You are here

BİR TARİH KITASI ÖRNEĞİNDE METNİN İLK MUHATABI OLMAK

TO BE THE FIRST RECIPIENT IN AN EXTRACT OF A HISTORICAL KIT'A

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.1509

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
"Being the first recipient" of a literary text means truly understanding the feelings/messages of the poet who has put them into words.Those who understand correctly the meaning of poem which is conveyed using upper- language are the ones who already possess this advanced language.The meanings of the vocabularies selected by the text writer, what meant though allusions and understanding the meaning of the information which is encoded/given in an obligation to encode have not been a problem between the poem and the one who handles it first. Comperehending a literary text and finding various procedures in this way has been the business of following readers. How much is it possible to comprehend a text as much as it's first recipient? Our study's aim is do question whether the answer takes us to the first addressee's understanding or not, while refferring the literary text whose subject are about history.
Abstract (Original Language): 
Bir edebî metnin "ilk muhatabı olmak", o metni ortaya koyanın iletmek istediği duyguyu/mesajı "doğru olarak anlayanlar" olmak demektir. Şiirin üst-dili kullanılarak iletilmiş olan manayı doğru olarak anlayanlar, bu üst-dili zaten çözümlemiş olanlardır. Metin kurucusunun seçtiği kelimelerin anlamlarını, yapılan göndermelerle neyin kast edildiğini, kapalı verilen/verilmek durumunda kalınan bilgilerin ne olduğunu anlamak, şiirle ilk muhatabı arasında bir anlama problemi doğurmamıştır. Edebî bir metni anlamak ve bu yolda çeşitli usuller bulmak, sonraki muhatapların işi olmuştur. Bir metni ilk muhatabı gibi anlamak ne kadar mümkündür? Çalışmamızın problem alanı, bu soruyu "tarih konulu edebî bir metne" yönelterek cevabın bizi ilk muhataplarının anladığı anlama ulaştırıp ulaştırmayacağını sorgulamaktır.

REFERENCES

References: 

CÜNDİOĞLU, Dücane, Kur'ân'ı Anlama'nın Anlamı, IV. baskı, Kitabevi Yayınları, İstanbul 1998.
EŞ-ŞEVKANİ, Muhammed bin Ali (Tarihsiz), El-Fevaidü'l-Mecmua, Darü'l-Kütübi'l-İlmiye.
GÜMÜŞ, Nevin (1992), YAHYA NAZÎM DÎVÂNI I (İnceleme-Metin), Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kayseri.
MUTAF, Abdülmecid, "Teorik ve Pratik Olarak Osmanlı'da Recm Cezası: Bazı Batı Anadolu Şehirlerindeki Uygulamalar",
Turkısh
Studies
, Volume 3/ 4 Summer, s. 573- 597 (2008).
PAKALIN, Mehmet Zeki, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, M.E.B. Yayınları, İstanbul 1993.
PALA, İskender, Akademik Dîvân Şiiri Araştırmaları, L&M
Yayınları, İstanbul 2003.
RAŞİD, Mehmed Efendi, Târih-i Râşid, C.I, Matba'a-i Amire, İstanbul 1282.
TURAL, Sadık Kemal, Tarihçinin Edebiyat Dünyasından Alması Gerekenler, Fırat Üniversitesi Tarih Metodolojisi ve Türk Tarihinin Meseleleri Kollokyumu, 21-26 Mayıs 1984, Bildiriler, s. 211-221, Elazığ 1990.
UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi, T.T.K. Yayınları,
Ankara 1982.
ÜLGENER, Sabri, Zihniyet, Aydınlar ve İzm'ler, Derin Yayınları, İstanbul 2006.
www.kenthaber.com (11.Eylül. 2004)
www.uskudar-bld.gov.tr (22.09.2008)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com