You are here

UYGUR HALK DESTANLARI ÜZERİNE ÇİN'DE YAPILAN ÇALIŞMALAR VE ELEŞTİREL DEĞERLENDİRİLMESİ

A CRITICAL EVALUATION OF UYGHUR EPICS STUDIES IN CHINA

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.742

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Uyghur epic tales reflect world wievs, aesthetical tastes, national conscience and spiritual values of the Uyghur Turks. These epics, which are a part of the Uyghur national identity, compose also a significant part of the Uyghur folk literature. Researchers have recorded many epic texts by now, and made textual editions and scientific evaluations. This essay deals with history of studies in China on Uyghur epics and puts forward a critical review.
Abstract (Original Language): 
Uygur halk destanları, Uygur Türklerinin hayata ve olaylara bakışını, estetik zevklerini, milli şuurunu ve manevi dünyasını yansıtmaktadır. Uygur milli kimliğinin bir parçası olan bu destanlar Uygur halk edebiyatının önemli bir kısmını teşkil etmektedir. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda çok sayıda destan metni tespit edilmiş, üzerinde metin yayını çalışmaları ve bilimsel incelemeler yapılmıştır. Biz bu yazıda Uygur halk destanlarıyla ilgili Çin'de yapılan çalışmaların geçmişi ve bugünkü durumunu ele alacağız ve bunları eleştirel bir bakışla değerlendireceğiz.
1541-1564

REFERENCES

References: 

ABDULKERİM, Rahman. Edebiyat Üzerine Analizler. Pekin:
Milletler Neşriyatı, 1984.
ABDULKERİM, Rahman. Folklor ve Edebiyat. Kaşgar: Kaşgar
Uygur Neşriyatı, 1988.ABDULKERİM, Rahman. Uygur Folkloru Üzerine. Urumçi: Şincan
Üniversitesi Neşriyatı, 1989. ABDULKERİM, Rahman. Uygur Örf ve Adetleri. Urumçi: Şincan
Gençler-Çocuklar Neşriyatı, 1996. ABLİZ, Hesen. "Halk Destanı Tahir-Zühre Üzerine". Miras Dergisi.
Urumçi: 1985.
BAHTİYAR, Bavudun, GAYRETCAN Osman. "Şincan Halk
Edebiyat-Sanatçılar Topluluğu'nun 20. Yılı". Yeni Çin Kurulduktan Sonraki Uygur Halk Edebiyat-Sanatı. Urumçi:
Şincan Halk Neşriyatı, 2000.
ERŞİDİN, Tatlik, "Başeğim ve Tahir-Zühre". Bulak Dergisi. Urumçi: 1992. "
ESET, Süleyman, "Altay Medeniyet Çevresindeki Yalmavuz Tipi". Miras Dergisi. Urumçi, S. 1 1994.
KERİMCAN, Abdurahim. "Tahir-Zühre Destanının Tarihi Kaynakları Üzerine". Şincan Eğitim Üniversitesi İlmi Dergisi. Urumçi:
1988.
KERİMCAN, Abdurahim. Günümüz Uygur Edebiyatı Sözlüğü.
Kaşgar: Kaşgar Uygur Neşriyatı, 1998. MEHMET, Zunun, Abdulkerim, Rahman. Uygur Halk Ağız
Edebiyatının Esasları. Urumçi: Şincan Halk Neşriyatı, 1982.
MEHMETCAN, Sadık. Uygur Halk Ağız Edebiyatı Hakkında.
Urumçi: Şincang Halk Neşriyatı, 1995. OSMAN, İsmail. Halk Ağız Edebiyatı Hakkında Genel Bilgiler.
Urumçi: Şincan Halk Neşriyatı, 1998. OSMAN, İsmail. Uygur Halk Ağız Edebiyatındaki Edebî Türler.
Urumçi: Şincan Gençler-Çocuklar Neşriyatı, 1994. OSMAN, Mehmet. Halk Ağız Edebiyatı Üzerine. Urumçi: Şincan
Halk Neşriyatı, 1998.
RAHİLE, Davut, "Uygurların Kurt Totemi İnancı Üzerine İnceleme".
Miras Dergisi. Urumçi, S. 1, 1993. REYHAN, Kadir, "Çın Tömür Batur Türündeki Masalların
Karşılaştırılması". Miras Dergisi. Urumçi: S. 2, 1991. RİCHARD, M. Dorson. Günümüz Folklor Kuramları. Yay. Haz.
Fikret Türkmen. Çeviren: Nermin Ulutaş. İzmir: Ege
Üniversitesi Basımevi. 1984. VAHİTCAN, Gafur, ASKER Hüseyin. Uygur Klasik Edebiyatı
Tarihi. Pekin: Milletler Neşriyatı, 1988. YUAN-XİN, Wang. Çin 'deki Türk Dilleri ve Diyalektleri Üzerindeki
Çalışmalar. Ankara: TDK Yayınları, 1994.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com