You are here

KLASİK TÜRK ŞAİRLERİNİN GÖZÜYLE MEYVELER

FRUITS by POINT of VIEW of THE DIVAN POETS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.170

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this article starting from " pomegranate" , the explanations and the numerical values related with the defined flowers, the methods used in comparison with several elements and rose have been defined basing on the analysis of the related couplets. In this meaning firstly pomegranate has been analisied. Later, the fruits such as "almond, peach, apple, orange..." have been mentioned considering the numerical data related with these elements.
Abstract (Original Language): 
Bu yazıda, "nar "dan başlanarak, tespit edilen diğer meyvelerle ilgili tanımlar, sayısal veriler, değişik öğelerle ilişkilendirilmelerinde başvurulan yöntemler, anlam çerçeveleri; ilgili beyitlerin tahlillerine dayanılarak ortaya konulmuştur. Bu anlamda ilk olarak nar incelenmiştir. Narın ardından incelenen Türkçe divanlarda geçtikleri beyitlerin sayısıyla orantılı olarak, "bâdem, şeftâli, elma, portakal..." gibi meyveler üzerinde durulmuştur.

REFERENCES

References: 

Anırt Divanı, Haz. Mehmed ÇAVUŞOĞLU, İÜEF Yay., İstanbul 1979; Bâkî Divanı, Haz.Sabahattin KÜÇÜK, AKDTYK TDK Yay., Ankara 1994; Cem Sultan'ın Türkçe Divan'ı, Haz. İ.Halil ERSOYLU, AKDTYK TDK Yay., Ankara 1989; Dîvân-ı Sultân Bâyezîd-i Sânî, Matbaa-i Osmâniye, 1308; Fehîm-i Kadîm Hayatı, Sanatı, Divanı veMetnin Bugünkü Türkçesi, Haz. Tahir ÜZGÖR, AKDTYK Yay., Ankara 1991; Fuzûlî Divanı, Haz.Kenan AKYÜZ-Süheyl BEKEN-Sedit YÜKSEL-Müjgân CUNBUR, Akçağ Yay., Ankara 1990; Helâkî Divanı, Haz.Mehmed ÇAVUŞOĞLU, İÜEF Yay., İstanbul 1982; Hayâlî Bey Divanı, Haz. Ali Nihad TARLAN, Akçağ Yay., Ankara 1992; Kafzâde Fâ'izî Divanı, Haz. Ali Osman COŞKUN, (Basılmamış), Samsun 1997; Karamanlı Aynî Divanı, Haz. Ahmet MERMER, Akçağ Yay., Ankara 1997; Mesîhî Dîvânı, Mine MENGİ, AKDTYK Yay., Ankara 1995; Mezâkî Hayatı, Edebî Kişiliği ve Divanının Tenkidli Metni, Haz. Ahmet MERMER, AKDTYK Yay., Ankara 1991; Mihrî Hatun Divanı, Haz.Metin HAKVERDİOĞLU, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi),
Ahmet Yesevi Üniversitesi; Nâbî Divanı I-II, Haz.Ali Fuat BİLKAN, MEB Yay., İstanbul 1997; Necâtî Bey Divanı, Haz. Ali Nihad TARLAN, Akçağ Yay., Ankara 1992; Nedîm Divanı, Haz.Muhsin MACİT, Akçağ Yay., Ankara 1997; Nef'î Divanı, Haz. Metin AKKUŞ, Akçağ Yay., Ankara 1993; Neşâtî Divanı, Haz.Mahmut KAPLAN, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), AÜ DTCF; Nev'î Divanı, Haz. Mertol TULUM-M.Ali TANYERİ, İÜEF Yay., İstanbul 1977;
Sükkerî Hayatı, Edebî Kişiliği ve Divanı, Haz. Erdoğan EROL, AKDTYK Yay., Ankara 1994;
Şeyh Gâlip Divanı, Haz.Muhsin KALKIŞIM, Akçağ Yay., Ankara 1994; Şeyhî Divanı, Haz.Mustafa İSEN-Cemâl KURNAZ, Akçağ Yay., Ankara 1990; Şeyhülislâm Esad ve Divanı, Haz. Muhammet Nur DOĞAN, MEB Yay., İstanbul 1997; Şeyhülislâm İshak ve Divanı, Haz.Muhammet Nur DOĞAN, MEB Yay., İstanbul 1997; Taşlıcalı Yahyâ Bey Divanı, Haz. Mehmed ÇAVUŞOĞLU, İÜEF Yay., İstanbul 1977; Zâtî Divanı I, Haz.Ali Nihad TARLAN,
İÜEF Yay., İstanbul 1967; Zâtî Dîvanı II, Haz. Ali Nihad TARLAN, İÜEF Yay., İstanbul 1970; Zâtî Dîvanı III, Haz.Mehmed ÇAVUŞOĞLU-M.Ali TANYERİ, İÜEF Yay., İstanbul 1987. Diğer Kaynaklar
AKSAN Doğan (1993). Şiir Dili ve Türk Şiir Dili, Şiir Dili ve Türk Şiir Dili, Şafak Matbaacılık: Ankara; (1995). Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim, AKDTYK TDK Yayınları: Ankara; AYBET Nahit (1989). Fuzûlî Dîvânı'nda Maddî Kültür, Kültür Bakanlığı Yayınları: Ankara; BAYRAM Yavuz (2001). Çiçeklerle Diğer Bitkilerin Divan Şiirine Yansıma Biçimleri ve Anlam Çerçeveleri, OMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Bitirilmiş Doktora Tezi: Samsun; ÇAĞLAYAN Bünyamin (1990). Taşlıcalı Yahyâ Bey Dîvânı'nda Maddî Kültür, Gazi Ü. BE Y.Lisans Tezi, Ankara; ÇETİNDAĞ Yusuf (2002). "Türk Kültüründe Hayvan ve Bitki Motifinin Seyri", Türkler Ansiklopedisi, Vol.IV, No:4, 171-182; DEMİREL H.Gamze (2000). Nef'î Dîvânı'nda Tabiat, Fırat Ü. SBE Y.Lisans Tezi, Elazığ; DOĞAN M.Nur (1995). "Divan Edebiyatının Kaynaklarına Toplu Bir Bakış", Yedi İklim, S:63, s.70-74; ERDOĞAN Kenan (1989). Fuzûlî Dîvânı'nda Kozmoğrafya ve Tabiat, Çukurova Ü. SBE Y.Lisans Tezi, Adana; GÖKYAY Orhan Şaik (1993). "Divan Şiirinde Meyveler", Tarih ve Toplum, S:112, s.9-13; İPEKTEN Halûk (1996). Fuzûlî, Akçağ Yayınları, Ankara; KARAHAN Abdülkadir (1980). "Klasik Türk Şiirinde Tabiat", Eski Türk Edebiyatı İncelemeleri, İÜEF Yayınları: İstanbul, s.55-63; MAZIOĞLU Hasibe (1986) Fuzûlî ve Türkçe Divanı'ndan Seçmeler, KTB Yay., Ankara; MERMER Ahmet (1985). Taşlıcalı Yahyâ Bey Dîvânı'nda Nebâtlar, Gazi Ü. SBE Y.Lisans Tezi, Ankara; ÖZEL Rıdvan (1981). Nev'î Dîvân'nda Bitkiler, Hacettepe Ü. SBE Y.lisans Tezi: Ankara; ŞİMŞEK (KARTAL) Nuray (1994). 16.Yüzyıl Bazı Dîvân Şâirlerinin Türkçe Dîvânlarında Bitkiler: Bâkî, Fuzûlî, Hayâlî Bey, Nev'î, Marmara Ü. SBE Doktora Tezi:
İstanbul; YILGÖR Asuman (1990). Fuzûlî'nin Türkçe Dîvânı'nda Bitkiler, İstanbul Ü. SBE Y.Lisans Tezi, İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com