You are here

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ALANA YÖNELİK BİLGİSAYAR OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

DETERMINATION OF COMPUTER LITERACY LEVEL OF MUSIC TEACHER CANDIDATES RELATED WITH THEIR FIELDS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.5528

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This research was carried out in order to determine the level of computer literacy and use of basic music programs of music teacher candidates who took “Computer I and II” classes. The research is based on case identification qualitative study in terms of its goal and data collection method. During data collection process, firstly, related literature was reviewed and necessary notes were taken and then the survey prepared for collecting data was conducted on a total of 145 third and fourth grade students, who had taken computer classes in Music Teaching departments of Gazi University, Konya Necmettin Erbakan University, Çanakkale Onsekiz Mart University and Pamukkale University. Data obtained from surveys were analyzed by using SPSS 15.0 package program; they were presented in tables and interpreted. In the light of the obtained data, it was determined that almost all of the participants in the research had personal computers and they used computers primarily for internet, preparing homework, presentation, writing musical notes and recording music; almost none of them had computer education related with their departments before university, so they had obtained information about computer through informal ways; generally they had learnt music programs about their departments before university education, in informal ways, through their personal efforts, but this wasn’t sufficient in terms of occupation; there was a significant increase in music program use levels of teacher candidates who had taken computer class during university from an instructor from the Ministry of National Education staff; most of the music teacher candidates wanted to use computer in professional life, and this is one of the factors that increase the quality of music classes.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma, eğitim fakültelerine bağlı müzik eğitimi anabilim dallarında “Bilgisayar I ve II” dersini almış müzik öğretmeni adaylarının bilgisayar okuryazarlığı ve temel müzik programlarını kullanma düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma, amacı ve veri toplama yöntemi bakımından durum saptamaya yönelik betimsel bir çalışmadır. Veri toplama sürecinde öncelikle, ilgili literatür taranarak gerekli notlar alınmış ve ardından veri toplamak amacıyla hazırlanan anket Gazi Üniversitesi, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dallarında üçüncü ve dördüncü sınıfta öğrenim görmekte olan bilgisayar dersi almış 145 öğrenciye uygulanmıştır. Anketlerden elde edilen veriler SPSS 15.0 paket programı yardımı ile analiz edilmiş, tablolar halinde verilerek yorumlanmıştır. Elde edilen veriler ışığında araştırmaya katılan müzik öğretmeni adaylarının tamamına yakınının kişisel bilgisayar sahibi olduğu, bilgisayarı öncelikle internet, ödev hazırlama, sunu hazırlama, nota yazımı ve müzik kaydı için kullandıkları, tamamına yakınının lisans öncesi dönemde alana yönelik bilgisayar eğitimi almadığı ve dolayısıyla bilgisayara ilişkin bilgilerini informal yollardan kazandıkları, alana yönelik müzik programlarını genellikle lisans öncesi eğitim döneminde, informal bir biçimde ve kendi imkânlarıyla öğrendikleri, ancak bunun da mesleğe yönelik oluşluk açısından çok yeterli düzeyde olmadığı, lisans dönemindeki bilgisayar dersini MEABD kadrosundan bir öğretim elemanından almış olan müzik öğretmeni adaylarının müzik programlarını kullanma düzeylerinde önemli bir artış olduğu, çoğu müzik öğretmen adayının mesleki yaşamlarında bilgisayar kullanmayı istediği, bu durumun da müzik derslerinin niteliğini arttırıcı unsurlardan biri olduğu sonucuna varılmıştır.

REFERENCES

References: 

BİRGİN O., KUTLUCA T., ve ÇATLIOĞLU H. (2007). Öğretmen adaylarının bilgisayar kullanım durumları ile bilgisayara yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi.
CHILDERS, S. (2003). Computer Literacy: Necessity or Buzzword? UNL Libraries Faculty Publications.
DENİZ, L. (2005). İlköğretim okullarında görev yapan sınıf ve alan öğretmenlerinin bilgisayar tutumları. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 4 (4).
GEÇER K. A., ve DAĞ F. (2010). Üniversite öğrencilerinin bilgisayar okur-yazarlık düzeylerinin belirlenmesi: Kocaeli Üniversitesi örneği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (1), 20-44. GÖLDAĞ, B. (2006). İnönü Üniversitesi meslek yüksekokulları öğrencilerinin bilgisayar programlarını etkin bir şekilde kullanabilmeye ilişkin görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İnönü Üniversitesi.
İNCEOĞLU M. M. (6-9 Temmuz 2004). Bilgisayar okuryazarlığı: öğretmenlikte kalite için küçük bir adım. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Malatya.
KAHRAMAN M. K, ALTUĞ, S., BATUR, Z, ve KARATAŞ, A. (13-15 Eylül 2006). Eğitim fakültelerinde öğrenim gören öğretmen adaylarının bilgisayar yeterlikleri ve beklentileri ile öğretmen yetiştirme programının söz konusu yeterlikleri kazandırmadaki etkililiği. 15. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Muğla.
NACAKCI Z., ve DALKIRAN E. (2011). Müzik öğretmenliği programında yer alan bilgisayar dersinin işlevselliği. E-Journal Of New World Sciences Academy, Fine Arts, D0052, 6, (2), 187-198.
ŞENEL C. H., ve SEFEROĞLU S. S. (11-13 Şubat 2009). Avrupa bilgisayar yetkinlik sertifikası (Ecdl): Türkiye’deki uygulamalar. “Akademik Bilişim’09” XI. Akademik Bilişim Konferansı, Şanlıurfa.
http://Encyclopedia2.Thefreedictionary.Com/Computer+Literacy

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com