You are here

YUSUF ZİYA YÖRÜKAN'IN HAYATI, ESERLERİ VE İSLAM TARİHÇİLİĞİ

LIFE, WORKS AND ISLAMIC HISTORIOGRAPHY OF YUSUF ZİYA YÖRÜKAN

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4295

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
Yusuf Ziya Yörükan was born in 1887 in Salonika. He lived in late Ottoman and early Republican era and graduated from Faculty of Literature of Istanbul University. Besides, he attended special courses on religion from the lecturers of the era. He continued his academic studies while working as a teacher of literature in several Anatolian cities. Later, he lectured in Istanbul and Ankara Universities on the subjects of history of Islam, history of madhaps and philosophy.He served as a lecturer until his death on 5th of June, 1954. Yusuf Ziya Yörükan, studied on many aspects of Islamic thought. He wrote many articles and books on Philosophy, Kelam, History of Turks, History of Islam, History of religions, History of Madhabs, Hadith and replied to controversial claims within these areas. Particularly his studies on Alevism, Bektashism and faith of ancient Turks became prominent. Yusuf Ziya Yörükan’s major was not Islamic History. Some of his books included the information concerning several aspects of Islamic sciences. In his books named “History of Islam” and “Our Prophet”Yusuf Ziya Yörükan explained the life of Hazrat Prophet. He dealt with and evaluated topics differently from Historians of Islam. While recounting the events occurred in the history of Islam, he included in his books religious and legal issues that might be associated with them. His works that were written in a didactic style were studied as textbooks in schools. In this article we tried to introduce his books which explain life of Hazrat Muhammad and evaluate his historiography of Islam.
Abstract (Original Language): 
Yusuf Ziya Yörükan,1887 yılında Selanik’te doğmuştur. Osmanlı Devletinin son döneminde ve Cumhuriyetin ilk yıllarında yaşamış, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde okumuş, bunun yanı sıra dini alanlarda dönemin hocalarının vermiş oldukları özel derslere devam etmiştir. Anadolu’nun farklı şehirlerinde edebiyat öğretmenliği yapmış ve bu görevinin yanı sıra akademik çalışmalarına da devam etmiştir. Daha sonra Üniversitelerde çalışmaya başlayan Yusuf Ziya Yörükan, İstanbul ve Ankara üniversitelerinde İslam Dini tarihi, Mezhepler tarihi ve felsefe hocası olarak görev yapmıştır. Hayatını kaybetmiş olduğu 5. 6. 1954 tarihine kadar hocalık görevine, akademik ve ilmi çalışmalarına devam etmiştir. Yusuf Ziya Yörükan, İslam düşüncesinin birçok alanı ile ilgilenmiştir. Felsefe, kelam, Türk tarihi, İslam tarihi, Dinler tarihi, Mezhepler tarihi ve hadis gibi alanlarda çok sayıda çalışmalar yapmış ve bu ilim dallarına dair soru ve iddialara cevaplar vermiştir. Çok sayıda kitap ve makaleler yazmıştır. Özellikle Alevilik, Bektaşilik ve Türklerin eski inançları ile ilgili çalışmaları ön plana çıkmıştır. Yusuf Ziya Yörükan, branşı İslam tarihi olmayan bir akademisyendir. Bazen yazmış olduğu bir kitabın içerisinde İslami ilimlerin birçok alanı ile ilgili bilgilere yer vermiştir. İslam Dini Tarihi ve Peygamberimiz isimli kitaplarında Hz. Peygamberin hayatını anlatmıştır. İslam tarihçilerinden farklı bir tarzda konuları ele alarak değerlendirmiştir. Kitaplarında, İslam tarihinde meydana gelmiş olayları anlatırken, bunlarla bağlantılı olabilecek dini ve hukuki konulara da yer vermiştir. Öğretici bir tarzda yazmış olduğu eserleri, okullarda ders kitabı olarak okutulmuştur. Bu makalede onun Hz. Muhammed’in hayatını anlatan kitaplarını tanıtmaya ve İslam tarihçiliğini değerlendirmeye çalıştık.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

BUHÂRÎ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ġsmâil, Camiu’Sahih, Ġstanbul, 1993.
CAETANĠ, Leone, İslam Tarihi, Çev. Hüseyin Cahid, Ġstanbul, 1924.
ÇOĞ, Mehmet, II. Meşrutiyet Dönemi İslam Tarihçiliği, BasılmamıĢ Doktora Tezi, Ankara
2004.
DĠYARBEKRĠ, Muhammed b. Hasen, Tarihu’Hamis Fi Ahvali’l-Enfesi’l-Nefis, Beyrut, ts.
DOZY, Reinthart Pieter Anne,Tarih-i İslamiyyet, Çev. Abdullah Cevdet, Mısır, 1908.
EBÛ NUAYM el-Ġsfehânî, Delâilü’n-Nübüvve, I-II, Beyrut, 1986.
ĠBN ĠSHÂK, Muhammed b. Ġshâk b. Yesâr, es-Sîretü’n-Nebeviyye, Beyrut, 2004.
ĠBN KESĠR, Ebu‟l-Fida Ġsmail b. Ömer, el-Bidaye ve’n-Nihaye, Kahire, 1992.
ĠBN SA‟D, Muhammed b. Mani, et-Tabakatü’l-Kübra, cilt, I, Kahire, 2001.
ĠBN SEYYĠDĠNNÂS, Ebu‟l-Feth Muhammed b. Muhammed, Uyûnü’l-Eser, Beyrut, ts.
ĠBNÜ‟L- ESĠR, Mecdüddîn Ebu‟Saâdât el-Mübarek b. Muhammed el-Cezerî, el-Kâmil fi’t-Tarih,
I-XI, Beyrut, 1987.
MÜSLĠM, Ebu‟l-Huseyn Müslim b. Haccâc el-KuĢeyrî, Sahîhu’l Müslim, Beyrut, 1991.
ÜLKEN, Hilmi Ziya”Yusuf Ziya Yörükan”, İlahiyat Fakültesi Dergisi, I-II, Ankara, 1954,
KILIÇZADE, Hakkı, İtikadat-ı Batılaya İlanı- Harb, Ġstanbul, 1332.
Kitabı Mukaddes ġirketi, Kitab-ı Mukaddes, ÇıkıĢ, 3/10, Tesniye 33/2, Matta 3/17, Matta 27/46.
KÖKTAġ, Yavuz, “Yusuf Ziya Yörükan ve Ġslam Dini Tarihi Eserindeki Hadis ve Sünnetle Ġlgili
DüĢünceleri”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, IV, sayı, 2, s. 75-93, 2004.
KUTLUAY, YaĢar “Yusuf Ziya Yörükan‟ın Makaleleri”, İlahiyat Fakültesi Dergisi, III, Sayı 1-2,
1954.
KÜP, Erkan, Yusuf Ziya Yörükan’ın Dinler Tarihi Bilimindeki Yeri, BasılmamıĢ Yüksek
Lisans Tezi, Kayseri, 2010.
TABERĠ, Muhammed b. Cerir, Tarihü’l-Taberi, Kahire, ts.
Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti, Tarih ll. Orta Zamanlar, Devlet Matbaası, Ġstanbul, 1931.
YÖRÜKAN, Turhan “Prof. Yusuf Z. Yörükan‟ın Hayatı, Eserleri ve Alevilik Ġle Ġlgili GörüĢleri”,
Yusuf Ziya Yörükan, Anadolu’da Aleviler ve Tahtacılar, Ġstanbul, 2006.
YÖRÜKAN, Yusuf Ziya Hz. Muhammed’in Doğumundan Ölümüne Kadar İslam Dini Tarihi,
Ġstanbul, 2006.
YÖRÜKAN, Yusuf Ziya, “ Ġslam Tarihi”, Mihrab, sayı. 25, 1 K. Sani 1341, Sayı. 26, 1 ġubat
1341, Sayı. 27, 1 Mart 1341.
Yusuf Ziya Yörükan'ın Hayatı, Eserleri ve İslam Tarihçiliği 17
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/2, Winter 2013
YÖRÜKAN, Yusuf Ziya “ Ebu Süfyan ile Heraklius‟un Mülakatı”, Mihrab, sayı. 2, K. Evvel
1339.
YÖRÜKAN, Yusuf Ziya Peygamberimiz, Kanaat Kütüphanesi Yayınları, Ġstanbul, trsz.
ZEHEBÎ, Ebû Abdillah ġemseddîn Muhammed b. Ahmed, Tarihu’l-İslâm, Beyrut, 1990.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com