You are here

NİNNİLERE BAĞLAM MERKEZLİ BİR YAKLAŞIM

CONTEXT ORIENTED APPROACH TO LULLABIES

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.2662
Author Name
Abstract (2. Language): 
Turkish folk lullabies which is one of the types of anonymous folk poetry in Turkish folk lullabies, to be addressed as a separate type of verse is one of the biggest factors is being performed by women . External and internal structural features and execution contexts of lullabies defined by women, , so that the features of a lullaby occur as genres. In this article, how to female gender influenced the Turkish folk lullabies, within the changing structure of the Turkish socio-cultural. Because lullabies which is created in socio-cultural environments is impossible to be considered independently. Moreover, analysing lullabies within changes the social sex role of women , to understand how mother describe her self in the patriarchal life. Lullabies will be evaluated separately in oral, written and electronic cultural environments. The factors what is affecting women performance and lullabies as a genre is determined. Thus, different communication environments experienced by Turkish folk lullabies, structural, thematic and functional differentiation will be evaluated.
Abstract (Original Language): 
Anonim halk şiiri türlerinden biri olan Türk halk ninnilerinin, ayrı bir nazım türü olarak ele alınmasını sağlayan en büyük faktörlerden biri kadınlar tarafından icra ediliyor olmasıdır. Dış ve iç yapı özellikleri, icra bağlamları, kadın tarafından belirlenen ninnilerin, türsel nitelikleri bu sayede ortaya çıkmaktadır. . Ninnilerin de diğer sözlü türler gibi yaratıldıkları sosyo-kültürel ortamlardan bağımsız düşünülmesi olanaksız olduğundan bu çalışma daha ziyade Türk halk ninnilerin kadın cinsiyetinden nasıl etkilendiğini irdelemeye yöneliktir. Ninnilerin anlamlandırılmasında kadının toplumsal cinsiyet rolünde ortaya çıkan değişimleri ve annenin ataerkil yaşam biçimi içinde kendini nasıl dile getirdiğini görmek zorunlu görünmektedir. Bu amaçla ninniler, sözlü, yazılı ve elektronik kültür ortamlarında ayrı ayrı değerlendirilecek; ninnilerde kadının icrasını etkileyen dolayısıyla da ninnilerin türsel niteliklerini belirleyen oluşumlar üzerinde durulacaktır. Böylelikle Türk halk ninnilerinin farklı iletişim ortamlarında uğradıkları yapısal, tematik ve fonksiyonel farklılaşmalar değerlendirilecektir.
67-75

REFERENCES

References: 

ONG Walter J., Sözlü ve Yazılı Kültür, çev. Sema Postacıoğlu Banon, Ġstanbul, Metis Yayınları,
1999
KANDĠYOTĠ Deniz, Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar, çev. Aksu Bora vd. Ġstanbul, Metis
Yayınları, 2007
NĠRUN Nihat, Sosyal Dinamik Bünye Analizi, Ankara, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, 1991
ÇELEBĠOĞLU Amil, Türk Ninniler Hazinesi, Ġstanbul, Kitapevi Yayınları, 1995
ÇOBANOĞLU Özkul, Âşık Tarzı Kültür Geleneği ve Destan Türü, Ankara, Akçağ Yayınları ,
2000
KOZ M. Sabri, Her Güne Bir Ninni, Ġstanbul; Yapı Kredi Yayınları, 2005
ĠMANÇER Dilek, “Feminizm ve Yeni Yönelimler”, Doğu- Batı, Ankara, Doğu- Batı Yayınları,
cilt.19, 2002
ORTAYLI Ġlber, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, Ġstanbul, Hil Yayınları, 1995
DOĞAN Ġrfan, İletişimi Anlamak, Ankara, Pozitif Matbaacılık, 2005
ÖZDEMĠR Nebi, Medya Kültür ve Edebiyat, Ankara, Geleneksel Yayıncılık, 2008.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com