You are here

NİĞDE BASIN TARİHİNDEN BİR KESİT (1924-1931)

SECTION FROM THE HISTORY OF NİĞDE PRESS (1924-1931)

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4731

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The first printing house of Niğde was established in the year of 1922. By this establishment the press started to develop and after a few periods the newspapers and magazines were published. The newspapers Feryad, Müdafaa, Nida, Niğde, Tatlıdil, Bilgi, Resmi Niğde and the magazines of Güzel Mecmua and İlkadım were published during 1924-1931. These newspapers and magazines were highly assisted on improving the cultural life of Niğde. The first published newspaper in the History of Niğde press is Feryad. The name of this newpaper which began its press life at July 13, 1924 was changed as Niğde at the end of 1925. The newspaper Nida was started to publish in the last months of 1924. Newspaper Müdafaa was also started to publish in the year of 1925 at January. Because we have limited number of copies of these newspapers, the period of press couldn’t be determined. All of these papers were weekly and consisting of four pages. Although it has been referred the publishing of a newspaper called Tatlıdil, no copy of the paper couldn’t found. In 1928 a newspaper had been published in the name of Bilgi whose name was then changed to Resmi Niğde and to Niğde. Except for these papers two magazines were published as Güzel Mecmua and İlkadım during 1926-1928. It is conspicuous that the writers were used nicknames for most of the articles published in Güzel Mecmua. It is understood from the footnotes of the articles published in the magazines that the writing dates of the articles were much earlier than the publishing date of the magazines. Two copies of Güzel Mecmua and one copy of İlkadım could be reached. In our study the necessary tables were composed about the articles published in these copies. In conclusion, six newspapers and two magazines were published during 1924-1931 according to our survey. The importances of these publishings are higher because they had been published at the first years of Republic and first applications of Revolutions. They were also considerably assisted for the acceptance of Republic and Revolutions by public.
Abstract (Original Language): 
Niğde’de ilk matbaa 1922 senesinde kurulmuştur. Matbaanın kurulması ile beraber Niğde’de basın hayatı gelişmeye, kısa sürede gazete ve dergiler neşredilmeye başlanmıştır. 1924-1931 yılları arasında Feryad, Müdafaa, Nida, Niğde, Tatlıdil, Bilgi, Resmi Niğde gazeteleri ile Güzel Mecmua ve İlkadım dergileri neşredilmiştir. Bu gazete ve dergiler, Niğde’nin kültür hayatının gelişmesinde önemli katkılar sağlamıştır. Niğde basın tarihinde ilk neşredilen gazete Feryad Gazetesi’dir. 13 Temmuz 1924 tarihinde yayın hayatına başlayan bu gazetenin 1925 yılının sonlarına doğru adı Niğde olarak değişmiştir. Nida Gazetesi ise 1924 senesinin son aylarında neşredilmeye başlanmıştır. 1925 senesinin Ocak ayında Müdafaa Gazetesi yayımlanmaya başlanmıştır. Bu gazetelerin elimizde sınırlı sayıda nüshaları mevcuttur. Ancak ne kadar süre ile yayımlandıkları tespit edilememiştir. Hepsi haftalık olan bu gazeteler 4’er sayfa olarak çıkarılmışlardır. Niğde’de Tatlıdil isminde bir gazetenin varlığı daha bilinmesine rağmen hiçbir nüshasına ulaşılamamıştır. Niğde’de 1928 senesinden itibaren Bilgi isminde bir gazete yayımlanmaya başlanmış olup bu gazetenin adı önce Resmi Niğde, daha sonra da Niğde olarak değiştirilmiştir. Bu gazeteler dışında Niğde’de 1926-1928 yılları arasında Güzel Mecmua ve İlkadım isimlerinde iki dergi daha yayımlanmıştır. Bu dergilerden Güzel Mecmua’da neşredilen yazıların çoğunda gerçek isimler yerine takma isim kullanıldığı göze çarpmaktadır. Makale ve şiirlerin büyük bir bölümünde yazıların altına düşülen tarihlerden derginin basım tarihinden önce yazıldığı anlaşılmaktadır. Güzel Mecmua’dan iki, İlkadım Dergisi’nden bir sayıya ulaşılabilmiştir. Bu sayılarda yer alan makaleler ile ilgili olarak çalışmamızda gerekli tablolar oluşturulmuştur. 1924-1931 seneleri arasında Niğde’de tespit edebildiğimiz altı gazete ve iki dergi yayımlanmıştır. Bu gazete ve dergilerin Cumhuriyetin kurulduğu ve inkılâpların ilk uygulandığı yıllarda yayımlanmış olmaları önemlerini daha da artırmaktadır. Bu yayımlar yaptıkları neşriyat ile Cumhuriyet ve inkılâpların halk tarafından benimsenmesinde önemli katkılar sağlamışlardır.

REFERENCES

References: 

FERYAD, I/5 (31 Kânunuevvel 1341), I/14 (16 Teşrinievvel 1340), I/18, (13 Teşrinisani 1340), I/19 (20 Teşrinisani 1340), I/24 (25 Kânunuevvel 1340), I/25 (1 Kânunusani 1340).
NIDA,
I/
4 (5 Kânunusani 1340), I/J (12 Kânunusani 1341), I/7 (26 Kânunusani 1341), I/10 (16 Şubat 1341).
MÜDAFAA, I/4 (29 kânunusani 1341), I/10 (9 Nisan 1341), (16 Nisan 1341).
NIĞDE, I/7 (13 Kânunusani 1926), I/8 (20 Kânunusani 1926, II/67 (6 Temmuz 1927) (Feryad Gazetesi'nin ismi değişmiştir).
BILGI, I/1 (23 Kânunusani 1928).
RESMI NIĞDE, VII/378 (19 Ağustos 1935) (Bilgi Gazetesi'nin ismi değişmiştir). NIĞDE, VII/379 (26 Ağustos 1935) (Resmi Niğde Gazetesi'nin ismi değişmiştir).
2.
Dergile
r
GÜZEL MECMUA, I/1 (11 Şubat 1928), I/2 (22 Mart 1928). İLKADIM, I/8 (Mayıs 1926)
3.
Kita
p ve Makaleler
"Bor Muallimler Birliği'nin Müsameresi", İlkadım, I/8 ( Mayıs 1926), s.10. "Büyük Gaziye", Güzel Mecmua, I/1 (11 Şubat 1928), s. 3-4. "Çiftçinin Kızı", Mütercimi Ahmed Sami, İlkadım, I/8 ( Mayıs 1926), s.7-8. "Güzel Mecmua Niçin Çıkıyor", Güzel Mecmua, I/1 (11 Şubat 1928), s. 5-6. "Nefiseler Meşheri", Güzel Mecmua, I/1 (11 Şubat 1928), s. 13-15. "Niğde'nin Kültür Durumu", Niğde İl Yıllığı 1967.
"Toksözlü Kari' İmzalı Mektub Sahibine", Güzel Mecmua, I/2 (22 Mart 1928), s. 14-16. 'Yeni Edebiyat ve Sanat Nazariyeleri", Güzel Mecmua, I/2 (22 Mart 1928), s. 11-13. 'Yeni Pervaneler", Güzel Mecmua, I/2 (22 Mart 1928), s. 1-2.
A. Mustafa, "Büyük Şairimizin Yıldönümü", Güzel Mecmua, I/2 (22 Mart 1928), s. 10-11.
A. M. "Bizde Tarih ve Tarih Kitapları", Güzel Mecmua, I/1 (11 Şubat 1928), s. 6-7.
Abdülkerim Akif, "Tarih Bir İlim Olamaz?", Güzel Mecmua, I/2 (22 Mart 1928), s.5-6.
Cevad Cenab, "Harab" (şiir), İlkadım, I/8 ( Mayıs 1926), s.5.
Doktor Ekrem, "Mektebin Müştemilatı", İlkadım, I/8 ( Mayıs 1926), s.5-6.
Ekrem, "Acı Bir Hatıra", İlkadım, I/8 ( Mayıs 1926), s.9.
Ekremin, "Bir Güzele..." (şiir), Güzel Mecmua, I/2 (22 Mart 1928), s. 3.
Turkish Studies
International
Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/5 Spring 2013

c
810
Nevzat TOPAL
Ekremin, "Yanakların" (şiir), Güzel Mecmua, I/1 (11 Şubat 1928), s. 7.
ERTUĞRUL, Ali, Anadolu Selçukluları Devrinde Yazılan Bir Kaynak: Niğdeli Kadı Ahmed'in El-Veledü'ş-Şefik ve'l-Hâdidü'l-Halik'i, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi Sanatları Ana Bilim Dalı, İzmir 2009
Fazıl, "Kulaktan Aşk" (şiir), İlkadım, I/8 ( Mayıs 1926), s.6.
Gültekin, "Ah O Güzel İken.." (şiir), Güzel Mecmua, I/1 (11 Şubat 1928), s. 10-11. Hadi Tuğrul, "Prens" (şiir), Güzel Mecmua, I/2 (22 Mart 1928), s. 11.
Hicri Tahsin, "Gül Dikenleri" (şiir), İlkadım, I/8 ( Mayıs 1926), s. 2-4. Hilmi Gültekin, "Mücadele-i Hayatiye", İlkadım, I/8 ( Mayıs 1926), s. 1 -2. Kemal, "İlk Bahar Koşuları Münasebetiyle", İlkadım, I/8 ( Mayıs 1926), s. 2-4. Kerim Gültekin, "Bir İzah...", Güzel Mecmua, I/1 (11 Şubat 1928), s. 18.
,
"Kâri'atla Baş Başa", Güzel Mecmua, I/1 (11 Şubat 1928), s. 18.
,
"Milliyet" (şiir), Güzel Mecmua, I/2 (22 Mart 1928), s.4.
,
"Niğde'yi Nasıl Gördüm?", Güzel Mecmua, I/1 (11 Şubat 1928), s. 12.
Kerim, "Benim Şiirim" (şiir), Güzel Mecmua, I/1 (11 Şubat 1928), s. 6.
,
"Şark" (şiir), Güzel Mecmua, I/2 (22 Mart 1928), s. 8.
,
"Tabiattan Kitabeler...", Güzel Mecmua, I/2 (22 Mart 1928), s. 9.
Lokman, "Rakı-Sarhoşluk", İlkadım, I/8 ( Mayıs 1926), s.9-10.
M. A. Akif, "Hakiki Memleket Coğrafyası Nasıl Yazılır", Güzel Mecmua, I/1 (11 Şubat 1928), s.
10-11.
,
"Maarifte Son İlmî İnkılâp", Güzel Mecmua, I/2 (22 Mart 1928), s.7-9.
M. Ata, "Güneş Yükselirken" (şiir), İlkadım, I/8 ( Mayıs 1926), s.6.
M. K. K. "Ferd mi, Cemiyet mi", Güzel Mecmua, I/2 (22 Mart 1928), s.3-4.
,
"İstediğim şiir", Güzel Mecmua, I/1 (11 Şubat 1928), s. 12.
M.A.A,"Türk Edebiyatını Garb Edebiyatıyla Mukayesesi", Güzel Mecmua, I/1 (11 Şubat 1928), s.
8-10.
ÖZMEL, İsmail, Niğdeli Şair ve Yazarlar, Tekten Matbaası, Niğde 2009. Ziya Sinc, "Devrana Gazel", Güzel Mecmua, I/1 (11 Şubat 1928), s. 15. , "Bugünün Şairine", Güzel Mecmua, I/2 (22 Mart 1928), s. 6.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com