You are here

KÜRESELLEŞMENİN EKONOMİK BOYUTU VE YOKSULLUK: AFRİKA ÖRNEĞİ

THE ECONOMIC SIZE OF GLOBALISATION AND POVERTY: AFRICAN EXAMPLE

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12741

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The economic dimension of globalization, which has come to the fore as an increase of the free market circulation in the world, maintains this meaning today. Especially before 1970, international economic and commercial activities were mostly concerned with the exchange of goods and services internationally, but after 1970 the prospect of circulating capital in a global arena increased steadily. The emergence of the concept of unlimited freedom after the Bretton Woods system causes serious problems in the economic situation of underdeveloped and developing countries. In this system, which aims to make high profits of the rich countries through the stock market or bonds, the transfer of money to the underdeveloped countries, which need capital, at high interest causes income inequality and poverty in the future. According to UN reports, income inequality, which is one of the consequences of the above mentioned globalization phenomenon, is more frequent in certain regions in recent years. This inequality is not only in underdeveloped countries; unfortunately, it has also emerged in countries such as America, England. Today, 1 out of every 8 people living in the US is on the poverty line. Even in countries that aim to regulate the New World, it is this poverty; annual reports show that poverty, hunger, health problems and terrorism in African countries are increasing. While the results of these reports show how serious the rate in adults is, the share of poverty and globalization is also undeniable. The results of poverty affect children more than adults. In developing countries, each of the five poor people is clearly a sign of one being a child, both physically and mentally affecting the development of children negatively. This, unfortunately, prevents future generations from being healthy individuals. In the study, the place of poverty in the global economic integration process is explained, and the economic differentiation in circulation has been examined in terms of country and year.
Abstract (Original Language): 
Ülkelerarası serbest piyasa dolaşımının artması olarak karşımıza çıkan küreselleşmenin ekonomik boyutu günümüzde de bu anlamını korumaktadır. Özellikle 1970 ten önce uluslararası ekonomik ve ticari faaliyetler çoğunlukla mal ve hizmetlerin uluslararasında değişiminde söz konusu iken, 1970 sonrasında sermayenin küresel bir arenada dolaşımının önemi giderek artmıştır. Bretton Woods sisteminden sonra limitsiz özgürlük kavramının ortaya çıkması, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik durumlarında ciddi problemlere neden olmaktadır. Borsa veya tahvil yoluyla zengin ülkelerin yüksek kar etmesini amaçlayan bu sistemde sermayeye ihtiyaç duyan az gelişmiş ülkelere para aktarımının yüksek faizle yapılması her iki taraf arasında gelir eşitsizliğine ve akabinde yoksulluğa neden olmaktadır. BM raporlarına göre yukarıda bahsedilen küreselleşme olgusunun sonuçlarından biri olan gelir eşitsizliği son yıllarda belli bölgelerde daha sık görülmektedir. Bu eşitsizlik sadece az gelişmiş ülkelerde değil; Amerika, İngiltere gibi ülkelerde de maalesef ortaya çıkmıştır. Bugün ABD’de yaşayan her 8 kişiden 1’i yoksulluk sınırındadır. Yenidünya düzenini amaçlayan ülkelerde bile bu yoksulluğun olması; yıllık yayımlanan raporlarda Afrika ülkelerindeki yoksulluk, açlık, sağlık sorunları, terör gibi olayların arttığını göstermektedir. Bu raporların sonuçları yetişkinlerdeki oranın ne denli ciddi olduğunu gösterse de göz ardı edilen çocukların da yoksulluk ve küreselleşmeden aldığı pay yadsınamaz şekildedir. Yoksulluğun sonuçları yetişkinlerden çok çocukları daha fazla etkilemektedir. Gelişmekte olan ülkelerde her 5 yoksul kişiden birinin çocuk olması, hem bedensel hem de zihinsel olarak çocukların gelişiminde olumsuz yönde etkilemesinin açıkça göstergesidir. Bu da gelecek nesillerin sağlıklı bireylerden oluşmasını maalesef engellemektedir.Çalışmada yoksulluğun küresel ekonomik bütünleşme sürecindeki yeri açıklanmakta, para dolaşımındaki ekonomik farklılaşma ülke ve yıl bazında incelenmiştir.

REFERENCES

References: 

Baş, K. (2009), ‘Küreselleşme ve Gelir Dağılımı Eşitsizliği’, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
Cilt 18, Sayı 1, s.49–70
BM'den Afrika'daki Mülteciler Açıklaması, https://www.haberler.com/bm-den-afrika-dakimulteciler-
aciklamasi-9286045-haberi/ erişim tarihi 04.10.2017
Coşkun, S. (2009), ‘Küreselleşme ve Yoksulluk: Birleşmiş Milletler (UNDP) ve Dünya Bankası
Göstergeleri Işığında Bir Analiz’, Sosyal Yardım Uzmanlık Tezi, T.C. Başbakanlık Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürlüğü, Ankara
Gerşil, G. (2015), ‘Küresel Boyutta Yoksulluk ve Kadın Yoksulluğu’, Yönetim ve Ekonomi, Cilt:22
Sayı:1 s. 159-181
Hazar, N. (2011), Küreselleşme Sürecinde Afrika ve Türkiye- Afrika İlişkileri,2.Baskı, USAK
Yayınları, Ankara
ILO, (2015), World Employment Social Outlook: The Changing Nature of Jobs, International Labour
Office, Geneva
Kabaş, T. (2009), ‘Gelişmekte Olan Ülkelerde Yoksulluğun Nedenleri ve Yoksullukla Mücadele
Yolları’, Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana
Karabıçak, M. (2002), ‘Küreselleşme Sürecinde Gelişmekte Olan Ülke Ekonomilerinde Oraya Çıkan
Yönelim ve Tepkiler’, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
C.7, S1, s.115-131
216 Aslıhan NAKİBOĞLU - Merve LEVENT
Turkish Studies
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 12/31
Leba, R. (2001), Küreselleşmenin Öteki Yüzü: Yolsuzluk, Mevzuat Dergisi Yıl: 4 Sayı:43,
https://www.mevzuatdergisi.com/2001/07a/02.htm# erişim tarihi 29.09.2017
Memiş, H. Kara, M. Ve Tayfur, L. (2010), ‘Yoksulluk, Yapısal Uyum Programları ve Sahra Altı
Afrika Ülkeleri’, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 7 Sayı:
14, s. 325 – 346
Roser, M. Ve Ortiz-Ospina, E. (2017), Global Extreme Poverty, https://ourworldindata.org/extremepoverty/
erişim tarihi: 28.09.2017
Sarı, G. Ve Yeşilyurt, H. (2014), ‘Küreselleşme Sürecinde Yoksulluk: Türkiye’de ve Dünyadaki
Perspektifi’, International Conference On Eurasian Economies
Seven, Ü. (2015), Finansal Gelişmişlik, Gelir Eşitsizliği Ve Yoksulluk,
http://iktisat.biz/2015/10/18/finansal-gelismislik-gelir-esitsizligi-ve-... erişim
tarihi: 14.09.2017
Sipahi, E. (2006), ‘Yoksulluğun Küreselleşmesi ve Kentsel Yoksulluk: Ekonomik ve Sosyal
Boyutlarıyla Konya Örneğinde Yoksulluk’, SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar
Dergisi s. 173-189
Şenses, F. (2004), ‘Neoliberal Küreselleme Kalkınma için Bir Fırsat mı, Engel mi?’, ERC Working
Paper in Economic 04/09, s. 1-27
UNDP, (2014), The 2014 Human Development Report: Sustaining Human Progress: Reducing
Vulnerabilities and Building Resilience, United Nations Development Programme, ISBN
978-92-1-126368-8, USA
UNDP, (2016), The 2016 Human Development Report: Human Development for Everyone, United
Nations Development Programme, ISSN: 0969-4501, USA
Uzun, M. (2003), ‘Yoksulluk Olgusu ve Dünya Bankası’, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt
4, Sayı 2, s. 155-173
Yahşi, F. (2007), ‘Küreselleşme ve İstihdam’, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Adana
Yanar, R. Ve Şahbaz, A. (2013), ‘Gelişmekte Olan Ülkelerde Küreselleşmenin Yoksulluk ve Gelir
Eşitsizliği Üzerindeki Etkileri’, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 8(3), 55-74.
Yılmaz, M. (2012), ‘Küreselleşme ve Kentsel Yoksulluk: Sosyolojik Bir Perspektif’, İnsan ve
Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi Journal of the Human and Social Science
Researches Cilt.1, Sayı: 4 – Volume.1, Issue: 4
WORLD BANK GROUP, (2016), Poverty and Shared Prosperity 2016: Taking On Inequality,
International Bank for Reconstruction and Development, ISBN (paper): 978-1-4648-0958-
3, Washington

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com