You are here

UYGUR TÜRKLERİ ARASINDA ŞAMANLAR VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

THE SHAMANS AMONG THE UYGHUR TURKS AND THE SHAMANS’ TREATMENT METHODS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.2821

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The Uyghur Turks, having a rich and deep-rooted culture, has a distinguished place among the Turkish tribes in terms of their sociocultural life due to their living in a central region and due to their accepting the belief systems such as Shamanism, Totemism and the various religions such as Maniheizm, Buddhism, Nestorianism, Islam, in the historical process. The Uyghur folk medicine and other practices in this context that contain this rich cultural structure in themselves survive until today by being fed by different sources. Among the Uyghur Turks the Shamans have a variety of functions such as treatment, geomancy, and witching. In this paper, the Shamans’ peculiarities among the Uyghur Turks in our day and their magical treatments methods will be introduced and evaluated.
Abstract (Original Language): 
Zengin ve köklü bir kültüre sahip olan Uygur Türkleri, merkezî bir coğrafyada yaşamaları ve tarihî süreçte Şamanizm, Totemizm gibi inanç sistemlerini ve Maniheizm, Budizm, Nasturilik ve İslamiyet gibi çeşitli dinleri kabul etmeleri nedeniyle sosyo-kültürel yaşamları açısından Türk boyları arasında ayrı bir yere sahiptir. Bu zengin kültürel yapıyı içinde barındıran halk hekimliği ve bu çerçevedeki uygulamalar, farklı kaynaklardan beslenerek günümüze kadar gelmiştir. Uygur Türkleri arasında şamanların tedavi etme, fala bakma ve büyü yapma gibi çeşitli fonksiyonları vardır. Bu makalede, günümüzde Uygur Türkleri arasında şamanların özellikleri ve sihri-büyüsel işlemler içeren tedavi yöntemleri tanıtılıp değerlendirilecektir.
233-248

REFERENCES

References: 

ABDURAHĠM Rahman, Uyğurlarda Şamanizm, Milletler NeĢriyatı, Pekin 2006.
ABUDUKELĠMU Bumairimu, Uygur Türklerinin Dinî İnanışları, (YayımlanmamıĢ Yüksek
Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2006.
BULUÇ Saadettin, ġamanizm Maddesi, İslam Ansiklopedisi, c. 11, Ġstanbul 1971.
CUYĠ Wei, “Uygurcadaki „Büvi‟ Kelimesinin Kökeni Üzerine”, çev. Alimcan Ġnayet, Türk
Dünyası İncelemeleri Dergisi (Journal of Turkish World Studies), VII / 2, KıĢ/Winter-
2007.
ÇORUHLU YaĢar, Türk Mitolojisinin Ana Hatları, Kabalcı Yayınevi, Ġstanbul 2000.
DAVUT Rahile, Uyğur Mazarliri, ġincañ Halk NeĢriyatı, Ürümçi 2001.
Divanü Lügat-it-Türk Tercümesi, c. I, II, III, IV, çev. Besim Atalay, TDK Yayınları, 1992.
ELĠADE Mircae, Şamanizm İlkel Esrime Teknikleri, çev. Ġsmet Birkan, Ġmge Kitabevi, Ankara
2006.
ESĠN Emel, Türk Kozmolojisine Giriş, Kabalcı Yayınevi, Ġstanbul 2001.
GÖKBEL Ahmet, Kıpçak Türkleri (Siyasî ve Dinî Tarihi), Ötüken NeĢriyat, Ġstanbul 2000.
GÜNAY Ünver ve GÜNGÖR Harun, Başlangıçlarından Günümüze Türklerin Dinî Tarihi,
Rağbet Yayınları, Ġstanbul 2009.
HEBĠBULLA Abdurehim, Uyğur Etnografiyisi, ġincañ Halk NeĢriyatı, Ürümçi 2000.
ĠNAN Abdülkadir, Eski Türk Dini Tarihi, MEB Basımevi, Ġstanbul 1976.
ĠNAN Abdülkadir, Tarihte ve Bugün Şamanizm Materyaller ve Araştırmalar, TTK Yayınları,
Ankara 2006.
ĠNAYET Alimcan, “Bugünkü Uygurlarda ġamanlık ve Bir ġaman Duası: Azâim KoĢukı”,
Halkbilimi Dergisi, S. 1-2, 2009.
KAFESOĞLU Ġbrahim, Eski Türk Dini, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1980.
KATANOV N. F., Türk Kabileleleri Arasında, çev. Attila Bağcı, Kömen Yayınları, Konya 2004.
KÖPRÜLÜ M. Fuad, Edebiyat Araştırmaları 1, 3. bs.,TTK Yayınları, Ankara 1999.
Kutadgu Bilig, c. I Metin, 3. bs., çev. ReĢit Rahmeti Arat, Türk Dil Kurumu Yayınları,
Ankara 1991.
RADLOFF Wilhelm, Sibirya’dan II (Aus Sibirien), çev. Ahmet Temir, Maarif Basımevi, Ġstanbul
1956.
RADLOFF Wilhelm, Versucht eines Wörterbuches der Türk-Dialecte, Petersburg, 1889 II, s.
476
RAHMAN Abdukerim vd, Uygur Örp-Adetliri, ġincañ YaĢlar-Ösmürler NeĢriyatı, Ürümçi 1996.
RAHMAN Abdulkerim, Uygur Folkloru, çev. Soner Yalçın-Erkin Emet, Kültür Bakanlığı
Yayınları, Ankara 1996.
ROUX Jean Paul, Türklerin ve Moğolların Eski Dini, Rağbet Yayınları, Ġstanbul 1996.
TANYU Hikmet, İslamlıktan Önce Türklerde Tek Tanrı İnancı, Ankara 1980.
248 A. ÖGER – T. GÖNEL
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 6/4 Fall 2011
TANYU Hikmet, Türklerin Dinî Tarihçesi, Burak Yayınları, Ġstanbul 1998.
TURSĠNNĠYAZ Hebibe, Uyğur Ayalliriniñ Tuğut Adetliri Üstide Tetkikat (Uygur Kadınlarının
Doğum Adetleri Üzerine Ġnceleme), (YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi), ġincañ
Üniversitesi, Ürümçi 2007.
TURSUN Ġmin, Kedimki Uyğur Medeniyiti, ġincañ Halk NeĢriyatı, Ürümçi 2000.
YÖRÜKAN Yusuf Ziya, Müslümanlıktan Evvel Türk Dinleri Şamanizm Şamanizmin Diğer
Dinler ve Alevilik Üzerindeki Etkileri, hzl. Turhan Yörükan, Ötüken NeĢriyat, Ġstanbul
2009.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com