You are here

CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRKİYE'DE YAYIMLANMIŞ DİVANLAR ÜZERİNE-III

ABOUT DİVANS PUBLISHED IN THE REPUBLICAN PERIOD OF TURKEY-III

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.3692

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Divans, the leading ones to hold light onto the understandings of art of the divan poets, are one of the most important milestones and the resources in the research of the history of Early Turkish Literature. Divans were constructed in an order; with the combination of the poems in some selected categories of Divan literature and poems of some various styles of poetry and they have been an important field of research for Early Turkish Literature. It is known that many divans wer e published although they were without any scientific methods but only with handwriting in the periods of pre-republic. The researches on these works have an important place even though this situation comes out as an important deficiency for the works which were published. Mesnevis, tezkires and other mensur works were left in the background as all these researches focused on divans in general. Divans, which are the important works of Early Turkish Literature, started to be published with new letters with the declaration of Republic, but some of them were published facsimile. Those studies made on divans showed up in some advertisements as well. The divans published in Turkey after the announcement of the Turkish republic until 1991 was introduced by two articles. In this report, using the method applied in the previous two studies, the divans published in Turkey from 1991 to 1999, sixty-three studies published in full text were focused on. Divans subjected to the study were arranged in alphabetical order according to pseudonym of poets, and the evaluations were done by giving information about sections of these works, the copies of the divans, the number of poetry and the form of the publishment, the style adopted while preparing text of divan.
Abstract (Original Language): 
Divan şairlerinin sanat anlayışlarına ışık tutan eserlerin başında gelen divanlar, Eski Türk edebiyatı tarihi araştırmalarında en önemli yapı taşlarından ve kaynaklardan birisidir. Divan edebiyatında belirli kategorideki şiirlerle, çeşitli nazım türlerindeki şiirlerin belirli bir düzen içinde bir kadroyu doldurarak bir araya getirilmesiyle tertip edilen divanlar Eski Türk edebiyatı için önemli bir araştırma alanı oluşturmuştur. Cumhuriyetten önceki dönemlerde bir tek yazmaya dayanılarak ve bilimsel yöntemler kullanılmadan birçok divanın baskısının yapıldığı bilinmektedir. Bu durum baskısı yapılan eserlerde önemli bir eksiklik olarak ortaya çıksa da yapılan çalışmalar önemli bir yere sahiptir. Bütün bu çalışmalar daha çok divanlar üzerine yoğunlaştığından, mesneviler, tezkireler ve diğer mensur eserler ikinci planda kalmıştır. Eski Türk edebiyatının en önemli eserlerinden olan divanlar, Cumhuriyetle birlikte yeni harflerle yayımlanmaya başlanmış, kimi eserlerin ise tıpkıbasımları yapılmıştır. Divanlar üzerine yapılan bu çalışmalar tanıtma yazılarında da kendini göstermiştir. Cumhuriyet'in ilanından 1991 yılına kadar Türkiye'de yayımlanmış divanlar daha önce iki makaleyle tanıtılmıştı. Önceki iki çalışmada uygulanan yönteme bağlı kalınarak 1991-1999 yılları arasında Türkiye'de basılmış divanların tanıtıldığı bu yazıda, tam metin olarak yayımlanmış altmış üç çalışma üzerinde durulmuştur. Yazıya konu olan eserler (divanlar), şairlerin mahlaslarına göre alfabetik olarak sıralanmış; bu eserlerin bölümleri, divanın nüshaları, divan metninin hazırlanmasında izlenen yol, divandaki şiirlerin nazım biçimlerine göre sayıları, metnin yayımlanış biçimi gibi konularda bilgiler verilmiş ve gerekli görülen noktalarda kısa değerlendirmeler yapılmıştır.
481-553

REFERENCES

References: 

ABDULKADİROĞLU, Abdulkerim-DEMİRBAĞ, Ömer, Dîvan Süleyman Şâdî (Karslı), Türk Hava Kurumu Matbaası, Ankara 1993, 117 s.
ABDULKADİROĞLU, Abdülkerim-TATÇI, Mustafa, Mustafa Rûmî Efendi (Şeyh-Geredeli), Dîvân, Anıl Matbaası, Ankara 1998, XIII+178 s.
AKKAYA, Hüseyin, Nevres-i Kadîm ve Türkçe Dîvânı, İnceleme, Tenkitli Metin ve Tıpkıbasım (1. Kısım: İnceleme, 2. Kısım: Tenkitli Metin ve Dizin), 2 C., Cambridge, Mss.: Harvard Üniversitesi Yakındoğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü, 1. Cilt, 1995, XVI+169 s., 2. Cilt, 1996, 8+380 s.
AKKUŞ, Metin, Nef'î Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara 1993, 335 s.+[74 s. Tıpkıbasım]
ALTUN, Kudret, Gelibolulu Mustafa Alî ve Dîvânı (Vâridâtü'l-Enîkâ), Özlem Kitapevi, Niğde 1999, XLVII, 531+[8] s.
ARSLAN, Mehmet-AKSOYAK, İsmail Hakkı, Haşmet Külliyatı, Dilek Matbaacılık, Sivas 1994, V+474 s.
ARSLAN, Mehmet, Zâtî Süleyman Efendi Divan ve Sevânihu'n-Nevâdir Fi-Marifeti'l-Anâsır,
Dilek Matbaacılık, Sivas 1994, 173 s.
AYAZ, Hayrettin, Harputlu Abdülhamid Hazmî, Dîvân, Elazığ Kültür ve Yardımlaşma Derneği
Yayınları, İstanbul 1998, XIX+383+XIX s. AYMUTLU, Ahmet, Fatih ve Şiirleri, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara 1992, 152 s.
AYNUR, Hatice, 15. yy. Şairi Çâkerî ve Dîvânı (İnceleme-Tenkitli Metin), Scala Yayıncılık, İstanbul 1999, XI+262 s.
BİLGİN, Orhan, Merzifonlu İki Şâir (Eyüp Sabrî-Hıfzî), Enderun Kitabevi, İstanbul 1992, 107+[2] s.
BİLKAN, Ali Fuat, Nabi Divanı, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1997, 2 C., IL+1347 s. CENGİZ, Halil Erdoğan, EREN, Gönül Hatay, Rahmî-i Harputî Divanı, Kültür Bakanlığı
Yayınları, Ankara 1996, X+295 s.
ÇABUK, Vahit, Antakyalı Yahya Efendi Divançesi (Medhiyye-i Pâdişâhî), Hayat Folklor Araştırmaları Derneği Yayınları, Antakya 1996, 73+[7] s.
DEMİREL, Mustafa, İbn-i Kemâl Dîvanı, Fakülteler Matbaası, İstanbul 1996, XXX+229 s.
DERDİYOK, İ. Çetin, Cemâlî Hayatı, Eserleri ve Divanı, (İnceleme-Tenkidli Metin-Tıpkıbasım), Yayınlayanlar: Şinasi Tekin-Gönül Alpay Tekin Sources of Oriantal Languages and Literatures 23-The Department of Near Eastem Languages and Civiliations, Harvard University, 1994, 170 s.
DOĞAN, Muhammet Nur, Lâle Devri Şairi Şeyhülislâm Es'ad ve Dîvânı, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1997, 366 s.
DOĞAN, Muhammet Nur, Şeyhülislâm İshak ve Dîvânı, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları,
İstanbul 1997, 472 s.
ELÇİN, Şükrü, Gevherî Divânı: İnceleme-Metin-Dizin-Bibliyografya, Yayına Hazırlayan: Şebnem Ercebeci, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara 1998, 763 s.
ERASLAN, Kemal, Mevlânâ Sekkâkî Dîvânı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk
Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1999, XVIII+686 s. [629-686 Tıpkıbasım]
ERDOĞAN, Erol, Sükkerî: Hayatı, Edebî Kişiliği ve Divanı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara 1994, VIII+300 s.
ERDOĞAN, Kenan, Niyâzî-i Mısrî: Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri ve Divanı (Tenkitli Metin),
Akçağ Yayınları, Ankara 1998, CXCVI+262+[48 s. Tıpkıbasım].
ERGİN, Ali Şakir, Yozgatlı Mehmed Said Fennî Dîvanı, Yozgat Belediyesi, Ankara 1996,
XIV+270 s.
ERTAN, Mehmet Emin, Urfalı Şair Abdi, Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı Yayınları, Şanlıurfa 1997, 375 s.
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 7/3, Summer, 2012
552
Ramazan
BARDAKÇI
ERTEM, Rekin, Yahya Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara 1995, XLVI+302 s.+[90 s. Tıpkıbasım].
GÜFTA, Hüseyin, Antakyalı Şair Yahyazâde Asaf: Hayatı, Edebî Kişiliği ve Şiirleri, Mehmet Tekin Yayınları, Zirem Basımevi, Antakya 1999, 219+1 s.
GÜNDOĞDU, Mehmet Kemâl, Müştâk Baba (Divân), Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1997, 370 s.
GÜREL, Rahşan, Enderunlu Vâsıf Divanı, Kitabevi Yayınları, İstanbul, Tarihsiz, 696 s. HORATA, Osman, Esrâr Dede: Hayatı, Eserleri, Şiir Dünyası ve Divanı, Kültür Bakanlığı,
Ankara 1998, XI+666 s. İNCE, Adnan, Mîrzâ-zâde Mehmed Sâlim Dîvânı (Tenkitli Basım), Ankara 1994, XIV+492 s.
İRFAN, Aypay, Lâle Devri Şairi İzzet Ali Paşa: Hayatı-Eserleri-Edebî Kişiliği, Divan: Tenkitli Metin, Nigâr-nâme: Tenkitli Metin, İstanbul 1998, V+314 s.
KALKIŞIM, Muhsin-ALICI, Lütfi-YENİKALE, Ahmet, Divan-ı Hulusi-i Darendevi, Es-Seyyid
Osman Hulusi Efendi Vakfı Yayınları, 2 C., Ankara 1997, XIV+448+425 s.
KALKIŞIM, Muhsin, Şeyh Galib Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara 1994, 461 s.+[96 s. Tıpkıbasım].
KAPLAN, Mahmut, Neşatî Divanı, Akademi Kitapevi, İzmir 1996, XIII+180 s.
KARAAĞAÇ, Günay, Lutfî Divanı (Giriş-Metin-Dizin-Tıpkıbasım), Atatürk Kültür, Dil ve
Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1997, XXXIX+732 s.+ [26
Tıpkıbasım].
KARACAN, Turgut, Bosnalı Alaeddin Sabit, Divan, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas 1991, 633 s.
KARASOY, Yakup, Şiban Han Dîvânı (İnceleme-Metin-Dizin-Tıpkıbasım), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1998, VIII+694+[194 s. Tıpkıbasım].
KAYA, Önal, Alî Şîr Nevâyî Fevâyidü'l-Kiber, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1996, XIX+743 s.
KUYUMCU, Fehmi, Erzincanlı Tüfekçizade Salih Baba Divanı: (Rabıta-i Nakş-ı Hayal'i),
Baha Vakfı Yayınları, 6. Baskı, Ankara 1996, XXXIV+282 s.
KÜÇÜK, Sabahattin, Antakyalı Münîf Dîvânı: Tenkitli Basım, Kültür Bakanlığı, Ankara 1999,
IX+224 s.
KÜÇÜK, Sabahattin, Bâkî Dîvânı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu
Yayınları, Ankara 1994, XVI+472+[3] s.
KÜLEKÇİ, Numan, KARABEY Turgut, Dîvân Erzurumlu İbrahim Hakkı, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum 1997, 606 s.
MACİT, Muhsin, Nedim Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara 1997, XLI+357 s.+[115 s. Tıpkıbasım]
MENGİ, Mine, Mesihi Divanı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara 1994, VI+316 s.
MERMER, Ahmet, Karamanlı Aynî Dîvânı, Akçağ Yayınları, Ankara 1997, VI+708+10 s.
MERMER, Ahmet, Mezâkî, Hayatı, Edebi Kişiliği ve Divanının Tenkitli Metni, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara 1991, 573 s.
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 7/3, Summer, 2012
Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Yayımlanmış Divanlar Üzerine-III
553
OKÇU, Naci, Şeyh Galib, Hayatı-Edebî Kişiliği, Eserleri, Şiirlerinin Umumi Tahlili ve Divanının Tenkidli Metni, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1993, 2 Cilt,
XI+XI+1029 s.
OKUYUCU, Cihan, Cinânî (Hayâtı-Eserleri-Dîvânının Tenkitli Metni), Atatürk Kültür, Dil ve
Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1994, XXXVII+770 s.
ONUR, Naci- KAVAZ, İbrahim, Harputlu Rahmi Divanı, İzzetpaşa Vakfı Yayınları, Ankara 1996, [6]+357+8 s.
ÖZDEMİR, Hikmet, Adile Sultan Dîvânı, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1996, XVI+588 s.
ÖZYILDIRIM, Ali Emre, Hamdullah Hamdi ve Divanı, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1999, X+238 s.
SUNGUR, Necati, Ahî Divanı (İnceleme-Metin), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1994,
XIV+223 s.
TARLAN, Ali Nihat, Ahmed Paşa Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara 1992, 312 s.+[58 s. Tıpkıbasım]
TARLAN, Ali Nihat, Hayâlî Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara 1992, 323 s.+[61 s. Tıpkıbasım].
TARLAN, Ali Nihat, Necati Beg Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara 1992, 440s. +[88 s.
Tıpkıbasım].
TARLAN, Ali Nihat, Necati Beg Divanı, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1997, XXVIII+557 s.
TATÇI, Mustafa, Yunus Emre Divanı-İnceleme-I, Tenkitli Metin-II, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1990, (2 Cilt), XXVII+500+XIV+491 s.
TATÇI, Mustafa, Yunus Emre Divanı-İnceleme-I, Tenkitli Metin-II, Risâletü'n-Nushiyye (Tenkitli Metin)-III, Aşık Yunus-IV, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara 1997, (4
Cilt), XXVII+500 s.+XIV+491 s.+267 s.+337 s.
TOPARLI, Recep, Hârezmli Hâfız'ın Divanı: İnceleme-Metin-Tıpkıbasım, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1998, 775 s. +[293 s. Tıpkıbasım].
YAĞCI, Öner, Yunus Emre Yaşamı ve Bütün Şiirleri, Gün Yayıncılık, İstanbul 1996, 368 s. YARDIM, Mehmet Nuri, Yunus Emre Divanı, Hayatı, Divanı, Sözlük İlaveli, Kahraman
Yayınları, İstanbul 1997, 368 s.
Yunus Emre Divanı, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1991, 4+[210 s. Tıpkıbasım].
YÜCEL, Bilâl, Bâbür Dîvânı (Gramer-Metin-Sözlük-Tıpkıbasım), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara 1995, XII+575 s.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com