You are here

TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCILARIN KONUŞMA BECERİSİNİ ÜRETİMSEL FAALİYETLER VE STRATEJİLER AÇISINDAN GELİŞTİRMEDE FİLM ELEŞTİRİSİ TEKNİĞİ

THE REVIEW OF FILMS THAT IMPROVE LEARNING OF A FOREIGN LANGUAGE FROM THE POINT OF VIEW OF SPEAKING ABILITY AND PRODUCTIVE ACTIVITY OF STRANGERS WHO LEARN TURKISH LANGUAGE

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12586

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Speaking; if there isn't any kind of phisical defect, it is human in born sense, learnt in family environment with a clear purpose of transmitting emotions, thoughts and wishes to another person. If the communication is well developed, a person tends to be successful in different aspects of life, such as family, school and bussiness. This success doesn't have to do only with mother tongue. Speaking, one of four fundamental language skills, is one of the most important criteria for a person who is learning a foreign language. A foreigner, while expressing their own feelings and thoughts, in order to learn how to find a suitable word, to use a correct suffix according to Turkish morfology and in order to learn how to build a sentence following the rules of the synthax of Turkish language, it is necessary that follows a proper learning strategy. For the sake of that, the student's most importantability is the ability of speaking. The strategies of teaching the ability of speaking are specified by Common European Framework of Reference for Languages. The materials that would support the developing of these strategies should be available, and already existing materials should be used in a proper way. Regarding local or foreign films; a student's presenting of a plot, analysis of main characters or possible creative changes of scenario would provide improving of a student's speaking ability. The idea of this research is a description of a proper applying of a ˝film review tecnique˝ in improving development of a speaking ability. It's main cause is to provide a significant coutribution to teaching Turkish as a foreign language.
Abstract (Original Language): 
Konuşma; insanın, fiziksel bir sorun yoksa doğuştan sahip olduğu, zaman içinde aile ortamında öğrenip öğretim sürecinde edindiği duygu, düşünce ve isteklerini belli bir amaç doğrultusunda bir başkasına iletebilmesidir. İletişim sağlıklı gelişirse insanın aile, okul, iş hayatı da o ölçüde başarılı olur. Bu başarı sadece anadili ile ilgili değildir. Dört temel dil becerilerinden olan konuşma, yabancı dil öğrenen bir kişide o dilin bilinip bilinmediğinin; öğrenilip öğrenilmediğinin en önemli ölçütlerinden biridir. Türkçe öğrenen bir yabancının duygu ve düşüncelerini ifade etmeye çalışırken uygun kelimeyi bulması, kelimeye Türkçenin biçimsel yapısına uygun olarak ek getirmesi, bu kelimelerden Türkçenin söz dizimine göre cümle kurması elbette uygun öğretim stratejileri gerektirir. Burada esas olan öğrenicinin üretimsel konuşma yapabilmesidir. Üretimsel konuşmanın stratejileri, Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metninde dil öğrenim düzeylerine göre belirlenmiştir. Bu stratejiyi destekleyecek materyaller tasarlanmak, var olan materyallerden doğru bir şekilde faydalanmak gerekir. Yerli veya yabancı filmlerin; öğreniciler tarafından tanıtılması, karakter tahlili, filmin senaryosunun değiştirilmesi öğrenicinin üretimsel konuşmasını sağlar. Bu araştırma üretimsel konuşmanın başarıya ulaşması için “film eleştirisi tekniğini” uygulamaların da yer aldığı betimsel bir çalışma olarak tasarlanmıştır. Çalışmanın Türkçenin yabancılara öğretimine katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

REFERENCES

References: 

Arabacı, P.Ü. (2015). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yararlanılan kısa ve uzun metrajlı
filmlerin Kırgızistan bağlamında değerlendirilmesi, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt:
4 Sayı: 2, s.83-97.
Baran, A. G. (1997). İletişim sosyolojisi, Afşaroğlu Matbaası, Ankara.
Başaran, B. (2017). Yabancı dil öğretiminde teknoloji kullanımına ilişkin hazırlanmış lisansüstü
tezlerin incelenmesi, TurkishStudiesInternational PeriodicalfortheLanguages,
LiteratureandHistory of TurkishorTurkic Volume 12/23, p. 15-40 DOI Number:
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12126 ISSN: 1308-2140, Ankara-Turkey
Bostancıoğlu, A. (2017). Teknolojinin dil öğretiminde kullanımı: lisans seviyesinde verilen bir
bilgisayar destekli dil öğretimi dersinden yapılan çıkarımlar.TurkishStudies International
PeriodicalfortheLanguages, LiteratureandHistory of TurkishorTurkic Volume 12/6, p. 89-
102 DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11555 ISSN: 1308-2140,
Ankara-Turkey
Çongur, H. R. (1995). Söz sanatı II, TÖMER Dil Dergisi, s.28
Demirel, Ö. (1999). İlköğretim okullarında Türkçe öğretimi, Milli Eğitim Yayınları, İstanbul.
274 Demet KARDAŞ
Turkish Studies
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 12/34
Erdem, İ. (2013). Konuşma Eğitimi Esnasında Karşılaşılan Konuşma Bozuklukları ve Bunları
Düzeltme Yolları, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkçenin
Eğitimi Öğretimi Özel Sayısı, Issn: 1308–9196 Yıl: 6 Sayı.
Erdoğan, İ. ve Korkmaz A. (1990). İletişim ve toplum: kitle iletişim kuramları tutucu ve değişimci
yaklaşımlar, Bilgi yayınevi, Ankara.
Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni (2009). 9 Ocak 2016 tarihinde www.dilbilimi.net/ab_diller_
icin_ortak_avrupa_basvuru_metni_meb internet adresinden alınmıştır.
Gariper, C. (2015). Cengiz Aytmatov’un Al Yazmalım Selvi Boylum Hikâyesi ve
Göstergelerarasılık,bilig Dergisi, yaz 2015 / sayı 74, s.71-86.
Ergenç, İ. (2000). “Dilin Beyindeki Organizasyonu ve Konuşmanın Gerçekleşmesi”, Multidisipliner
Yaklaşımla Beyin ve Kognisyon, Editörler: Karakaş, Aydın, Erdemir ve Özemsi, Çizgi Tıp
Yayınevi, Ankara.
İşcan, A., (2011).Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Filmlerin Yeri ve Önemi, TurkishStudies
- International PeriodicalForTheLanguages, LiteratureandHistory of TurkishorTurkic
Volume 6/3 Summer 2011, p. 939-948.
Özbay, M. (2005). Ana Dili Eğitiminde Konuşma Becerisini Geliştirme Teknikleri.Journal Of
QafqazUniversity, sayı 16.
Polat S. ve Akcan E. (2017). Eğitim temalı filmlerin çokkültürlü eğitim açısından analizi.
TurkishStudiesInternational PeriodicalfortheLanguages, LiteratureandHistory of
TurkishorTurkic Volume 12/18, p. 475-504 DOI Number:
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12108 ISSN: 1308-2140, Ankara-Turkey
Yakar, H. G. İ. (2013). Sinema Filmlerinin Eğitim Amaçlı Kullanımı: Tarihsel bir Değerlendirme,
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 19 (2013-1) 21-36
Yalçın, A., (1997). Türkçe öğretim yöntemlerine yeni bir yaklaşım, Akçağ Yayınları, Ankara.
Yalın, H.İ. (2007). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme, Nobel Yayın, Ankara.
Yavuz, M. (2010). Öğretmenlerin Geri Bildirimlerine Göre Okul Müdürlerinin Dinleme
Becerilerinin Analizi.Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of
Education), 38: 292-306.
Yılmaz, F. ve Talas, Y. (2015). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Materyal Olarak Animasyon
Kullanımı ve Önemi, International Journal of Languages Education and Teaching, Volume
3/1 April 2015 p. 114-127
Zıllıoğlu, M. (1992). İletişime giriş, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com