You are here

DİLİN KÖKENİ: KUR'AN-I KERİM VB DIGBR KUTSAL KİTAPLARA GÖRE DİL OLGUSU

THE ORIGIN OF LANGUAGE: THE LANGUAGE PHENOMENON ACCORDING TO QURAN AND OTHER HOLY BOOKS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.1719
Abstract (2. Language): 
This paper dwells on the issue of language which is the main character of human differing him from other beings. The human being establishes the communication using language systems. How did the first words of the language appear? We examined what the holy books, especially the Quran, say about the issue and also looked at the modern language evoluation theories. We concentrated on not modern theories but what the holy books said about the origin of language in the paper.
Abstract (Original Language): 
Bu makalede, insan olmanın en önemli özelliklerinden biri olan dil konusu üzerinde durulmaktadır. Dil, insanları diğer varlıklardan ayıran temel özelliklerden biridir. İnsan, iletişimini seslere dayalı olan dil sistemini kullanarak gerçekleştirmektedir. İnsanların varlıklara isim koymak için kullandıkları dilin ilk kelimeleri nasıl ortaya çıkmıştır? İşte bu makalede, insanın konuşma özelliğinin nasıl ortaya çıktığı hususunda kutsal kitapların verdiği bilgiler ile bu konuda ileri sürülen bazı teoriler ele alınmıştır. Fakat makalenin asıl konusu, dilin ortaya çıkışı ile ilgili teoriler olmadığı için, bunun üzerinde fazla durulmamış, daha çok kutsal kitapların meseleye yaklaşımı ele alınmıştır.
679-696

REFERENCES

References: 

AKSAN, Doğan (1998): Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.
ATEŞ, Süleyman (1989): Yüce Kur'an'ın Çağdaş Tefsiri, Yeni Ufuklar Neşriyat, İstanbul.
BAYRAKLI, Bayraktar (2001): Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Tefsiri, İşaret Yayınları, İstanbul.
BENVENISTE, Emile (1995): Genel Dilbilim Sorunları, (Çev. E. Öztokat), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
CORBALLIS, Michael
C
. (2003): İşaretten Konuşmaya Dilin Kökeni ve Gelişimi, (Çev. A. Görey), Kitap Yayınları, İstanbul.
D'ANDRADE, Roy (2002): "Cultural Darwinism and Language" American Anthropologist 104 no:1, March, s. 223-232.
ELLUL, Jacques (1998):
Sözü
n Düşüşü (Çev. H. Arslan), Paradigma Yayınları, İstanbul.
ESÎRUDDÎN EL-EBHERÎ, (1998): Îsâgûcî Mantığa Giriş, (Metin çeviri-inceleme: H.Sarıoğlu), İz Yayıncılık, İstanbul.
GUTİN,
J
o Ann C. (1996): "A Brain That Talks", Discover 17, January, s. 82-90.
İncil Müjde (1986) (Çev. Hakkı Demirel) Ankara.
KARAAĞAÇ, Günay (2002): Dil, Tarih ve İnsan, Akçağ Yayınları, Ankara,
KIRAN, Zeynel (1996): Dilbilim Akımları / Saussure'den Günümüze Dilbilim Akımları, Onur Yayınları, Ankara.
Kitab-ı Mukaddes (1981): Kitab-ı Mukaddes Şirketi, İstanbul.
NOWAK, Martin A. (2000-2001): "Homo Grammaticus", Natural History 109 no:10, December / January, s. 36-44.
OTTE,
Marce
l (2007): "The Origins of Language: Material Sources", Diogenes (International Council for Philosophy and
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 5/4 Fall 2010
696 H. AYDAR - İ. ULUTAŞ
Humanistic Studies) 54 no:2, s. 49-59 (
Fransızcadan İngilizceye Çeviren: Jean Burrell).
SHANAHAN, Daniel (2000): "Affect and Cognition in Two Theories of the Origin of Language" , Papers on Language & Literature 36 no:3, Summer, s. 246-70.
URBAN, Greg (2002): "Metasignaling and Language Origins" , American Anthropologist 104 no:1, March, s. 233-246.
ÜÇOK, Necip (1947): Genel Dilbilim, Ankara Üniversitesi Dil-Tarih Coğrafya Fakültesi Yayınları.
YAZIR, M. Hamdi (1998): Hak Dini Kur'an Dili, Eser Neşriyat, İstanbul.
ZİMMER,
Car
l (1995): "Early Signifiers", Discover, 16, May, s. 38¬39.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com