You are here

UYGUR BİLMECELERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME...

AN ASSESSMENT ON UIGHUR RIDDLES

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.1904

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Riddles which are among the folk literature types have two key elements as the question and the answer. They are one of the commonly used types of Turkish Folk Literature and they can be both poetic and prose. Besides, they have a common usage among Uighur Turks. Uighur riddles which present the viewpoints of Uighur Turks to human, object and nature have a wide content as they include every kinds of abstract and concrete topics. In this paper, the information about creation, transfer, content, form and function features of Uighur riddles will be given.
Abstract (Original Language): 
Bilmeceler, soru ve cevap olmak üzere iki ana unsuru bulunan anonim halk edebiyatı türlerinden biridir. Türk halk edebiyatının en yaygın kullanım alanına sahip türlerinden olan bilmeceler, manzum ya da mensur olabilir. Bilmeceler, Uygur Türkleri arasında da yaygın bir kullanıma sahiptir. Uygur Türklerinin insana, nesneye ve tabiata bakış tarzını ortaya koyan Uygur bilmeceleri, soyut ve somut her türlü konuyu içermesi bakımından zengin bir muhtevaya sahiptir. Bu makalemizde, Uygur bilmecelerinin yaratım, aktarım, içerik, şekil ve işlev özellikleri hakkında bilgi verilecektir.
1585-1610

REFERENCES

References: 

ABRAHAMS Roger
D
. ve DUNDES Alan, "Bilmeceler", (çev. Ezgi Metin Basat), Halk Biliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar C. 3, Geleneksel Yayıncılık, Ankara 2009.
ABUDUKELİMI Bumairimu, Uygur Türklerinin Dinî İnanışları, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Y ayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara 2006.
BAŞGÖZ İlhan ve TİETZE Andreas, Türk Halkının Bilmeceleri, Kültür Bakanlığı, Ankara 1999.
BATUR Suat, Açıklamalı-Örnekli Türk Halk Edebiyatı, İstanbul 1998.
BORATAV Pertev Naili, 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı, Gerçek Yayınevi, İstanbul 1999.
ÇELEBİOĞLU Amil ve ÖKSÜZ Yusuf Ziya, Türk Bilmeceleri Hazinesi, Kitabevi Yayınları, İstanbul 1995.
DANIŞOĞLU Hicran, Eğlendirici Yazınsal Türlerin Türkçe Öğretiminde Kullanımı ve Bu Çerçevede 2004-2005 Türkçe Öğretim Programının Değerlendirilmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İzmir 2006.
DEMİRCİ Abdullah, "Türkiye ve Azerbaycan Sahasında Bilmece Türü", Milli Folklor, S. 50, Yaz 2001.
ELÇİN Şükrü, Halk Edebiyatına Giriş, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 1986.
GÜZEL Abdurrahman ve TORUN Ali, Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, Akçağ Yayınları, Ankara 2005.
http://www.hurgokbayrak.com/yeni_sayfa_47.htm. http://www.doguturkistan.org/ekonomi.asp (07.
05.2010)
İÇEL Hatice, Batı Türklerinin Dörtlüklerden Kurulu Bilmeceleri Üzerine Bir Araştırma C. 1,
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Konya 2005.
İNAYET Alimcan, Uygur Halk Hikâyeleri Üzerinde İncelemeler, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İzmir 1995.
İSMAYİL Osman, Uyğur Helk Egiz Edibiyatidiki Janirlar, Şincan Yaşlar-Ösmürler Neşriyati, Ürümçi 1994.
Turkish Studies
International
Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 6/1 Winter 2011
1610
Adem
OGER
BRUNVAND J. Harold,
"Bilmecele
r ve Diğer Sözlü Bulmacalar" (çev. Kadriye Türkan), Halk Biliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar C. 3, Geleneksel Yayıncılık, Ankara 2009.
Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1992.
KAYA Doğan, Ansiklopedik Türk Halk Edebiyatı Terimleri Sözlüğü, Akçağ Yayınları, Ankara
2007.
KELEŞ Mehtap, Orta Öğretim Türk Dili ve Edebiyatı Derslerinde Bilmecelerin Öğretim Aracı Olarak Kullanılma Biçimi ve Düzeyleri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Çanakkale 2007.
MEHEMMET Ablimit, Helk Egiz Edibiyatidin Soal-Cavablar, Keşker Uygur Neşriyati, Keşker
2001.
ÖGER Adem, Uygur Efsaneleri Üzerinde Bir Araştırma (İnceleme-Metinler), Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İzmir 2008.
ÖNER Esra, "Gevheri Divanı'nda Kuşlar" Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, The
Journal of International Social Research, Volume 1/5 Fall 2008.
RAHMAN Abdulkerim, Uygur Folkloru (çev. Soner Yalçın-Erkin Emet), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara.
SADİK Mehemmetcan, Uygur Helk Egiz Edibiyati Hekkida, Şincan Helk Neşriyati, Ürümçi 1995.
ŞİMŞEK Esma, Türk Dünyası Ortak Edebiyatı-Türk Dünyası Edebiyat Tarihi, C. 3, Ankara
2004.
TERES Ersin, Divanu Lügat-it-Türk ve Budist Uygur Metinlerinin Sözvarlığı Bakımından Karşılaştırılması, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 2006.
TÜRKYILMAZ Dilek, "Ortak Sır Kalıplarımız: Türk Dünyası Bilmeceleri Üzerine", Millî Folklor, S. 81, Bahar 2008.
Uyğur Tilinin İzahliq Luğiti, Şincan Helk Neşriyati, Ürümçi 1999.
YARDIMCI Mehmet, Başlangıcından Günümüze Halk Şiiri Âşık Şiiri Tekke Şiiri, Ürün Yayınları, Ankara 2002.
YUNUS M. İslam, Tepişmaqlar, Şincan Helk Neşriyati, Ürümçi 1984.
ZUNUN Mehemmet ve RAHMAN Abdukerim, Uyğur Helk Egiz Edibiyatinin Asasliri, Şincan Helk Neşriyati, Ürümçi 1982.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com