You are here

BİR BUNALIMIN ANATOMİSİ: TANZİMAT ŞİİRİNDE İNANÇ KRİZLERİ

ANATOMY OF A CRISIS: BELIEF CRISES IN TANZIMAT POETRY

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.611

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The process experienced before and right after the Administrative Reforms (Tanzimat) is considered to be a turning point in Turkish history of thought. In thisprocess during which social, political, and cultural life changed drastically, the conventional religious thoughts began to alter by the effects of western thought currents; and most Turkish enlightened people fell into a belief crisis caused by the positivist and materialistic movements. The enlightened people and artists fell into a dilemma between the East and the West which are two different worlds. Some conceptions and cases which were within the Islamic lines opened to be debated; and these debates and crises reflected also on the poetry of the period of Administrative Reforms (Tanzimat). Şinasi, Ziya Paşa and Abdülhak Hamid are the poets whose poems have such characteristics. The themes in these poets' works are very important in that they show the belief crises.
Abstract (Original Language): 
Tanzimat ve sonrasında yaşanan süreç, Türk düşünce tarihinde çok önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Sosyal, siyasî ve kültürel hayatın büyük bir hızla değişmeye başladığı bu süreçte Batılı düşünce akımlarının etkisiyle geleneksel din düşüncesi de değişmeye başlamış, Türk aydınlarının birçoğu pozitivist ve materyalist hareketlerin neden olduğu bir inanç bunalı¬mına sürüklenmişlerdir. Doğu ve Batı gibi birbirinden çok farklı iki dünyanın arasında kalan aydın ve sanatçılar kuvvetli bir ikilem içine düşmüşlerdir. Yüzyıllar boyu İslâmî dairede kabul edilen kavramlar ve durumlar tar¬tışmaya açılmış, bu tartışma ve bunalımlar Tanzimat dö¬nemi şiirine de yansımıştır. Şinasi, Ziya Paşa ve Abdülhak Hamid bu anlamda ön plâna çıkan şairlerdir. Bu şairlerin eserlerindeki düşünceler, yaşanan inanç krizlerini göstermesi bakımından önemlidir.
2127-2156

REFERENCES

References: 

AKGÜN Mehmet, Materyalizmin Türkiye'ye Girişi, Elis Yayınları, Ankara 2005.
AKTAŞ Şerif, Yenileşme Dönemi Türk Şiiri ve Antolojisi 1860¬1920, Akçağ Yayınları, Ankara 2005.
AKÜN Ömer Faruk, "Şinasi", İslâm Ansiklopedisi, MEB Yay. İstanbul 1993.
AKYÜZ Kenan, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, İnkılâp
Kitapevi, 1995.
AYHAN Halis, "Cem'iyyet-i İlmiyye-i Osmâniye" Diyanet İslâm Ansiklopedisi, Diyanet Vakfı Yay. İstanbul 1993.
BERKES Niyazi, Türkiye'de Çağdaşlaşma, Bilgi Yayınevi, İstanbul 1973.
BİLGEGİL Kaya, Abdülhak Hâmid'in Şiirlerinde Ledünnî Mes'elelerden Allah I, Allah ve O'nun Vücûdunu İfade Eden İsimler, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ya¬yınları, İstanbul 1959.
BİLGEGİL Kaya, "Şinasi'nin Şiiri", Yakın Çağ Türk Kültür ve Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum 1980.
BİLGEGİL Kaya, Ziya Paşa Üzerinde Bir Araştırma, Atatürk Üni¬versitesi Yayınları, Erzurum 1970.
BOLAY Süleyman Hayri, Felsefi Doktrinler Sözlüğü, Akçağ Ya¬yınları, Ankara 1990.
DİLMEN İbrahim Necmi, "Şinasi ve Âsârı", Yarın , No: 21, 9 Mart
1922.
EBÜZZİYA Tevfik, Numune-i Edebiyat-ı Osmaniye, 6. baskı. Matbaa-i Ebüzziya, İstanbul 1308 (1892).
GÖÇGÜN Önder, Ziya Paşa'nın Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği, Bütün Şiirileri ve Eserlerinden Açıklamalı Seçmeler,
Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2001.
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4 Winter 2009
Bir Bunalımın Anatomisi: Tanzimat Şiirinde İnanç Krizleri
2155
KAPLAN Mehmet, "Şinasi'nin Türk Şiirinde Yaptığı Yenilik",
Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar I, Dergâh Yayın¬ları, İstanbul 1995.
KAPLAN Mehmet, Şiiri Tahlilleri I, Tanzimat'tan Cumhuriyet'e,
Dergâh Yayınları, İstanbul 2002.
KOÇER Hasan Ali, Türkiye'de Modern Eğitimin Doğuşu ve Ge¬lişimi (1773-1923), Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İs¬tanbul 1991.
KOLCU Ali İhsan, "Yenileşmenin İkinci Kuşağı: Ekrem-Hâmid-Sezaî Mektebi", (Ed. Ramazan Korkmaz)Yeni Türk Ede¬biyatı El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara 2004.
KORLAELÇİ Murtaza, Pozitivizmin Türkiye'ye Girişi, Hece Ya¬yınları, Ankara 2002.
MARDİN Şerif, Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu, İletişim Yayınları, İstanbul 2006.
MERMUTLU Bedri, Sosyal Düşünce Tarihimizde Şinasi, Kaknüs Yayınları İstanbul 2003.
OKAY Orhan, "Modernleşme ve Türk Modernleşmesinin İlk Dönemlerinde İnanç Krizlerinin Edebiyata Yansıması",
Doğu Batı Düşünce Dergisi, Sayı: 22, Şubat-Mart-Nisan
2003.
OKAY Orhan, Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı, Dergah Yayın¬ları, İstanbul 2005.
PARLATIR İsmail-ÇETİN Nurullah, Şinasî Bütün Eserleri, Ekin Kitabevi, Ankara 2005.
RENAN Ernest, Bilimin Geleceği, C. I, 2. Baskı (Çeviren: Ziya İh¬san), MEB Basımevi, İstanbul 1965.
TANPINAR Ahmet Hamdi, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Çağ¬layan Kitabevi, İstanbul 1997.
TANPINAR Ahmet Hamdi, Edebiyat Üzerine Makaleler, Dergâh Yayınları, İstanbul 2000.
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4 Winter 2009
2156
Murat
KACIROĞL
U
TARHAN
Abdülha
k Hâmid, Bütün Şiirleri 1-2-3 (Haz. İnci
Enginün) Dergâh Yayınları, İstanbul 1997.
ÜLKEN
Hilm
i Ziya, "İslâm Felsefesinde Aklı ve İman Meselesi", Felsefe Semineri Dergisi I, İstanbul Üniversitesi Yayın¬ları, 1939.
ÜLKEN Hilmi Ziya, "İbn Rüşd", İslâm Ansiklopedisi, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1968 İstanbul.
ÜLKEN Hilmi Ziya, Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken Yayınları, İstanbul 2001.
ÜLKEN Hilmi Ziya, Uyanış Devirlerinde Tercümenin Rolü, Ül¬ken Yayınları, İstanbul 1997.
VOLTAİRE, Felsefe Sözlüğü, C II, (Çeviren: Lütfi Ay), MEB Bası¬mevi, İstanbul 1966.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com