You are here

KAMU KATILIM BANKACILIĞININ BANKACILIK SEKTÖRÜNE BEKLENEN ETKİLERİ

THE EXPECTED EFFECTS OF PUBLIC PARTICIPATION BANKING ON BANKING SECTOR

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12792

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Today, many countries have become competed with each other in order to be central to the Islamic finance sector. Participation banks in our country first started operating under the name of "Private Finance Institutions" in 1983. The names of these institutions in the world, which are changed as the result of the legal regulatıon to name participation banking in 2005 are known as Interest Free Banking and Islamic BankingTurkey, which is in competition with other countries in participation banking, made a positive initiative in this issue and the Ziraat Participation Bank, which is the first participation bank in the public, operated in 2015. It is believed that this initiative will contribute to Turkey's goal of becoming the world's top ten economies for 2023. In 2016, Turkey's second public participation bank, the Vakıf Participation Bank, has opened and started to operate. In this study, the concept of participation banking, the methods of fund collection and fund utilization of participation bank is tried to be explained. Besides, it has aimed to give information about the participation banks operating in Turkey. A survey has been counducted to measure the expected effects of public participation banking on the banking sector in Erzurum, Erzincan, Kars and Ağrı in the Eastern Anatolia Region. With this study, it has been tried to measure the level of perception of the purpose of entry of the public banks included in the participation banking sector in this last two years by the bank employees. Obtained data have analyzed by Kruskal Wallis, Mann-Whitney U test in the SPSS (Statistical Program For Social Sciences) program.
Abstract (Original Language): 
Günümüzde birçok ülke İslami finans sektörüne merkez olabilmek için birbirleriyle yarışır duruma gelmiştir. Ülkemizde katılım bankaları ilk olarak 1983 yılında “Özel Finans Kurumları” adı altında faaliyete başlamıştır. 2005 yılında yapılan kanuni değişiklik sonucu ismi katılım bankacılığı olarak değiştirilen bu kurumların dünyadaki ismi ise; Faizsiz Bankacılık, İslami Bankacılık olarak bilinmektedir. Katılım bankacılığında diğer ülkeler ile yarış içerisinde olan Türkiye, bu konuda olumlu bir girişimde bulunarak 2015 yılında Ziraat Katılım Bankası ile devlet bünyesindeki ilk katılım bankasını faaliyete geçirmiştir. Bu girişimin Türkiye’nin 2023 yılı için dünyanın ilk on ekonomisi arasında olma hedefine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 2016 yılında ise Türkiye’nin ikinci kamu katılım bankası olan Vakıf Katılım Bankası açılmış ve faaliyete başlamıştır. Bu çalışmada katılım bankacılığı kavramı, katılım bankacılığının fon toplama ve fon kullandırma yöntemleri açıklanmaya çalışılmıştır. Ayıca, Türkiye’de faaliyet gösteren katılım bankaları hakkında bilgi vermek amaçlanmıştır. Kamu katılım bankacılığının bankacılık sektörüne beklenen etkilerini ölçmek için Doğu Anadolu Bölgesindeki Erzurum, Kars, Ağrı ve Erzincan illerinde çalışan personele anket uygulaması yapılmıştır. Yapılan bu çalışma ile son iki yılda katılım bankacılığı sektörüne dahil olan kamu bankalarının bu sektöre giriş amacının banka çalışanları tarafından ne düzeyde algılandığı ölçülmeye çalışılmıştır. Elde edilen verilere SPSS (Statistical Program For Social Sciences) programında Kruskal Wallis, Mann-Whitney U testi ile farklılık analizleri yapılmıştır.

REFERENCES

References: 

Altun A., Dalkılıç, N. (2014). Efficiency Analysis in Islamic Banks: A Study For Malaysia And
Turkey, ( İslami Bankaların Etkinlik Analizi: Malezya Ve Türkiye Çalışması). BDDK
Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, 8, 9-33.
Amin, M. Isa, Z. (2008). “An Examination of the Relationship Between Service Quality Perception
and Customer Satisfaction” International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance
and Managemen. 1,3,191-209.
Bayraktaroğlu, A. (2013). Bankacılık & Sigortacılık Ders Notları. Muğla: Muğla Sıtkı Kocaman
Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü.
448 Ramazan YANIK - Serpil SUMER
Turkish Studies
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 12/31
Çobankaya, F. T. (2014). Katılım Bankalarının Türkiye’deki Farkındalık Düzeyinin Tespiti: Batı
Akdeniz Bölgesinde Bir Araştırma, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Isparta: Süleyman
Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Doğan, M. (2013). Katılım ve Geleneksel Bankaların Finansal Performanslarının Karşılaştırılması:
Türkiye Örneği, Muhasebe ve Finansman Dergisi,175- 188.
Hanif, M. (2014). “Differences and Similarities ın Islamic and Conventional Banking” International
Journal of Business and Social Sciences, 2, 2.
Kalaycı, İ. (2013). “Katılım Bankacılığı Mali Kesimde Nasıl Bir Seçenek?” Uluslararası Yönetim,
İktisat ve İşletme Dergisi, 9, 60-61.
Kutval, Y. (2014). Katılım Bankacılığının Gelişimi ve Türkiye Örneği,(Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi), Kırıkkale: Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Naser, K. Jamal, A. Al-Khatip, K. (1999). “Islamic banking: a study of customer satisfaction and
preferences in Jordan” International Journal of Bank Marketing, 17,3,135-150.
Özsoy, İ. (1993). Faiz ve Problemleri, İzmir: Nil Yayınları.
Özulucan, A. (2010). Katılım Bankacılığı, İstanbul: Türkmen Kitabevi.
Pavelkaya, V., L., Bankuti, G. ve Varga, J. (2016). The Analysis Of TheTurkish Islamic Banking
System Between 2005 and 2014. International Conference On EurasianEconomies.
Pehlivan, P. (2016). Türkiye’de Katılım Bankacılığı ve Bankacılık Sektöründeki Önemi, Selçuk
Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi.
Sümer, G. , Onan, F. Dünyada Faizsiz Bankacılığın Doğuşu, Türkiye’deki Katılım Bankacılığının
Gelişme Süreci ve Konvansiyonel Bankacılıktan Farkları, Gazi Üniversitesi iktisadi ve İdari
Bilimler Dergisi, 296-308.
Talas, L., Bankuti, G. ve Varga, J. (2016). The Analysis Of TheTurkish Islamic Banking System
Between 2005 and 2014. International Conference On EurasianEconomies.
Usmani, M. T. An Introduction to Islamıc Fınance
Yanık, R. (2013). Bilişsel Yeteneklerin İç Denetim Üzerindeki Etkisi, Ankara: Pegem Akademi.
http://www.bankasya.com.tr/haber-detay.aspx#haberler/musterilerimizin-di... Erişim
Tarihi: 11.05.2017
www.tkbb.ogr.tr Erişim Tarihi 23.03.2017

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com