You are here

RÜYALAR VE NİYAZÎ-İ MISRÎ'NİN TA'BÎRÂTÜ'L-VÂKI'ÂT ADLI ESERİNDE RÜYALARIN DİLİ

DREAMS AND DREAMS' LANGUAGE ON TA'BİRÂTÜ'L-VÂKI'ÂT İ NİYAZÎ-İ MISRÎ

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.215

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Those works called tabirname are about dreams and their interpretations. In the work Ta'bîrâtü'l-Vâkı'ât by Halveti poet Niyazi-i Mısrî deals with dreams and their meaning in the spiritual phases of dervishes. The work also focuses on the relationship between the number seven in Halveti order and the dream interpretations. At the end of this study is given the plan of the work in chart form.
Abstract (Original Language): 
Tabirname adı verilen eserler, rüyalar ve anlamlarını konu alır. Bir Halvetî şeyhi olan Niyazi-i Mısrîye ait Ta'bîrâtül-Vâkı'ât adlı tabirnamede gizli bir dil olarak rüyaların salikin manevî gelişim aşamalarında ifade ettiği manâlar ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ayrıca, yorumların yapısıyla Halvetîlikteki 7 rakamı arasındaki münasebet dikkatlere sunulmuş ve yazının son bölümünde eserin planı tablo hâlinde ortaya konulmuştur.

REFERENCES

References: 

AKURGAL, Ekrem, Anadolu Uygarlıkları, Net Turistik Yayınları, İstanbul, 1989. ALTINDAL, Aytunç, Gül ve Haç Kardeşliği, Alfa Yayınları, İstanbul, 2004. ARSLAN, Mehmet-Aksoyak, İ. Hakkı, Haşmet Külliyâtı, Dilek Matbaacılık, Sivas,1994.
AŞKAR, Mustafa, Niyazî-i Mısrî, İnsan Yayınları, İstanbul, 2004.
AŞ KAR, Mustafa, Niyazî-i Mısrî ve Tasavvuf Anlayışı, Kültür Bakanlığı Yayınları,Ankara 1998.
AZÎZÜDDÎN Nesefî, lnsân-ı Kâmil, (çev.: A. Avni Konuk), Gelenek Yayınevi,İstanbul, 2004.
BERGSON, Henri,Zihin
Kudreti, (çev.: Miraç Katırcıoğlu), Millî Eğitim Basımevi,İstanbul, 1989.
ÇANTAY, Hasan Basri, Kur'ân-ı Hakîm ve Meâl-i Kerîm, Elif Ofset Tesisleri,
İstanbul, 1980.ERDOĞAN, Kenan, Niyazî-i Mısrî Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara, 1998. FREUD, Sigmund, Rüya Yorumu Metodu, (çev.: Ayşegül Günkut), Ataç Kitabevi, İstanbul, 1964.
GÖKYAY, Orhan Şaik, "Tabirnameler", Seçme Makaleler3-Güçlük Nerede?-,
İletişim Yayınları, İstanbul, 2002. GÜNAY, Umay, Türkiye'de Âşık Tarzı Şiir Geleneği ve Rüya Motifi, Akçağ
Yayınları, Ankara 1999. Hadis Ansiklopedisi Kütüb-i Sitte, (haz.: İbrahim Canan), Akçağ Yayınları,
Ankara, tarihsiz, c. III. İbn Haldun, Mukaddime, (haz.: Süleyman Uludağ), Dergâh Yayınları, İstanbul,
2004, c. I.
İbrahim Hakkı, Marifetname, (sad.: Turgut Ulusoy), Bahar Yayınları, İstanbul,1974, c. I.
İmâm Gazâlî, İhyâ'u Uûmiddîn, Hikmet Neşriyat, İstanbul, 2004, c. III. İZUTSU, Toshihiko, İbn Arabînin Fusûs'undaki Anahtar Kavramlar, Kaknüs
Yayınları, İstanbul, 1999. JUNG, Carl Gustav, İnsan Ruhuna Yöneliş, (çev.: Engin Büyükinal), Say
Yayınları, İstanbul, 2004.
KAFADAR, Cemal, Asiye Hatun'un Rüya Mektupları, Oğlak Yayınları, İstanbul,1994.
Muhyiddin-i Arabî, Fusûs ül-Hikem, (çev.: Nuri Gencosman), İstanbul Kitabevi, İstanbul 1981.
Niyazî-i Mısrî, Ta'bîrâtül-Vâkı'ât, Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud
Efendi Bölümü, No: 3346/10. ÖZGÜL, M. Kayahan, Türk Edebiyatında Siyasî Rûyâlar, Hece Yayınları, Ankara,
2004.
SCHİMMEL, Annemarie, Halifenin Rüyaları İslamda Rüya ve Rüya Tabiri, (çev.:
Tûba Erkmen), Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2005. TATÇI, Mustafa-Çeltik, Halil, Türk Edebiyatında Tasavvuf Rü'yâ Ta'bir-nâmeleri,
Akçağ Yayınları, Ankara, 1995. TATÇI, Mustafa-Kurnaz, Cemâl, Miyâr'ı Tarikat (Tarikat Âdabı), Alperen
Yayınları, Ankara, 2002. YÜKSEL, Hasan Avni, Türk-İslâm Tasavvuf Geleneğinde Rüya, M.E.B. Yayınları,
İstanbul, 1996.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com