You are here

15 TEMMUZ 2016 SONRASI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDEN İHRAÇLARIN CHRİS ARGYRİS’İN OLGUNLAŞMA TEORİSİ PERSPEKTİFİNDEN ANALİZİ (15 TEMMUZ 2016- 15 TEMMUZ 2017)

ANALYSIS OF DISMISSALS IN TURKISH ARMED FORCES AFTER 15 JULY 2016 FROM THE PERSPECTIVE OF CHRIS ARGYRIS' MATURATION THEORY

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12151

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The July 15 coup attempt has a strategic preliminary indication of which factors are more effective in shaping the political and bureaucratic structure in Turkey. In particular, the organization /organizations that have entered into the army and have camouflaged themselves in a very good way shows the importance of the case via the delegated legislation enforced in scope of emergency state both during attempt of coup and after coup. There may be many reasons of mentioned event. However, in terms of management sciences, it is necessary to examine this subject in the context of Chris Argyris "Maturation Theory". The aim of this study is to analyze, especially based on dismissals issued in the Turkish Armed Forces after July, 2016 management principles and practices of the related institutions within the framework of maturation theory. Therefore, the basic principles and determinations of Argyris' maturation theory were discussed firstly. Then, based on the Decree Laws of the State of Emergency issued in 2016 and other official sources dismissals from the Turkish Armed Forces in this period, and data on the imports, comparison and calculations are made and revealed. Both the literature review and the official sources were collected. From the personnel of the Turkish Armed Forces, tables were drawn up for those who were taken in the process and this change was made more visible. Some results have been achieved by analysis of the present data within the framework of maturation theory. Finally, a number of determinations were made and some suggestions related to the topic were developed.
Abstract (Original Language): 
15 Temmuz darbe girişimi, Türkiye’de siyasi ve bürokratik yapının şekillenmesinde hangi faktörlerin daha etkin olduğunu göstermek açısından stratejik bir öneme haizdir. Özellikle silahlı kuvvetler bünyesine girmiş ve çok iyi bir şekilde kendini kamufle etmeyi başarmış örgüt/örgütler, gerek darbe girişimi ve gerekse darbe sonrası Olağanüstü Hal kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler ile olayın vahametini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Söz konusu durumun meydana gelmesinin pek çok nedeni olabilir. Ancak, yönetim bilimi açısından konuyu Chris Argyris’in “Olgunlaşma Teorisi” bağlamında irdelemek gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı da, Temmuz 2016 sonrası özellikle, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki ihraç kararnamelerini esas alarak, ilgili kuruluşların yönetim ilke ve uygulamalarını olgunlaşma teorisi çerçevesinde analiz etmektir. Bu yüzden, önce Argyris’in olgunlaşma teorisinin temel ilke ve tespitleri ele alınmıştır. Daha sonra 2016’da çıkartılan Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri ve diğer resmi kaynaklar temelinde, bu dönemdeki Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan ihraçlar ve açığa almalara dair veriler, karşılaştırmalar ve hesaplamalar ile durum tespiti yapılmıştır. Konuyla ilgili hem literatür taraması yapılmış, hem de resmi kaynaklardan veriler derlenmiştir. Türk Silahlı Kuvvetler personelinden bu süreçte görevden alınanlara dair tablolar oluşturulmuş ve bu değişim daha görünür kılınmıştır. Mevcut verilerin olgunlaşma teorisi çerçevesinde analiziyle bazı sonuçlara ulaşılmıştır. Son olarak da bir takım tespitler yapılmış ve konuyla ilgili bazı öneriler geliştirilmiştir.

REFERENCES

References: 

Akgün, S. (2014). “İngiliz Yönetiminin İlk Döneminde Bürokratik Grup Olarak Kıbrıslı Müslüman
Liderliğin Osmanlı İmparatorluğu İle Olan İlişkileri (1878-1914)” Turkish Studies -
International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic,
9/4, ss. 1-13.
Akkaya, B. (2013). “Geçmişten Günümüze Türk Polis Teşkilatında Rütbeler”, Turkish Studies -
International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic,
8/5, ss. 59-72.
Arat, M. (2008). “Çalışma Yaşamında Bireysel Temel Yetkinlikler Ve Kazanılmasında Okul Öncesi
Dönemde Anne Baba Yetiştirmesinin Önemi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı Doktora Tezi, İzmir.
Ardıç, K. – Polatcı, S. (2007). “İşgören Refahı Ve Örgütsel Etkinlik Kavramlarına Bütüncül Bir
Bakış: Örgüt Sağlığı”, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 21, Sayı: 1, ss.137-154.
Argyris, C. (1957). Personality and Organization: The Conflict between System and the Individual.
New York: Harper &: Brothers.
Argyris, C. (1985). Strategy, Change and Defensive Routines. Boston: M.A.Pitman.
Arslan M. (2016). “İşletmelerde Yönetim Ve Organizasyon (Ders Notları) Harran Üniversitesi
Birecik Meslek Yüksekokulu 2016”,
http://birecik.harran.edu.tr/ders_notlari/yonetim_organizasyon.pdf
Ayhan, U. (2010). “Öğrenen Örgütler Ve Kamu Kuruluşları”, Sayıştay Dergisi, Sayı:76, ss.77-99.
Baraz, A. B. Davranışsal Yönetim, s.21. http://barisbaraz.com/wpcontent/
uploads/NeoKlasik.pdf
Ciossan, M. (2003), “Altering theories of learning and action: An interview with Chris Argyris”,
Academy of Management Execulise, Vol. 17, No. 2, ss.40-46.
Daniel A. W. - Dan V. J. (1968). Management: Process, Structure, and Behaviour, John Wiley.
Demir S. (2009). “Özel Ve Kamu Hastanelerinin Organizasyon Yapılarının Karşılaştırılması”,
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim
Dalı Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale.
15 Temmuz 2016 sonrası Türk Silahlı Kuvvetlerinden İhraçların Chris Argyris’in… 237
Turkish Studies
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 12/31
Doğan, K. C. (2015). “Postmodernizmin Kamu Yönetimine Yansımaları: Ombudsman Ve Toplam
Kalite Yönetimi Yaklaşımları”, Turkish Studies International Periodical for the Languages,
Literature and History of Turkish or Turkic, 10/14, ss.273-290.
Efil, İ. (2007). İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, Genişletilmiş 9. Baskı, Bursa: Alfa.
Ergun, T. (1982). Yönetim Psikolojisi II, Türkiye Ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları
No: 201, Ankara: Sevinç Matbaası.
Genç, N. (2007). Yönetim ve Organizasyon, 3. Baskı, Ankara: Seçkin.
Gökmogol, M. R. (1999). “Ankara Garnizonu’nda Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na Bağlı Birimlerin
Depolama, Dağıtım Ve Mutfak İşlemlerinde Toplam Kalite Yönetimine Geçişle İlgili
Sorunları Ve Çözüm Önerileri”, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hayvancılık
İşletme Ekonomisi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
Kurumsal Yönetim, (2016). Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş, Şubat 2016,
s.18-19,
http://www.spl.com.tr/Upload/files/1018_Kurumsal%20Y%C3%B6netim_2016-
1.pdf
Lovrich, N. P. (1989), “The Simon/Argyris Debate: Bounded Rationality Versus Self-Actualization
Conceptions Of Human Nature”, Public Administration Quarterly, Winter, ss.542-483.
Nişancı Z. N. (2015). “Geçmişten Günümüze Yönetim Düşüncesi”, Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt
13, Sayı 25, 2015, Çanakkale, ss.257-294.
Özalp İ. ve diğerleri. (2004). Yönetim ve Organizasyon, Eskişehir Anadolu Ünv Yayın No:1457,
Eskişehir.
Öztürk, C. (2016). “Argyris'in Olgunlaşma Teorisine Liderlikte Durumsallık Yaklaşımlarından
Çözüm Arayışları”, İnsan Ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5 (8), ss.3085-3098.
Öztürk, C., (2016). “Neo-Klasik Yönetim Kuramlarından Argyris'in Olgunlaşamama Teorisine
Davranışsal Liderlik Yaklaşımlarından Çözümler”, 2016, Uluslararası Yönetim, Ekonomi
Ve Politika Kongresi-International Congress Of Management Economy And Policy. Kasım
26-27, 2016 / İstanbul, Bildiriler Kitabı, Cilt 2, ss.1708-1718.
Şahin, Y. (2015). Yönetim Bilimi ve Türk Kamu Yönetimi, 6. B, Bursa: Ekin.
http://www.maliyetis.com/wp-content/uploads/2010/05/CHRISARGYRIS1.pdf
http://www.hurriyet.com.tr/genelkurmay-personel-sayisini-acikladi-28336770 (5 Ekim
2016)
http://www.milliyet.com.tr/tsk-personel-sayisini-acikladi-gundem-2239197/ (11 Kasım
2016)
http://www.ntv.com.tr/turkiye/tskpersonel-sayisini-acikladi,ivhjOnlKGUKP... (15
Eylül 2016)
http://www.ntv.com.tr/turkiye/tsk-15-temmuz-sonrasi-ilk-kez-personel-say...,
VEwp51shS0WCSH5M-F4-rQ (5 Aralık 2016)
http://www.diken.com.tr/tsk-ilk-kez-personel-sayisini-acikladi-mayisa-go...
fazla/ (7 Ocak 2017)
238 Cemal ÖZTÜRK - Ferit İZCİ
Turkish Studies
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 12/31
http://www.aljazeera.com.tr/haber/tsk-personel-sayisini-acikladi (7 Ocak 2017)
http://www.memurlar.net/haber/610653/ (7 Ocak 2017)
http://www.tsk.tr/TSKdanHaberler/Haber_61 (4 Mart 2017)
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160727M2-1.pdf) (7 Aralık 2016)
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=4.5.669&MevzuatIliski=0...
mlSearch=&Tur=4&Tertip=5&No=669) (8 Mart 2017)
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=4.5.670&MevzuatIliski=0...
ch=&Tur=4&Tertip=5&No=670) (8 Mart 2017)
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=4.5.672&Mevzuat...
mlSearch=&Tur=4&Tertip=5&No=672) (8 Mart 2017)
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161029-4.htm) (8 Mart 2017)
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161122-1.htm) (8 Mart 2017)
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170106M1-1.htm) (8 Mart 2017)
http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/20170207M1-1.htm Erişim T: (08.02.2017)
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170429-M1-1.htm (01.06.2017)
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170714M1-1.htm (28.07.2017)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com