You are here

ISMAYIL HAKKI BALTACIOGLU'NUN YAZ(I)MA EĞİTİMİNE YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ VE" YAZININ USÛL-İ TEDRİSİ'

THE THOUGHTS OF İSMAYIL HAKKI BALTACIOĞLU ON WRITING EDUCATION AND" YAZININ USÛL-İ TEDRİSİ'

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.1929

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Writing skill is one of the most effective tools in expressing himself / herself of an individual by a correct and appropriate way to his / her aim, and communicating. So it is needed that writing skill should be earned to students in education period by applications and right good samples. In this study, firstly Yazının Usûl-i Tedrisi, written by famous thinker, pedagogue and calligrapher İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu, and including his thoughts on writing and writing education, has been translated to modern Turkish and it has been aimed to evaluate the significance and education of writing skill. As a result of this evaluation, it has been determined that the work includes the significance of writing, the method used in writing education, details of hat as a writing art and benefits of calligraphy.
Abstract (Original Language): 
Yazma becerisi, bireyin kendini doğru, amacına uygun olarak ifade etmesini ve iletişim kurmasını sağlayan en etkili araçlardan biridir. Bu nedenle yazma becerisinin eğitim sürecinde öğrenciye, uygulamalı ve doğru-iyi örneklerle karşılaştırarak geliştirebileceği bir şekilde kazandırılması gerekir. Bu çalışmada, ünlü düşünür, pedagog ve hattat İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu'nun yazı yazma ve öğretimine yönelik düşüncelerini içeren Yazının Usûl-i Tedrisi adlı eserinin günümüz Türkçesine aktarılarak yazma becerisinin önemi ve öğretimi açısından değerlendirmesi amaçlanmıştır. Kitap ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda, eserin yazı yazmanın önemine, öğretiminde başvurulacak yöntemlere ve güzel yazı yazmanın faydalarına yönelik bilgiler içerdiği tespit edilmiştir.

REFERENCES

References: 

AYTAÇ, K. (1978). "Baltacıoğlu'nun 'eğitim sistemi'nin ana gelişimi". Yeni Adam (Aylık Fikir Gazetesi), S. 921, 4-9.
BALTACIOĞLU, İ. H. (1921). Yazının Usûl-i Tedrisi, İstanbul: Matbaa-i Amire.
BALTACIOĞLU, İ. H. (1957). "Eğitimin Beş İlkesi" Yeni Adam, Ocak, S. 756, ss.2.
BALTACIOĞLU, İ. H. (1973). "Eğitim Üzerine Düşünceler", Yeni Adam, Nisan, S. 860, ss.15.
BALTACIOĞLU, İ. H. (1937). "Yepyeni Bir Okul İstiyorum", Yeni Adam, Eylül, S. 860, ss.3.
BALTACIOĞLU, İ. H. (1963). "Pedagojide İhtilal", Yeni Adam, Aralık, S. 776, ss.2.
BALTACIOĞLU, İ. H. (1964). "Yaratıcı Öğretmenler", Yeni Adam, Aralık, S. 778, ss.1.
BALTACIOĞLU, İ. H. (1954). "Yeni Adam'ın İlkeleri", Yeni Adam, Şubat, S. 729, ss.4.
Turkish Studies
International
Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 6/1 Winter 2011
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu'nun Yaz(I)Ma Eğitimine Yönelik Düşünceleri
1541
BALTACIOĞLU, İ. H. (1957). "Eğitimin Beş İlkesi", Yeni Adam, Ocak, S.756, ss. 2. BALTACIOĞLU, İ. H. 1953). "Yeni Adam'ın İlkeleri", Yeni Adam, Mayıs, S. 732, ss. 2. BALTACIOĞLU, İ. H. (1958). "Dil Davası Nedir?", Yeni Adam, Nisan, S.763, ss.2. BALTACIOĞLU, İ. H. (1912/1927). Talim Ve Terbiyede İnkılâp. 3. Baskı, İstanbul. BALTACIOĞLU, İ. H. (1964). Pedagojide İhtilal. İstanbul. BALTACIOĞLU, İ. H. (1942). İçtimai Mektep. Genişletilmiş 2. Baskı, Ankara. BALTACIOĞLU, İ. H. (1938). Toplu Tedris. İstanbul.
BALTACIOĞLU, İ. H. (1993). Türklerde Yazı Sanatı, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
BULUÇ, N. (1967). "Okullarda Dayak Atılmalı mıdır?", Yeni Adam, Aralık, S. 796, ss.4.
COŞKUN, E. (2003). Çeşitli Değişkenlere Göre Lise Öğrencilerinin
Etkili Okuma Becerileri ve Bazı Öneriler. Türklük Bilimi Araştırmaları Türkçenin Öğretimi Özel Sayısı, 13: 219-232.
COŞKUN, E. (2007). 'Yazma Becerisi" (ss. 49-91), İlköğretimde Türkçe Öğretimi (Editörler: A. Kırkkılıç, H. Akyol), Ankara: Pegem A Yayıncılık.
GRAHAM, S., & HARRIS, K. (1989). Improving learning disabled students skills at composing essays: self-instructional strategy traing. Exceptional Children, 56,201-214.
GRAHAM, S. & PERİN, D. (2006), Writing Next: Effective Strategies to Improve Writing of Adolescent in Mıddle and High Schools (A report to Carnegie Corporation of NewYork). Washington, DC: Alliance for Excellent Education.
GÖĞÜŞ, B. (1978). Orta Dereceli Okullarımızda Türkçe ve Yazın Eğitimi. Ankara: Gül Yayınevi.
GÜNGÖR, M. (2008). Çağının Önünde Koşan Bir Aydın: İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, Haziran 2008, ss. 54-64.
KABAKLI, A. (1964). "Pedagojide İhtilal" Yeni Adam (Aylık Fikir Gazetesi), Aralık, Sayı: 778,
ss.2.
KANTEMİR E. (1976). Kompozisyon Öğretimi, Millî Eğitim, S. 34-37, s. 14-15.
KANTEMİR, E. (1991). Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: A.Ü. Eğitim Fakültesi Yayınları.
KEYS, C. W. (2000). Investigating the thinking processes of eighth grade writers during the composition of a scientific laboatory report. Journal of Research in Science Teaching, 37,676-690.
KİRBY, F.
(1960)
. Türkiye'de Köy Enstitüleri, [The Village Institue Movement of Turkey: An Educational Mobilization for Social Change] Doktora Tezi Columbia Üniversitesi.
MALTEPE, S. (2006) Türkçe Öğretiminde Yazılı Anlatım Uygulamaları İçin Bir Seçenek: Yaratıcı Yazma Yaklaşımları. Dil Dergisi, Sayı: 132.
MEB (2006). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
MYKLEBUST, H. R.(1973). Development and disoders of written language. Studies of normal and exceptional children. New York: Grune&Stratton.
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 6/1 Winter 2011
1542
Sedat MADEN
ORAL, G. (2003). Yine Yaz Yazıyoruz - Okulda, İşyerinde, Evde Kullanılabilecek Yaratıcı Yazı Etkinlikleri ve Kuramsal Temelleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
ÖZ, F. (2003). Uygulamalı Türkçe Öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
ÖZDEN, H. (1966). "Pedagojide İhtilal" Yeni Adam (Aylık Fikir Gazetesi), Mayıs, Sayı: 779, ss.4.
SHANAHAN, T.
(2004)
. Overcoming the dominance of communication: Writing to think and to learn. In T. L. Jetton & J.A. Dole (Eds.). Adolescent literacy research and practice (pp.59¬73) New York:Guildford.
SEVER, S. (2003).
Çocuk
ve Edebiyat. Ankara: Kök Yayıncılık.
SMİTH, C. B.
(2000)
. Writing instruction: Current Practicesin the classroom. Eric clearing house on reading English and Communication:Boommington. In. ED 446338, Eric Digest D 156.
SPERLİNG, M.,
&
FREEDMAN, S. W. (2001) Review of writing research. In V. Richardson (Ed.), Handbook of research on teaching (4th ed.,pp.370-389). Washington. DC: American Educational Research
ŞİRİN, M. R. (2000), 99 Soruda Çocuk Edebiyatı. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
TOZLU, N. (1989). İsmayıl Hakkı Baltacıoğlı'nun Eğitim Sistemi Üzerine Bir Araştırma. Ankara:
MEB Yayınları.
Turkish

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com