You are here

İNTERNETTE EMLAK PAZARLAMASI

REAL ESTATE MARKETING ON THE INTERNET

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12503

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Nowadays, the first tool which people frequently consult to while they are looking for an real estate to sale and rent is e-commerce web sites. It is very crucial for e-commerce companies that serve for individulal users and real estate agents to satisfy their customers’ needs and expectations, to achieve customer pleasure and customer loyalty. This study has significance especially for e-commerce companies that work in this sector to develop strategies on customers’ e-service expectations and for real estate agencies to evaluate e-service quality. This search investigates the relation among e-service quality, customer satisfaction and customer loyalty of three mostly used e-commerce websites (sahibinden.com, hurriyetemlak.com, milliyetemlak.com, ) that are used by real estate agencies in Konya. The objective of this study is to measure the level of expected and perceieved quality of e-commerce websites that real estate agencies use, the customer satisfaction and the intention of customer loyalty. In this study, heuristic and conclusive research technics have been used. A questionaire has been applied with 254 real estate agents of 750 in Konya by using E-SQUAL that is the most applied scale for assessing e-service quality. This case will also reflect the individual users’ e-service quality expectations and perceptions, their behaviors and attitudes towards customer pleasure and customer loyalty. According to results of the emprical study have indicated that there is no significant difference between demographic characteristics of participants (gender, age group, education level, income level, site preference) and expected e-service quality. A positive relationship has been identified between customer royalty and customer satisfaction with real estate broker’s perception.
Abstract (Original Language): 
Günümüzde insanların kiralık ya da satılık emlak ararken başvurdukları ilk kaynak e-ticaret siteleridir. Bireysel kullanıcılar ve emlak komisyoncularına hizmet veren e-ticaret şirketlerinin, müşterilerinin beklentilerine cevap verebilmeleri, müşteri memnuniyeti ve müşteri bağlılığı sağlayabilmeleri büyük önem taşımaktadır. Çalışma, öncelikle bu sektörde faaliyet gösteren e-ticaret şirketlerinin müşterilerin e-hizmet kalite beklentilerine yönelik strateji geliştirmelerine ve emlak komisyoncularının e-hizmet kalitesi ile ilgili değerlendirmeleri açısından önem arz etmektedir. Bu araştırma, Konya’da bulunan emlak komisyoncularının en sık kullandıkları 3 e-ticaret sitesinin (sahibinden.com, hurriyetemlak.com, milliyetemlak. com) e-hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti ve müşteri bağlılığı arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Bu çalışmanın amacı, Konya’da mevcut emlak komisyoncularının kullanmış oldukları e-ticaret siteleri ile ilgili beklenen ve algılanan hizmet kalite düzeyi ile müşteri memnuniyeti ve bağlılık niyetini ölçmektir. Bu çalışmada keşifsel ve sonuçlandırıcı araştırma yöntemleri uygulanmıştır. E-hizmet kalitesini ölçmek için en sık kullanılan E-SQUAL ölçeği ile Konya merkezde çalışan 705 emlak komisyoncusu arasından 254 emlak komisyoncusu ile anket uygulaması yapılmıştır. Bu durum bireysel kullanıcıların e-hizmet kalite beklenti ve algısı ile müşteri memnuniyeti ve müşteri bağlılığı ile ilgili tutum ve davranışlarını da yansıtacaktır. Ampirik araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların demografik özellikleri (cinsiyet, yaş grubu, eğitim düzeyi, gelir düzeyi, site tercihi) ile bekledikleri e-hizmet kalitesi arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Emlak Komisyoncularının e-hizmet kalite anlayışları ile müşteri bağlılığı ve müşteri memnuniyeti arasında pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Altunışık, R., Şuayıp, Ö. ve Ömer, T. (2004). Modern Pazarlama. Üçüncü Baskı. İstanbul:
Değişim Yayınları, s.11.
Barutçu, S., (2002). “Hizmet Sektöründe Müşteri Bağlılığının Önemi ve Müşteri Bağlılığının
Sağlanmasında İlişki Pazarlamasının Rolü: Banka İşletmelerinde Bir Uygulama”. Doktora
Tezi İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi.
Bitner, M. J., Ostrom, A., Meuter L., Matthew. (2002). Implementing Successful Self-Service
Technologies. Academy of Management Executive, 16(4), 96-109.
Çelik, H. ve B. Başaran. (2008), “Bireysel Müşteriler Tarafından Algılanan Elektronik Hizmet
Kalitesi”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 2, s.130.
Çengel, Ö., İçli, G., Turan, N., Öztürk, S., (2013).Emlak Yönetimi ve Pazarlaması. Anadolu
Üniversitesi yayını no: 2785. Açıköğretim Fakültesi Yayın No:743., s. 3.
Değermen, H.A., (2006). Hizmet Ürünlerinde Kalite, Müşteri Tatmini ve Sadakati (Hizmet Kalitesi
ile Müşteri Sadakatinin Sağlanması ve GSM Sektöründe Bir Uygulama) , İstanbul, Türkmen
Kitabevi, 1. Baskı
Ficek, E., Henderson, T. P., Johnson, R. H. (1987). Real Estate Principles and Practices, Merrill
Publishing Company: Ohio.
Ghobadian, A., Speller, S. ve Jones, M., (1994). Service Quality Concepts and Models. International
Journal of Quality and Reliability Management, 11 (9): 43-66.
Gündüz, M., (2008). B2B e-Ticaret ve e-Pazaryerleri. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı
Geliştirme Etüd Merkezi. Ankara. s.4.
Harvey, J. (1998). Service quality: A tutorial. Journal of Operations Management, s.16.
İçli, G. (2008). Konut Pazarlaması. Beta Yayın., s.8-74.
İçöz, O. Tavmergen, I., Pınar. Ö., (1999). “Hizmet Pazarlamasında İnternet Kullanımı” Dokuz Eylül
Üniversitesi SBE Dergisi, 1(3), 27-40.
94 Hasan GEDİK - Mehmet ETLİOĞLU
Turkish Studies
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 12/32
Kaya, M. ve Akyüz, A.M., (2015).İçsel Pazarlama Temelinde İnsan Kaynakları Uygulamalarının
Müşteri Memnuniyetine Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Turkish Studies-
International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 10/2 Winter 2015, p. 1-30, ISSN: 1308-2140, www.turkishstudies.net, DOI
Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.7667, Ankara-Turkey.
Keleş, A., Keleş, A., Akçetin, E., (2017). Pazarlama Alanında Yapay Zeka Kullanım Potansiyeli ve
Akıllı Karar Destek Sistemleri. Turkish Studies-International Periodical for the Languages,
Literature and History of Turkish or Turkic Volume 12/11, p. 109-124. ISSN: 1308-2140,
www.turkishstudies.net, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12022
ISSN: 1308-2140, Ankara-Turkey.
Kırçova, İ., (2006). Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Elektronik Tedavi Sistemleri ve Avantajları,
İTO Yayın No: 2006-5, İstanbul.s.63.
Kurtuldu, H.S., (2005). “Konfeksiyon Sektöründe Müşteri Sadakatine Etki Eden Faktörler.”
D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Cilt: 20, Sayı:2, ss:109-120.
Lee, G.G and Lin, H.F. (2005), “Customer perceptions of e-service quality in online shopping”,
International Journal of Retail & Distribution Management, Vol. 33 No. 2, pp. 161-176.
Luarn, P., Hsin-Hui, L., (2003), “A Customer Loyalty Model for E-Service Context”, Journal of
Electronic Commerce Research, Vol. 4, No. 4, pp.156–167.
Mazlum, M.. ve Demirci, F., (1999). “Emlak Pazarlaması”, Pazarlama Dünyası, Mart-Nisan.
Mucuk, İ., (2004). Pazarlama İlkeleri ve Örnek Olaylar. İstanbul: Türkmen Kitapevi.
Özer, N. (2011). E-Hizmet Kalitesinin E-Müşteri Bağlılığına Etkisi: Anadolu Üniversitesi Öğretim
Elemanları Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir. s.5.
Özmen, Ş., (2012). Ağ ekonomisinde Yeni Ticaret Yolu E-Ticaret. İstanbul Bilgi Üniversitesi
Yayınları. 4.Baskı. s. 120-237).
Parasuraman, A., Zeithaml, V.A., Berry, Leonard L., (1985). A Conceptual Model of Service Quality
and Its Implications for Future Research. Journal of Marketing”, Sayı 49, Güz.
Parasuraman, A., Zeithaml V. ve Malhotra A., (2005). E-S-QUAL: A Multiple-Item Scale for
Assessing Electronic Service Quality. Journal of Service Research, 7(3).
Şahin, A., Demir, H., (2002), “Elektronik Ticaret ve Elektronik Pazarlamanın KOBİ'lere
Sağlayabileceği Avantajlar”, 21.yüzyılda KOBİ’ler: Sorunlar, Fırsatlar ve Çözüm Önerileri”
Sempozyumu, Doğu Akdeniz Üniversitesi, K.K.T.C. s.5.
Voss, C., (2000). Developing an e-Service Strategy, Business Strategy Review, 11(1), 21-33.
Yüksel, H. (2007). İnternet Sitelerinin Kalite Boyutlarının Değerlendirilmesi, Sosyal Bilimler
Dergisi, 1: 519- 536.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com