You are here

ŞERHU GAZELİYYÂTU' S-SULTÂN MURÂDU'S-SÂLİS

THE COMMENTARY OF SULTAN III. MURAD'S GHAZELS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.143

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In Classical Turkish Literature there are many commentary books which are aimed to explain texts. These commentary books are written in order to make books more understandable by readers, and to explain the meaning world of texts. For this reason, a lot of verse and prose commentary books were written. In this paper we try to introduce Şemseddin Sivâsî's commentary book wich is written on III. Murad's Persian poems. This commentary book contains 40 leaves and a mecmua taking place in Amcazade Hüseyin Paşa Library in Süleymaniye Library with number 282/2.
Abstract (Original Language): 
Metin açıklamaya yönelik çalışmalar olan şerhler Eski Türk Edebiyatı'nda geniş bir yer tutmaktadır. Bu eserler şerh edilen eserin okuyucu tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlamaya, metnin anlam dünyasını aydınlatmaya ve açıklamaya yönelik eserlerdir. Bu amaçla manzum ve mensur pek çok esere yine manzum ve mensur şerhler yazılmıştır. Bizim bu tebliğimiz çerçevesinde tanıtmaya çalışacağımız metin Sultan III. Murad'ın Farsça şiirlerine Şemseddin Sivâsî'nin yazmış olduğu şerhten oluşan bir eserdir. Süleymaniye Kütüphanesi Amcazade Hüseyin Paşa Kitaplığı'nda 282/2 numarada kayıtlı olan bu eser bir mecmuanın içinde yer almakta ve 40 varaktan oluşmaktadır.

REFERENCES

References: 

Akkaya, Hüseyin, "Şemseddin Sivâsî", Yedi İklim, S. 66, Eylül 1995.
Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, (Haz: Yard. Doç. Dr. Mustafa Tatcı-
Prof. Dr. Cemal Kurnaz), c. 1, s. 95, Ankara 2000.
Gibb, W., Osmanlı Şiir Tarihi, (Tercüme: Ali Çavuşoğlu), c. 3, Akçağ, Ankara,
1999.
Gölpınarlı, Abdülbaki, "Şemsiye", İslam Ansiklopedisi, c. 11, Mili Eğitim
Bakanlığı, İstanbul, s. 422-423.
İsen, Mustafa - Bilkan, A. Fuat, Sultan Şairler, Akçağ, Ankara, 1997.
Kırkkılıç, H. Ahmet, Sultan III. Murad, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları,
İstanbul, 1988.
Rıza, Tezkire-iRıza, Der-Sa'âdet, İkdâm Matba'ası, İstanbul, 1316
"Şemseddin Sivâsî", Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, c. 8, Dergah, İstanbul,
1998, s. 134-135.
Tarlan, Ali Nihad, Edebiyat Meseleleri, Ötüken, İstanbul, 1981.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com