You are here

SELMA RIZA'NI N UHUVVET ROMANINDA KURMACA YAPI

THE FICTION STRUCTURE IN UHUVVET BY SELMA RIZA

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.2243

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Selma Rıza wh o is one of the first woman journalist of Tanzimat period. She wrote Uhuvvet novel in 1897. This novel met with its readers about a hundred years later. It is one of the leading novels which is give place to womens rights issue. The novel evaluates to social life that is change with coincidental effect of Tanzimat and it makes this evaluation in axis of the family and women. Uhuvvet is a period novel and it is worthy of study in terms of both structure and theme. The writer connects social enlinghtement to womens education and their equality with men. She processes this subject in a tragic story. In this study, Uhuvvet is studied to evaluated in terms of novel technique also subject, fiction, content, people, narrator, time and space.
Abstract (Original Language): 
Tanzimat döneminin ilk kadın gazetecilerinden biri olan Selma Rıza'nın 1897'de kaleme aldığı, yaklaşık yüz yıl sonra okuruyla buluşma şansı bulan Uhuvvet romanı, kadın hakları konusuna yer veren öncü romanlardan biri olarak değerlendirilmektedir. Tanzimat Fermanı'nın etkisiyle değişen toplumsal hayatı daha çok aile ve kadın ekseninde değerlendiren roman hem yapı hem de tema bakımından incelenmeye değer bir dönem romanıdır. Toplumsal aydınlanmayı, kadının eğitimi ve erkekle eşit seviyeye gelmesi gerekliliğine bağlayan yazar, konuyu trajik bir hikâye içinde işler. Bu çalışmada Uhuvvet, roman tekniği açısından değerlendirilmeye çalışılıp; konu, kurgu, içerik, kişiler, anlatıcı, zaman ve mekân gibi unsurlar bakımından değerlendirilmiştir.

REFERENCES

References: 

ADLER Alfred (2009). İnsanı Tanıma Sanatı, Çev.: Kâmuran Şipal, İstanbul: Say Yayınları.
AKTAŞ Şerif (1991). Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş, Ankara: Akçağ Yayınları.
AYTAÇ Bedrettin (2002). "The Question of Women in the Works of Selma Rıza and May Ziadeh", Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Dergisi, S: 42, s. 67¬77.
AYTAÇ Gürsel (2000). "19. Yüzyıl Romancılığımızın Nitelikli İlk Kadın Romanı Keşfedildi: Selma Rıza'nın 1892'de Kaleme Aldığı Uhuvvet", Türk Yurdu (Türk Romanı Özel Sayısı), S: 153-154, s. 77-79.
BACHELARD Gaston (1996). Mekânın Poetikası, Çev.:Aykut Derman, İstanbul: Kesit Yayınları.
ÇETİN Nurullah (2000). "Selma Rıza- Uhuvvet (Kardeşlik), Osmanlıcadan Sadeleştiren: Nebil Fazıl Alsan, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara1999", Türk Dili, S:587, s.522-531.
FORSTER E. M. (2001). Roman Sanatı, Çev.: Ünal Aytür, İstanbul: Adam Yayınları.
GARİPER Cafer (2007). 'Yenileşmenin Başlangıcı ve Öncüleri", (Ed.: Ramazan Korkmaz ), Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı, Ankara: Grafiker Yayınları.
KORKMAZ Ramazan (1997). Sabahattin Ali İnsan ve Eser, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
KORKMAZ Ramazan (2007). "Romanda Mekânın Poetiği", (Ed.: Ayşenur Külahlıoğlu İslam ve Süer Eker), Edebiyat ve Dil Yazıları Mustafa İsen'e Armağan, Ankara, s.399-415
OKUR Jeannette Squires (2003). "Feminist Edebiyat Eleştirisi Açısından Selma Rıza'nın "Uhuvvet" Romanı Üzerine Bir İnceleme", Folklor/Edebiyat, C: IX, S:XXXVI, s. 155¬171.
Selma Rıza (1999). Uhuvvet, (Osmanlıcadan sadeleştiren: Nebil Fazıl Alsan), Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları.
STEVİCK Philip (2004). Roman Teorisi, Çev.: Sevim Kantarcıoğlu, Ankara: Akçağ Yayınları. TOROS Taha (1994). "İlk Türk Kadın Gazeteci Selma Rıza", Skylife, S:130, s. 60-66 UÇMAN Abdullah (2003). "Selma Rıza'nın Mektupları", Tarih ve Toplum, S:235, s. 39-43

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com