You are here

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (KPSS) KAYGISININ İNCELENMESİ

COLLEGE OF EDUCATION STUDENTS’ PUBLIC PERSONNEL SELECTION EXAM ANXIETY

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.7827/TurkishStudies.12743
Abstract (2. Language): 
The purpose of this research is to understand the Public Personnel Selection Examination "KPSS" anxiety levels of teacher candidates in terms of individual variables such as department, academic grade average; demographic variables such as gender, the place where their family lived the longest (settlement type); and the income level of the family. In this quantitative survey research, the participants are composed of a total 958 senior students, including 511 female and 477 male students from Faculty of Education, 9 Eylül University, Izmir. In this study, the KPSS Anxiety Scale developed by Karaçanta (2009) was used to find out KPSS anxieties of the participants. Additionally, Personal Information Forms were used to obtain information about demographic and some personal information. During the analysis of the data, following the calculation of the frequency, percentage and standard deviations to find out the teacher candidates' participation levels on the subject matters, t-test, which was used for different views in accordance with the independent variables, and one way analysis of variance (ANOVA) were applied. According to the results, statistically, there is no big difference between the anxiety levels of the teacher candidates and their high school type, academic grade average and departmental variables, but there were significant difference in their anxiety levels in terms of the gender, and the family income level variables.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) yönelik kaygı düzeylerinin cinsiyet, bölüm, akademik not ortalaması, ailenin en uzun yaşadığı yer (yerleşim türü) ve ailenin gelir düzeyi demografik değişkenleri açısından incelemektir. Nicel araştırma yöntemiyle gerçekleştirilen araştırmanın çalışma grubunu Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 511 kadın, 477 erkek olmak üzere toplam 958 son sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Çalışma grubunu oluşturan öğrenciler Temel Eğitim, Özel Eğitim, Türkçe ve Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Matematik, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Güzel Sanatlar ve Yabancı Dil Eğitimi bölümlerinde öğrenim görmektedir. Araştırmada katılımcıların KPSS kaygılarını belirlemek amacıyla Karaçanta (2009) tarafından geliştirilmiş “KPSS Kaygı Ölçeği” kullanılmıştır. Ayrıca, kişisel bilgi formu kullanılarak katılımcıların demografik bilgileri alınmıştır. Verilerin analizinde öğretmen adaylarının ölçek maddelerine katılma düzeylerini tespit etmeye yönelik frekans, yüzde ve standart sapmalar hesaplandıktan sonra bağımsız değişkenlere göre katılımcı görüşlerinin farklılaşması durumuna ilişkin t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre; öğretmen adaylarının KPSS’ye ilişkin kaygı düzeyleri ile mezun olunan lise türü, yerleşim türü, akademik not ortalaması ve bölüm değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı, cinsiyet ve aile gelir düzeyi değişkenleri arasında ise anlamlı bir farklılık olduğu saptanmıştır. Bulgular, erkek öğrencilerin KPSS kaygı düzeylerinin kadın öğrencilere oranla yüksek olduğu göstermektedir. Araştırma sonuçlarında, aile gelir düzeyi yüksek olan grubun KPSS kaygı düzeylerinin “Genel kaygı” ve “Gelecek endişesi” alt boyutunda diğer gruplardan yüksek olduğu görülmüştür.
151
166

REFERENCES

References: 

Büyüköztürk, Ş.,Kılıç-Çakmak, E.,Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F.(2008). Bilimsel
Araştırma Yöntemleri, Pegem, Ankara.
Cassady, J. ve Johnson, R. E. (2002). Cognitive test anxiety and academic performance.
Contemporary Educational Psychology. 27, 270-295.
Çakmak, Ö. ve Hevedanlı, M. (2005). Eğitim ve Fen-Edebiyat Fakülteleri Biyoloji bölümleri
Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Elektronik
Sosyal Bilgiler Dergisi, 4, 14. Elektronik Sosyal Bilgiler Dergisi, 4, 14.
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/esosder/article/view/5000067992/5000063056 adresinden
alınmıştır.
Dilmaç, O. (2010). Görsel sanatlar öğretmeni adaylarının kaygı düzeylerin çeşitli değişkenler
açısından incelenmesi, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 24.
Ekici, G. ve Kurt, H. (2012). Biyoloji öğretmen adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavına(KPSS)
yönelik kaygı ve saldırganlık düzeylerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi. Eğitim ve
Öğretim Araştırma Dergisi, 4(1), 294-308.
İlhan, A., Gülersoy, A. E., ve Gümüş. N. (2013). Coğrafya Bölümü ve Coğrafya Öğretmenliği
Anabilim Dalı Mezunlarının Mezuniyet Sonrası Karşılaştıkları İstihdam Sorunu. Turkish
Studies,8,9, 1585-1602.
Karaçanta, H.(2009). Öğretmen adayları için Kamu Personeli Seçme Sınav ölçeğinin geliştirilmesi
(Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması). Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim
Fakültesi Dergisi, 25, 50-57.
Karaçanta, H. ve Koç, Z. (2015). Öğretmen adaylarının KPSS kaygısı ve bazı değişkenler açısından
incelenmesi. Turkish Studies, 10/11, 869-882.
Karasar, N. (2007). Bilimsel arastırma yöntemi, Nobel Yayıncılık, Ankara.
166 Zübeyde DOĞAN ALTUN - Görkem AVCI - Salman ÖZÜPEKÇE - Nevzat GÜMÜŞ
Turkish Studies
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 12/33
Okçu, V. ve Çelik, H. C. (2011). Öğretmen adaylarının KPSS’ye ilişkin görüşlerinin öğretmenlik
mesleğine yönelik tutumlarına etkisi, The International Journal of Research in Teacher
Education, 1(2), 30-54.
Özkan, R. ve Pektaş, S. (2011). Eğitim Fakültesi son sınıf öğrencilerinin mezuniyet başarı notları ile
KPSS puanları arasındaki ilişki üzerine bir araştırma (Eğitim fakültesi örneği) . Türk Bilimi
Araştırmaları,30, 269-281.
Özüpekçe. S,, Doğan-Altun, Z. , Avcı, G. ve Gümüş, N. (2016). Öğretmen adaylarının Kamu
Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ve öğretmenlik alan bilgisi testine (ÖABT) yönelik
görüşleri, II. Uluslar Arası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler
Sempozyumu, 5-7 Mayıs 2016, Nizip-Gaziantep.
Rezazade, M. ve Tavakoli, M. ( 2009). Investigating the relationship among test anxiety, gender,
academic achievement and years of study: A case of Iranian EFL University Students.
English Language Teaching, 2,4, 68-74.
Sezgin, F. ve Duran, E. (2011). Kamu Personeli Seçme Sınavının (KPSS) öğretmen adaylarıının
akademik ve sosyal yaşantılarına yansıması. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 153, 9-
22.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com