You are here

FAKIR BAYKURT'U N ROMANLARINDA YABANCILAŞMA VE AİDİYET SORUNU

ALIENATION AND PROBLEMS OF IDENTITY IN FAKIR BAYKURT'S NOVELS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.2534
Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Alienation which ends the meaning and value of being oneself in the existential process causes the loss of thinking abilities of individuals and fragmentation of consciousness. An individual who lost his self value cannot comprehend that loss of these values is a deficiency. In a way an individual who keeps on living with others' assumptions, leave his belonging to life and himself completely into nothingness in alienation process. As alienation leads to a psychological conflict among all his experiences, it points to an extinction of everything that belongs to an individual and a serious identity problem. Fakir Baykurt, who is one of the significant writers of social reality, deals with the alienation and identity problem in his novels both socially and psychologically. Baykurt's characters who suffer from solitude, communicative deficiency, despair and loss of trust annihilate their perception of awareness by being unable to pass into alertness from somnolence and they lose their own voices, losing all of their worries.
Abstract (Original Language): 
Varoluşsal süreçte kendi olmanın anlam ve değerini sonlandıran yabancılaşma, bireyin düşünsel yetilerinin yitime uğramasına ve bilinç parçalanmaları yaşamasına neden olur. Yabancılaşma ile kendilik değerlerini kaybeden birey, bu değerlerindeki yok oluşun bir eksiklik olduğunu algılayamaz. Bu bir bakıma yabancılaşma sürecinde başkalarının kabulleri ile yaşama devam eden bireyin, kendine ve yaşama aitliğini tümden bir hiçliğin içine bırakmasıdır. Yabancılaşma bireyin tüm edinimleri ile psikolojik bir çatışma yaşamasına neden olduğu için, bireye ait her şeyin yok olmasına işaret eder ve güçlü bir aidiyet sorunu yaşatır. Toplumsal gerçekçilik çizgisinin önemli yazarlarından biri olan Fakir Baykurt, yabancılaşma ve aidiyet sorununu sosyolojik ve psikolojik yönüyle romanlarında işler. Yalnızlık, iletişimsizlik, çaresizlik ve güven yitimi içinde olan Baykurt kişileri uyku halinden uyanıklık haline geçemeyerek farkındalık algılarını ortadan kaldırırlar, tüm kaygılarını yitirerek kendi seslerini kaybederler.
1637-1644

REFERENCES

References: 

BAYKURT Fakir, Kara Ahmet Destanı, Literatür Yay., İstanbul 2006. BAYKURT Fakir, Koca Ren, Literatür Yay., İstanbul 2008. BAYKURT Fakir, Tırpan, Literatür Yay., İstanbul, 2010. BAYKURT Fakir, Yarım Ekmek, Literatür Yay., İstanbul 2011. BAYKURT Fakir, Yılanların Öcü, Literatür Yay., İstanbul 2011.
BAYKURT Fakir, Yüksek Fırınlar, Literatür Yay., İstanbul 2008.
BUHR M., SCHRODER W. ve BARCK K., Aydınlanma Felsefesi, Çev.:Veysel Atayman, Yenihayat Yay., İstanbul 2006.
BUMİN Tulin, Hegel (Bilinç Problemi, Köle-Efendi Diyalektiği, Praksis Felsefesi) Yapı
Kredi, Yay., İstanbul 2010.
CÜCELOĞLU Doğan, Savaşçı, Remzi Kitabevi, İstanbul 2001.
DEVECİ Mutlu, "Ferit Edgü' nün Öykülerinde Kendiliğe Çağrı ve Uyanış İzleği", Erdem, S:51 (2008), s.78-89.
DEVECİ Mutlu," Ferit Edgü'nün 'Beklenmeyen Konuk' Adlı Öyküsü Üzerine Bir İnceleme", Türkoloji Dergisi, S:16 (2003), s.181-192.
ELİUZ Ülkü, Orhan Kemal'in Romanlarında Yapı ve İzlek, Yüklemsiz öykü Yay.,
Ankara 2009.
EMGE C. A., Hegel Mantığı ve Çağımız, Çev.:Kemal Bahadır, İlya Yay., İzmir 2001. GASSET Ortega, İnsan ve Herkes, Çev.: Neyriye Gülışık, Ayrıntı Yay., İstanbul 1995.
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 6/3 Summer 2011
1644
Yeliz AKAR
JUNG Carl
Gustav
, Bilinç ve Bilinçaltının İşlevi, Çev.:Engin Büyükinal, Say Yay., İstanbul 1997.
KORKMAZ Ramazan, "Küçürek Öykü (Short Short Story) Türü ve Örnek Bir Öykü
Çözümlemesi, Ferit Edgü'nün Öç'ü", Adam Öykü, S: 49: (2003), s.25-30.
KORKMAZ Ramazan, Aytomatov Anlatılarında Ötekileşme Sorunu ve Dönüş İzlekleri, Grafiker, Yay., Ankara 2008.
KORKMAZ Ramazan, "Yurtsuzluk İtkisi ve Anayurt Oteli", İlmi Araştırmalar, S:20, (2005) s.139-148.
KORKMAZ Ramazan, Aytomatov Anlatılarında Ötekileşme Sorunu ve Dönüş İzlekleri, Türksoy, Yay., Ankara 2004.
KORKMAZ Ramazan, Sabahatttin Ali İnsan-Eser, Yapı Kredi Yay., İstanbul 1997.
LE Bon Gustav, Kitleler Psikolojisi, Timaş Yay. İstanbul 1979.
OSHO, Farkındalık, Çev.:Sangeet, Ganj Yay., İstanbul 2004.
ÖZHER Sema, Romancı Yönüyle Atilla İlhan, Akçağ Yay., Ankara 2009.
SARTE Jean Paul, Varoluşçuluk, Çev.:Asım Bezirci, Say Yay., İstanbul 1985.
SARTE Jean Paul, Yabancı'nın Açıklaması ve Başka Denemeler, Çev.: Asım Bezirci,
Say Yay., İstanbul 2001.
ŞAHİN Veysel, "Oğuz Atay'ın Anlatılarında Ben, Öteki ve Benlik",Türk Dili, S:657, (2010) s.23-30.
ŞAHİN Veysel, "Tahsin Yücel'in "Kumru İle Kumru" Romanında Metanın Tabulaşması", Journal of New World Sciences Academy, S:4, (2007), s.386-
397.
TUGCU Tuncar, Yabancılaşma Problemi, Alesta Yay., Ankara 2002.
TUNALI İsmail, Marksist Estetik, Altın Kitaplar Yay., İstanbul 1976. ULAŞ Sarp Erk, Felsefe Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yay., Ankara 2002

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com