You are here

TÜRK DEVLET ve TOPLULUKLARINDANTÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNE GELEN TÜRK SOYLU YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE ÖĞRENİMLERİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR

THE PROBLEMS ENCOUNTERED IN LEARNING TURKISH BY FOREIGN STUDENTS OF TURKIC ORIGIN COMING FROM TURKIC STATES AND COMMUNITIES TO TURKISH UNIVERSITIES

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.759

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
The difficulties experienced by the students of Turkic origin in learning Turkish can be listed as follows: The language teachers are not professional enough, the language textbooks teaching Turkish to foreigners are not adequately designed, changes and developments in the language teaching methods are not followed adequately. Actually, this problem arises from the fact there is no language Academy in Turkey. As mentioned by Metin Şahin in his study, the fact that the teachers teaching Turkish to foreigners have usually not undergone training and additionally, that the latter are performing the task only temporarily is another reason why the endeavor is not undertaken with the necessary skill. In his study, Metin Şahin cites many examples of grammatical mistakes that foreign students make while learning Turkish Turkish caused by the confusion between their mother tongue and Turkish Turkish. Based on the results, obtained either through written exercises or surveys, the general conclusion about the problems that foreign students encounter while learning Turkish Turkish is as follows: Foreign students usually do not have any difficulties in the daily use of Turkish. The student s have improved 3 of their 4 basic proficiencies in speaking, listening and reading in everyday life use of Turkish, the exception is written proficiency. Their written proficiency has not improved because they practice less. In addition, the most difficult issue for the students is the use of words in connotational meaning. Moreover, beside the connotative or metaphorical meaning and terminology the idioms and proverbs pose another important problem for the students.
Abstract (Original Language): 
Türk soylu öğrencilerin Türkçe öğrenirken karşılaştıkları sorunlar şu şekilde sıralanabilir. Türkçeyi öğreten kişilerin yeterince profesyonel olmamaları, yabancılara Türkçe'yi öğreten ders kitaplarının yeterli olmayışı, değişen ve gelişen dil öğretim yöntemlerinin takip edilemiyor olmaması karşımıza çıkan ana problemlerdir. Aslında bu problemde yine Türkiye'de bir dil akademisinin olmayışından kaynaklanır. Metin Şahin'in tez çalışmasında belirttiği üzere yabancılara Türkçe'yi öğreten kadronun genellikle eğitimden geçmemiş kişiler olması ve bunların bu görevi geçici olarak üstlenmeleri Türkçe öğretim işinin bilinçli bir şekilde yapılamayışına neden olması bir başka problemdir. Yabancı öğrencilerin Türkçe öğrenimi sırasında ana dilleri ve Türkiye Türkçesi arasında yaşadıkları karmaşayı göstermesi bakımından onların genellikle yaptıkları bazı dilbilgisi hatalarına bolca örnek verilen Metin Şahin'in tez çalışmasında, gerek yazılı uygulama çalışmaları, gerekse de anket uygulamaları sonucunda yabancı öğrencilerin Türkiye Türkçesi'nin öğreniminde karşılaştıkları zorluklarla ilgili olarak varılan genel kanı şudur: Yabancı öğrenciler özellikle gündelik hayatla ilişkili, pratik Türkçe kullanımlarında çoğunlukla zorluk çekmemektedirler. Bunun dışında yazma beceri dışında, dört temel beceriden konuşma, dinleme ve okuma becerilerini günlük hayatla ilgili Türkçe kullanımlarında geliştirmişlerdir. Öğrenciler yazma becerisini genellikle daha az kullandıkları için bu becerileri çok fazla gelişmemiştir. Bunun yanı sıra, öğrencilerin en çok zorluk çektikleri nokta, gerçek anlamı, temel anlamı dışında kullanılan kelimelerin anlaşılamamasıdır. Kelimenin yan anlamı, terim anlamı ve mecaz anlamının yanı sıra, deyim ve atasözlerinin kullanımı da öğrencileri önemli ölçüde zorlamaktadır.

REFERENCES

References: 

AKALIN, Şükrü. "Türk Dünyasında Ortak İletişim Dili Üzerine"
ALKAYA, Ercan. "Türk Lehçeleri Arasındaki Sözcük Alışverişi ve Söz Varlığı Değişimi."
BARIN, Erol. "Yabancılara Türkçe Öğretiminde İlkeler". Ankara: Türkiyat Araştırmaları Dergisi. s.1. 2004.
CEMILOĞLU M. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi. İstanbul:
Alfa yayınları. 2003.
ÇOTUKSÖKEN, Yusuf - NAFI, Yalçın (Haz.). 20. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri, Maltepe Üniversitesi Yayınları, 2008, İstanbul.
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/3 Spring 2009
1862
Rasim
ÖZYÜRE
K
ÇOTUKSÖKEN, Yusuf. "Türkçe ve Edebiyat Öğretiminde Arayışlar". Varlık Dergisi, S.1078, Temmuz 1997.
ÇOTUKSÖKEN, Yusuf. "Türkçe'nin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi". Dil Dergisi, Ankara: Ankara Üniversitesi, TÖMER Yayınları, s.65, Şubat 1999.
DAMINEL, Ö. Yabancı Dil Öğretiminde Glkeler, Yöntemler, Teknikler. Ankara: Usem Yayınları-6, Üçüncü baskı, 1993.
DOĞRU, E. "Dil, Düşünce ve Kültür Arasındaki İlişki". Dil Dergisi. Ankara: Ankara Üniversitesi, TÖMER Yayınları, Temmuz 1996.
ERCILASUN, Ahmet Bican. Türk Dünyası Üzerine İncelemeler. Ankara: Akçağ Yayınları, 1992.
ERDAL, Şahin. "Türk Cumhuriyetlerinde Latin Alfabesine Geçiş Çalışmaları ve Sonuçları."
HENGIRMEN, Mehmet. "Türkçe'nin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi". Dil Dergisi. Ankara: Ankara Üniversitesi, TÖMER Yayınları. s.10. Ocak 1992.
HENGIRMEN, Mehmet. "Türkiye'de Türkçe'yi Yabancı Dil
Olarak Öğreten Kurumlar ve Eğitim Araçları". Dil Dergisi. Ankara: Ankara Üniversitesi, TÖMER Yayınları. s.15. Mayıs 1993.
İNER, Kâmile- UZUN, N. Engin. (Haz.) VII. Dilbilim Kurultayı Bildirileri Ankara 1993, Ankara Üniversitesi Basımevi.
ÖZYÜREK, Rasim. Azerbaycan'da Tahsil Alan Türkiyeli Talebelerin ve Türkiye'de Tahsil Alan Azerbaycanlı Talebelerin Dil Problemleri. Azarbaycan-
Baki: 2005.
ŞAHİN, Metin. "Güvenlik Bilimleri Fakültesinde Öğrenim Gören Yabancı Öğrencilerin Türkçe Öğrenirken Karşılaştıkları Zorluklar".

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com