You are here

BASIN (ULUSAL GAZETELER) 15 TEMMUZ’U NASIL GÖRDÜ?

HOW DID NATIONAL NEWSPAPERS (MEDIA) SEE 15 JULY?

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12368

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The attitude of the fourth force media is often determinant in (important) events that have taken place in the history of the Republic of Turkey. This role of the press has become even more important, especially during extraordinary periods / situations. The coup attempt of July 15, 2016 is one of the turning points in the history of the Republic of Turkey. In response to the call made by President Recep Tayyip Erdoğan through the media, both visual and audiovisual media supported the organized resistance of the citizens against to the coup plotters. The media has behaved differently from the attitudes in the coup and coup attempts that have been experienced in Turkey unconventionally. This (the democratic side) attitude of the media has contributed to the failure of the coup attempt. In this study, it was aimed to examine the attitude of 7 national newspapers published in Turkey with the highest circulation to the July 15, 2016 coup attempt. In the literature section of the study, the effects of mass media on society and the functions of mass media were mentioned. In the research part, the headlines and the first pages of the newspapers with high circulation (7 national newspapers) published at the national level in Turkey were analyzed on the morning of 16th July According to the findings of the study, it was seen that all of the newspapers examined that were in favor of democracy and national will.
Abstract (Original Language): 
Dördüncü kuvvet medyanın olaylar karşısındaki tutumu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde meydana gelen (önemli) olaylarda genellikle belirleyici olmuştur. Özellikle olağanüstü dönemlerde /durumlarda kitle iletişim araçlarının bu rolü çok daha önemli olmuştur. 15 Temmuz 2016 darbe girişimi de Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki dönüm noktalarından biridir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın medya aracılığıyla yaptığı çağrıya istinaden sivil vatandaşların darbecilere karşı organize bir şekilde gösterdikleri direnişe, gerek görsel ve gerekse görsel-işitsel medya da yayınlarıyla destek olmuştur. Medya, alışılmışın dışında, Türkiye’de bugüne kadar yaşanmış darbe ve darbe girişimlerindeki tutumundan farklı bir şekilde hareket etmiştir. Darbecilerin resmi-özel çeşitli medya kuruluşlarına askeri baskın düzenlemelerine ve tehditlere rağmen, medya, darbe karşıtı yayınlar yapmış, demokrasiyi ve halkın iradesini savunmuştur. Medyanın bu cuntaya karşı (demokrasiden yana) tutumu, darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasına katkı sağlamıştır. Bu çalışmada Türkiye’de günlük olarak yayınlanan ve en yüksek tiraja sahip 7 ulusal gazetenin 15 Temmuz 2016 darbe girişimine bakışının irdelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın literatür kısmında, öncelikle, kitle iletişim araçlarının toplum üzerindeki etkisi ve kitle iletişim araçlarının işlevlerine değinilmiştir. Araştırma kısmında ise Türkiye’de ulusal düzeyde günlük olarak yayınlanan yüksek tirajlı (7 ulusal gazete) gazetelerin 16 Temmuz sabahı manşetleri ve birinci sayfalarında yer alan haberler analiz edilmiştir. Çalışmada neticesinde elde edilen bulgulara göre, incelenen gazetelerin tamamının demokrasi ve milli iradeden yana tavır aldığı görülmüştür.

REFERENCES

References: 

Alkan, Türker (1989), Siyasal Bilinç Ve Toplumsal Değişim, Ankara: Gündoğan Yayınları.
Aziz, A. (1982). Toplumsallaşma ve Kitlesel İletişim, Ankara: Ankara Üniversitesi Basın Yayın
Yüksek Okulu Yayınları No: 2
Cereci, S. Ve Özdemir H. (2015). Medyanın Toplumsal Gelişimi: Medya Toplumları, The Journal of
Academic Social Science Studies, Number: 33, p. 1-10, Spring I 2015
Çebi, M.S. (2013). Gabriel Tarde’ın İzinde Medyanın İşlev ve Etkilerini Yeniden Gözden Geçirmek,
Ankara: Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi - Sayı 36,
Bahar 2013
Güvenç, Bozkurt (1996), Kültür ve Demokrasi, Ankara: Gündoğan Yayınları.
Mora, N. (2008). Medya ve Kültürel Kimlik, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt:5 Sayı:1
Yıl:2008.
Mutz, D. C. And Martın, P. S. (2001). Facilitating Communication across Lines of Political
Difference: The Role of Mass Media. The American Political Science Review. 95 (1
Oskay, Ü. (1975). Kitle Haberleşme Açısından Sosyal Algılama ve Tutumların Dinamiği, Ankara:
A.Ü. S.B.F. Dergisi, Cilt: XXIX, sayı: 1-2, Ank., 1975.
Ozankaya, Ö. (1980). Türkiye’de Yığın İletişiminin Demokratik Siyasal Kültür Gelişimindeki Yeri ve
Önemi, Ankara: Ankara Üniversitesi SBF Dergisi
Özdemir, Sadi (1998), Medya Emperyalizmi ve Küreselleşme, İstanbul: Timaş Yayınları.
Savaş, G. (2004). Kitle İletişim Araçlarına Eleştirel Bir Yaklaşım, Uluslararası İnsan Bilimleri
Dergisi, Cilt:1, Sayı: 1
Vural, A. M. (Yarih Yok). Medyanın Kültürel Kalkınmayı Sağlama ve Eğitim İşlevi, Eskişehir:
Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com