You are here

ANNE VB BABALARIN ÇOCUK KİTAPLARI HAKKINDAKİ GENEL GÖRÜŞLERİ İLE ÇOCUKLARIN ALICI DİL GELİŞİM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

A STUDY ON THE RELATION BETWEEN PARENTS' GENERAL IDEAS ABOUT CHILDREN BOOKS AND CHILDREN'S PERCEPTIVE LANGUAGE DEVELOPMENT LEVEL

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.1679
Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of the study is to identify the relation between parents' general ideas about children books and children's perceptive language development level. The study is conducted with randomly chosen 112 six year old children attending preschool classes and their parents . Parents' and Teachers' General Ideas about Children Books Questionnaire, and Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT) are used as data collection devices. In this study in addition to descriptive statistics like frequency, percentage, arithmetic average, and standard deviation, as an analysis technique Pearson's Product Moment Correlation Coefficient is also used. At the end of the study is found that there is no significant relation between parents' ideas about children books and children's perceptive language development level.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, anne ve babaların çocuk kitapları hakkındaki genel görüşleri ile çocukların alıcı dil gelişimi düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırma tesadüfi örneklem yoluyla seçilen ilköğretim okullarının ana sınıflarına devam eden altı yaşındaki 112 çocuk ile bu çocukların anne ve babaları üzerinde yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Anne Baba ve Öğretmenlerin Çocuk Kitapları ile İlgili Genel Görüşleri Anketi ve Peabody Resim-Kelime Testi (PRKT) kullanılmıştır. Araştırmada frekans, yüzde, aritmetik ortalama ve standart sapma gibi betimsel istatistiklerin yanında, Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı analiz tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, anne ve babaların çocuk kitapları hakkındaki genel görüşleri ile çocukların dil gelişimi düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki saptanamamıştır.
1063-1073

REFERENCES

References: 

BİLGİNER, H. (2002). "Down Sendromlu Çocuklarda Dil Gelişimi", Hacettepe Fakültesi. Edebiyat Dergisi, C.19, S:1, s.165-179.
GÜVEN, N. ve BAL S. (2000). Dil Gelişimi ve Eğitim. 0-6 Yaş Dönemindeki Çocuklar İçin Destekleyici Etkinlikler,
İstanbul: Epsilon Yayınları.
HOFF, E.
(2003)
. "The Specificity of Environmental Influence: Socioeconomic Status Affects Early Vocabulary Development Via Maternal Speech", Child Development, 74 (5). p.1368-1378.
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature
and History of Turkish or Turkic
Volume 5/4 Fall 2010
1072 F. ERBAY - A. ÖZTURK SAMUR
KARACAN, E. (2000). "Bebeklerde ve Çocuklarda Dil Gelişimi".
Klinik Psikiyatri, S:3, s.263-268.
KARASAR N. (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemi- Kavramlar, İlkeler, Teknikler, Ankara: Nobel Yayıncılık.
LONIGAN, C. J. ve
WHITEHURS
T G. J. (1998). "Relative Efficacy of Parent and Teacher Involvement in a Shared- Reading Intervention for Preschool Chilren from Low-income Backgrounds. Early Childhood Research Quarterly,
Volume 13, Issue. 2, p.263-290.
MEGEP, (Mesleki
Eğiti
m ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi), (2007). Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. Dil Gelişimi. Ankara: Millî Eğitim Yayınları.
ÖNER, N. (1997). Türkiye'de Kullanılan Psikolojik Testler. Bir Başvuru Kaynağı, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Matbaası.
ÖZGÜVEN, İ. E. (1998). Psikolojik Testler, Ankara: Pdrem Yayınları.
ÖZKAN, N. ve YILMAZ B. (2006). "Çocuk Kitaplarında Dil Sorunları", Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 2. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı
Sempozyumu, 4-6 Ekim 2006, Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları, s. 767-778.
PANCSOFAR, N. ve VERNON-FEAGANS L. (2006). Mother and
Father Language input to Young Children: Contributions to Later Language Development, Journal of Applied Development Psychology, 27, p. 571-587.
POYRAZ, H. (2001). Okul Öncesi Faaliyetlerin Çocuğun Dil Gelişimine Etkisi, Gazi Üniversitesi Anaokulu Anasınıfı Öğretmeni El Kitabı 2001-2002 Ders Yılı, İstanbul: Ya-Pa Yayınları.
SAĞLAM, G. A. (2007). Anne-Baba ve Öğretmenlerin Okul Öncesi Çocuk Kitaplarını Değerlendirmesi.
Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon.
SEVER, S. (2003). Çocuk ve Edebiyat. Ankara: Kök Yayıncılık.
SEVER, S. (2008). "Okul Öncesi Dönemdeki Çocuklara Seslenen Kitaplarda Bulunması Gereken Temel Özellikler", Okul
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature
and History of Turkish or Turkic
Volume 5/4 Fall 2010
Anne ve Babaların Çocuk Kitapları Hakkındaki... 1073
Öncesinde Çocuk Edebiyatı, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
ŞİRİN, M. (2007). Çocuk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış-Çocuk Edebiyatı Nedir Ne Değildir?, Ankara: Kök Yayıncılık.
TEMEL, F., AVCI N. ve CAN YAŞAR M. (2001). Sıfır Altı Yaş Çocuklarında Dil Gelişimi. Gazi Üniversitesi Anaokulu
Anasınıfı Öğretmeni El Kitabı 2001-2002 Ders Yılı,
İstanbul: Ya-Pa Yayınları.
TRAJKOVSKA, D. A., CVETKOVA B. ve ATANASOSKA T.
(2010). "Language Development of 1 to 2 Years Old Child in Macednian Context: Morphological and Semantic Approach (Case Study)", Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 2, Issue 2, p. 3094-3098.
TOKGÖZ, İ. (2006). Okul Öncesine Yönelik Kitapların Dil
Gelişimi ve anlam Bilim Açısından Değerlendirilmesi,
Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
UZMEN, S. (1993). 1970-1993 Yılları Arasında Basılan Türkçe ve İngilizce Resimli Hikâye Kitaplarının Konu Yönünden İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
ZEMBAT, R., AYDIN A. ve DUMAN H. (2006). "5 Yaş Grubu Çocukları İçin Hazırlanmış Aile Katılımlı Dil Eğitimi Programının Dil Gelişimine Etkisinin İncelenmesi", Avrupa Birliği Sürecinde Okul Öncesi Eğitimin Bugünü ve Geleceği Sempozyumu Bildiri Kitabı (Kıbrıs), 2. Cilt, 27¬30 Haziran 2006, Ya-Pa Yayınları, İstanbul, s. 141-154.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com