You are here

ANADOLU’DA DİNİ HAYAT: BOLVADİN İLÇESİ ÖRNEĞİ

RELIGIOUS LIFE IN ANATOLIA: THE CASE OF BOLVADİN DISTRICT

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4959

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Religion is an important part of social life, in the rapidly changing world conditions, as well as in modern Western societies, also societies trying to adapt to the changes having traditional features. In the same way religion is an inseparable element of social life. In order to understand a society, influence of all the factors must be evaluated. By the fact that religion is an important institution that form the social structure, religious views have to form an important amount in the researches. Only science of Sociology of Religion can help us in this regard. Sociology of Religion whose issues are religious life of societies examining relations of religion and society by mutual action-reaction mechanism, while it makes these studies consults as well as theoretical also practical methods. However especially in recent times, to examine the religious life of societies applied studies using experimental methods such as field research, interview, participating methods started to be given more space more than theoretical studies. This situation is common in Turkey as well as in the West. This study is also a practical study to help to identify the religious life of the society in our country which is a witness of a rapid change both technological and social point of view. The district of Afyon located in West Central Anatolia Region, it’s province Bolvadin and towns and villages have been selected for the application area. Social and religious life in the region, in the light of Religion Sociology according to the method of field research, trying to determine and analyze by interviews and questionnaires.
Abstract (Original Language): 
Din, hızla değişen dünya koşulları içerisinde modern Batı toplumlarında olduğu kadar, değişmeye ayak uydurmaya çalışan ancak hala geleneksel özelliklere sahip olan toplumlarda da, sosyal hayatın önemli bir parçasıdır. Aynı şekilde din, toplumsal yaşamın ayrılmaz bir ögesi durumundadır. Bir toplumu anlayabilmek için ise, onu etkisi altına alan bütün faktörlerin değerlendirilmesi gerekir. Din de toplumsal yapıyı oluşturan önemli bir kurum olduğuna göre yapılacak araştırmalarda dini incelemeler önemli bir yekûnu oluşturmak zorundadır. Bu konuda bize ancak Din Sosyolojisi bilimi yardımcı olabilmektedir. Toplumların dini yaşamı, din ve toplum ilişkilerini karşılıklı etki -tepki mekanizmasıyla incelemeyi kendisine konu olarak alan Din Sosyolojisi, bu incelemeleri yaparken teorik olduğu kadar pratik yöntemlere de başvurmaktadır. Fakat özellikle son zamanlarda toplumların dini yaşamının incelenmesi için teorik çalışmalardan çok, alan araştırması, mülakat ve katılma gibi deneysel yöntemlerin kullanıldığı uygulamalı çalışmalara daha çok yer verilmeye başlanmıştır. Bu durum, Batı’da olduğu gibi ülkemizde de yaygınlaşmaktadır. Bu çalışma da hem teknolojik hem de toplumsal açıdan hızlı bir değişime sahne olan ülkemizde toplumun dini hayatının tespit edilmesine yardımcı olmak üzere gerçekleştirilmiş olan uygulamalı bir çalışmadır. Uygulama alanı olarak ise İç Batı Anadolu Bölgesinde yer alan Afyon İlinin Bolvadin ilçesi, kasaba ve köyleri seçilmiştir. Yöredeki sosyal ve dini hayat, Din Sosyolojisinin ışığında, alan araştırması yöntemine göre mülakat ve anketler yaparak tespit ve tahlil edilmeye çalışılmıştır.
491-514

REFERENCES

References: 

Kur'an-ı Kerim
BAYYİĞİT, Mehmet (1989) Üniversite Gençliğinin Dini İnanç, Tutum ve Davranışları Üzerine Bir Araştırma, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Bursa.
DÖNMEZER, Sulhi(1994)Toplumbilim, İstanbul: Beta Yayınları.
GÜNAY, Ünver (1998)Din Sosyolojisi, İstanbul: İnsan Yayınları.
GÜNAY, Ünver (1999) Erzurum ve Çevre Köylerinde Dini Hayat, İstanbul: Emek Matbaacılık.
KAPTAN, Saim(1982) Bilimsel Araştırma Teknikleri, Ankara: DPT Yayınları.
KARASAR, Niyazi(1984) Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayınları.
KEHRER, Gunter, Robertson, Roland, Durkheim, Emile(1996) Din Sosyolojisi, Çeviren: M. Emin Köktaş, Abdullah Topçuoğlu, Ankara: Vadi Yayınları. Komisyon (2000), İlmihal (İman ve İbadetler), I, İstanbul: Divantaş,2000.
KONGAR, Emre(1997) İmparatorluktan Günümüze Türkiye'nin Toplumsal Yapısı, I-II, İstanbul: Remzi Kitabevi.
KRECH, David,
Crutchfıeld
, Richard S.(1980) Sosyal Psikoloji, Çeviren: Erol Güngör, İstanbul: Ötüken Neşriyat.
PAZARLI, Osman(1972)Din Psikolojisi, İstanbul: Remzi Kitabevi.
SENCER M. , Sencer Y. (1978) Toplumsal Araştırmalarda Yöntembilim, Ankara: TODAI Yayınları.
Turkish Studies
International
Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/5 Spring 2013
tro**§S

c
514
Cemile Zehra KÖROGLU
TÜRKDOĞAN, Orhan (1977) Çağdaş Türk Sosyolojisi, Erzurum: Turan Yayıncılık.
ÜLKEN, H. Ziya(1963) Felsefeye Giriş (I. Kısım Tabiat İlimleri ve Felsefe Metodolojisi) XLV, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
ZEBİDİ, Zeynü'd-din Ahmed b. Ahmed b. Abdi'l-Latifi'z(1978) Sahih-i Buhari Muhtasarı, Tecrid¬i Sarih Tercemesi ve Şerhi, 5, Ankara: Başbakanlık Basımevi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com