You are here

KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE DUYGULARIN DİLİ: ÇİÇEKLER

SENSATION'S LANGUAGE IN THE DIVAN POETRY: FLOWERS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.169

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this article starting from "rose", the explanations and the numerical values related with the defined flowers, the methods used in comparison with several elements and rose have been defined basing on the analysis of the related couplets. In this meaning firstly rose has been analisied. Later, the flowers such as "lâle, sümbül, nergis, yâsemin..." have been mentioned considering the numerical data related with these elements.
Abstract (Original Language): 
Bu makalede, "gül"den başlanarak, tespit edilen çiçeklerle ilgili tanımlar, sayısal veriler, bunların değişik ögelerle ilişkilendirilmelerinde başvurulan yöntemler, anlam çerçeveleri; ilgili beyitlerin tahlillerine dayanılarak ortaya konulmuştur. Bu anlamda ilk olarak gül incelenmiştir. Gülün ardından incelenen Türkçe divanlarda geçtikleri beyitlerin sayısıyla orantılı olarak, "lâle, sümbül, nergis, yâsemin, menekşe..." gibi çiçekler üzerinde durulmuştur.

REFERENCES

References: 

AKSAN Doğan (1993). Şiir Dili ve Türk Şiir Dili, Şiir Dili ve Türk Şiir Dili, Şafak Matbaacılık:
Ankara; (1995). Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim, AKDTYK TDK
Yayınları: Ankara; AYBET Nahit (1989). Fuzûlî Dîvânı'nda Maddî Kültür, Kültür Bakanlığı Yayınları: Ankara; AYVAZOĞLU Beşir (1992). Güller Kitabı, Ötüken Yayınları: İstanbul; AYVERDİ Ekrem Hakkı (1950). XVIII.Asırda Lâle, İstanbul; BAYRAM Yavuz (2001). Çiçeklerle Diğer Bitkilerin Divan Şiirine Yansıma Biçimleri ve Anlam Çerçeveleri, OMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Bitirilmiş Doktora Tezi: Samsun; ÇAĞLAYAN Bünyamin (1990). Taşlıcalı Yahyâ Bey Dîvânı'nda Maddî Kültür, Gazi Ü. BE Y.Lisans Tezi: Ankara; ÇETİNDAĞ Yusuf (2002). "Türk Kültüründe Hayvan ve Bitki Motifinin Seyri", Türkler Ansiklopedisi, Vol.IV, No:4, pp.171-182; DEMİREL H.Gamze (2000). Nef'î Dîvânı'nda Tabiat, Fırat Ü. SBE Y.Lisans Tezi: Elazığ; DEMİRİZ Yıldız (1986). Osmanlı Kitap Sanatında Natüralist Çiçekler, İ.Ü.E.F.Yayınları: İstanbul; DİRİÖZ Meserret (1980). "Divan Edebiyatında Gül", Yeni Divan Dergisi, S:4, s.4-7; AKSAN Doğan (1993). "Anlam Çerçevesi", Şiir Dili ve
Türk Şiir Dili, Şafak Matbaacılık: Ankara; (1995). Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle
Dilbilim, AKDTYK TDK Yayınları: Ankara; ELDEM Sedad Hakkı (1976). Türk Bahçeleri, Kültür Bakanlığı Yayınları: İstanbul; ERDOĞAN Kenan (1989). Fuzûlî Dîvânı'nda Kozmoğrafya ve Tabiat, Y.Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi: Adana; GÜLERSOY Çelik (1980). Lâle ve İstanbul, İstanbul; KALKIŞIM Muhsin (1997). "Klasik Türk Şiiri'nde Çiçekler", Akademik Bakış, S.1 (Bahar),s.31-38; KARAHAN Abdülkadir (1980). "Klasik Türk Şiirinde
Tabiat", Eski Türk Edebiyatı İncelemeleri, İÜEF Yayınları: İstanbul. s.55-63; KORKMAZ Zeynep (1992). Gramer Terimleri Sözlüğü, AKDTYK TDK Yayınları: Ankara; MERMER Ahmet (1985). Taşlıcalı Yahyâ Bey Dîvânı'nda Nebâtlar, Gazi Ü. SBE Y.Lisans Tezi: Ankara; Mütercim Âsım Efendi (2000). Burhân-ı Katı, TDK Yayınları: Ankara; ÖZEL Rıdvan (1981). Nev'î Dîvân'nda Bitkiler, Hacettepe Ü. SBE Y.lisans Tezi: Ankara; POLAT N.Hikmet (2001). Türk Çiçek ve Ziraat Kültürü Üzerine Cevat Rüşdi'den Bir Güldeste, Kitabevi Yayınları: İstanbul; Sa'id (b.t.). Lisânü'l-Ezhâr, Süleymaniye Kütüphânesi Dr.A.Süheyl ÜNVER Bağışı: 948; KARTAL ŞİMŞEK Nuray (1994). 16.Yüzyıl Bazı Dîvân Şâirlerinin Türkçe Dîvânlarında Bitkiler: Bâkî, Fuzûlî, Hayâlî Bey, Nev'î, Marmara Ü. SBE Doktora Tezi: İstanbul; TANSUĞ Sabiha (1988). Türklerde Çiçek Sevgili ve Sünbülnâme, Akbank Yayınları: İstanbul; ÜNVERA.Süheyl (1977). "Türk Sanatında Çiçekler ve Buketler", Türkiyemiz, S:22; (1954).
Müzehhib ve Çiçek Ressamı Üsküdarlı Ali, İstanbul; (1967). "Çiçek Tarihimizde Türk
Karanfilleri", Türk Etnografya Dergisi, S:9, Ankara; YILGÖR Asuman (1990). Fuzûlî'nin Türkçe Dîvânı'nda Bitkiler, İstanbul Ü. SBE Y.Lisans Tezi: İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com