Cilt
4, Sayı 16 Kış 2007-2008.
Internet Resources
AA Haber Ajansı, aa.com.tr, Halepte Türkmen Mahalleleri Tamamen Yıkıldı, Erişim Tarihi: 26 Ocak
2017.
BM İnternet Sitesi, http://www.unicankara.org.tr/today/1.html, Erişim Tarihi: 29 Aralık 2016.
Birleşmiş Milletler Antlaşması,
http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/sozlesmeler/coktaraflisoz/bm/bm_01.pdf, Erişim:2Ocak
2017.
BM Antlaşması, https://www.ombudsman.gov.tr/contents/files/6535501-Birlesmis-Milletler-
Antlasmasi.pdf, Erişim Tarihi: 02 Ocak 2017.
Dan Ackman, Bush, NationRespondToFacelessEnemy, 9/12/2001, Forbes,
http://www.forbes.com/2001/09/12/0912politicreax.html, Erişim Tarihi: 25 Ocak 2016.
FM 3-0, 2001. Operations. US Army, http://www.globalsecurity.org
/military/library/policy/army/fm/3-0/ch4.htm, Erişim: 27 Ocak 2017, s.4-31.
Global Security, Military, http://www.globalsecurity.org./military/world/war/index.html, Erişim: 23
Ocak 2017.
MilitaryReview, Doctrine for Asymmetric Warfare, 2003, s.18-20, http://www.au.af.mil/au
/awc/awcgate/milreview/ancker.pdf, Erişim: 27 Ocak 2013.
ICRC, www.icrc.org/ihl.nsf/INTRO?OpenView
ICRC, States Party to the Following International Humanitarian Law and Other Related Treaties as
of 19-Jan-2017, https://ihldatabases.
icrc.org/applic/ihl/dihl_setup.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/appli
c/ihl/dihl_setup.nsf/58068F6508A7EE86C1257DF1004C2463/%24File/MAP_GC_AP_20
14.pdf?Open
http://africarmn.org/until-the-story-of-the-hunt-is-told-by-the-lion-1407/, Erişim: 25 Aralık 2016.
TDK, http://www.tdk.gov.tr/, Erişim Tarihi: 5 Ocak 2017.
1856 Deniz Hukukna İlişkin Paris Bildirisi,
www.files.ethz.ch/isn/125383/1284_Paris_Maritime.pdf)
Un Souvenir de Solferino-A memory of Solferino, www.encyclopedia.com/people/social-sciencesand-
law/social-reformers/jean-henri-dunant, Erişim 6: Ocak 2017
Yıldız S., Köprülü O.M., Asimetrik Savaş, Kasım 2015, https://www.researchgate.net/
publication/283544632_Asimetrik_Savas, Erişim Tarihi: 20 Aralık 2016.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com