You are here

ORHAN KEMAL’İN ROMANLARINDA BAKIŞ AÇISI VE ANLATICI

THE POINT OF VIEW AND NARRATOR IN ORHAN KEMAL’S NOVELS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.994

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The point of view and narrator are some of the structure elements which determine and shape the fiction in texts which are based on the principle of narration. Narrator who is the displaying of author in text is an imaginative identity and narration is fictioned according to his/her viewpoint. This structure element which points at the situation/location of narrator in work of art, belogs to fiction of text and world of expression in level of discourse. The deep relation between the appearances of viewpoint, narrator and the individual myth of artist has also a quality that define the right ascensions in simulacrum level of text. In this study point of view and component of narrator is being examined in the fiction of the text in Orhan Kemal’s 24 novels samples. By evaluating author’s fictioned novels, three of which are heros viewpoint and narrator and twenty one of which are supernal viewpoint and narrator, it’s reached to structural inferences. İt is being determined that point of view and narrator which are an extensive practice to the world of text play active role in the transfer of ideal values in novels.
Abstract (Original Language): 
Bakış açısı ve anlatıcı, anlatma esasına bağlı metinlerde kurguyu belirleyen ve şekillendiren yapı unsurlarındandır. Yazarın metin içindeki görüntüsü olan anlatıcı, imgesel bir kimliktir ve anlatı, onun bakış açısına göre kurgulanır. Anlatıcının eserdeki konumunu/ yerini işaret eden bu yapı unsuru, metnin kurgusu ve söylem düzeyindeki anlatım evrenine aittir. Bakış açısı ve anlatıcının görünümleri ile sanatkarın bireysel miti arasındaki derin bağıntı, kurmaca metnin imge düzeyindeki açılımlarını da belirleyici niteliktedir. Bu çalışmada, Orhan Kemal’in roman türündeki 24 eseri örneğinde bakış açışı ve anlatıcı unsurunun metnin kurgusundaki işlevini incelendi. Yazarın 3’ü, kahraman bakış açısı ve anlatıcı; 21’i ise, Tanrısal bakış açısı ve anlatıcı ile kurgulanan romanları değerlendirilerek yapısal çıkarımlara ulaşıldı. Metnin dünyasına kapsamlı bir uygulama olan bakış açısı ve anlatıcının romanlardaki ülkü değerlerin aktarımında etken rol oynadığı tespit edildi.
1134-1165

REFERENCES

References: 

AKTAġ ġerif, Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş, Akçağ Yayınları, Ankara 1996 AYTAÇ Gürsel, Çağdaş Türk Romanları Üzerine İncelemeler, Gündoğan Yayınları, Ankara 1990 BEZĠRCĠ Asım, Orhan Kemal, Evrensel Kültür Yayınları, Ġstanbul 1984 FORSTER E.M., Roman Sanatı (Çev. Ünal Aytür), Adam Yayınları, Ġstanbul 1985 GÜNAY Doğan Metin Bilgisi, Multılıngual Yayınları, Ġstanbul 2001 JUNG C., G., Keşfedilmemiş Benlik (Çev. BarıĢ Ġlhan-Canan Enersılay), Ġlhan Yayınları, Ġstanbul 1999 LUKACS, Roman Sanatı (Çev. Sedan Ümran), Say Yayınları, Ġstanbul 1985 ORHANLIOĞLU Hayrettin, “Anlatı KiĢilerinde Özne Kavramının ĠĢlevselikleri yahut Ben‟in Halleri”, Hece, Ekim-Kasım 2000, s.46-70 KEMAL, Orhan, Devlet Kuşu, VI. Baskı, Tekin Yayınları, Ġstanbul 1987 KEMAL, Orhan, Kanlı Topraklar, Tekin Yayınları Ġstanbul 1994 KEMAL, Orhan, Sokakların Çocuğu, Tekin Yayınları Ġstanbul 1994 KEMAL, Orhan, Evlerden Biri, Tekin Yayınları Ġstanbul 1994 KEMAL, Orhan, Arkadaş Islıkları, Tekin Yayınları Ġstanbul 1995 KEMAL, Orhan, Avare Yıllar, Tekin Yayınları Ġstanbul 1995 KEMAL, Orhan, Gurbet Kuşları, Tekin Yayınları Ġstanbul 1995 KEMAL, Orhan, Müfettişler Müfettişi, Tekin Yayınları Ġstanbul 1995 KEMAL, Orhan, Vukuat Var, Tekin Yayınları Ġstanbul 1995
1164 Ülkü ELİUZ
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature
and History of Turkish or Turkic
Volume 4/8 Fall 2009
KEMAL, Orhan, Yalancı Dünya, Tekin Yayınları Ġstanbul 1995 KEMAL, Orhan, Üç Kağıtçı, Tekin Yayınları 1995 KEMAL, Orhan, Kötü Yol, Tekin Yayınları Ġstanbul 1995 KEMAL, Orhan, Kaçak, Tekin Yayınları Ġstanbul 1995 KEMAL, Orhan, Suçlu, Tekin Yayınları Ġstanbul 1996 KEMAL, Orhan, Cemile, Tekin Yayınları Ġstanbul 1999 KEMAL, Orhan, Dünya Evi, Tekin Yayınları Ġstanbul 1999 KEMAL, Orhan, Hanımın Çiftliği, Tekin Yayınları Ġstanbul 1999 KEMAL, Orhan, Sokaklardan Bir Kız, Tekin Yayınları Ġstanbul 1999 KEMAL, Orhan, Baba Evi, Tekin Yayınları Ġstanbul 2000 KEMAL, Orhan, Murtaza, Tekin Yayınları Ġstanbul 2000 KEMAL, Orhan, Bereketli Topraklar Üzerinde, Tekin Yayınları, Ġstanbul 2000 KEMAL, Orhan, El Kızı, Tekin Yayınları Ġstanbul 2000 KEMAL, Orhan, Eskici Dükkanı, Tekin Yayınları Ġstanbul 2000 KEMAL, Orhan, Bir Filiz Vardı, Tekin Yayınları, Ġstanbul 2000 OYKUT Ruhat, “Baba Evi”, Yeni Ufuklar, 1967, S. 14. SANFORD Linda T.- Donovon, M. Ellen, Kadınlar ve Benlik Saygısı (Çev. Semra Kunt), HYB Yayınları, Ankara 1999 STANZEL Franz K., Roman Biçimleri (Çev. Fatih TepebaĢılı), Çizgi Yayınları, Ġstanbul 1997 STEVĠCK Philip, Roman Teorisi (Çev. Sevim Kantarcıoğlı), Gazi Üniversitesi Yayınları, Ankara 1988 SU Hüseyin, Öykümüzün Hikayesi, Hece Yayınları, Ankara 2000
Orhan Kemal’in Romanlarında... 1165
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature
and History of Turkish or Turkic
Volume 4/8 Fall 2009
TEBER Serol, İnsanın Hiçleşme Serüvenine Giriş, Papirüs Yayınları, Ġstanbul 2001 TEKĠN Mehmet, Roman Sanatı, Ötüken Yayınları, Ġstanbul 2001 URRY John, Mekanları Tüketmek (Çev. Rahmi G. Ögdül), Ayrıntı Yayınları, Ġstanbul 1999

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com