You are here

BİLGİSAYAR DESTEKLİ COĞRAFYA ÖĞRETİMİNE YÖNELİK BİR TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

A STUDY ON DEVELOPING ANATTITUDE SCALETOWARDS COMPUTER-ASISTEDGEOGRAPHY TEACHING

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.5149

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This study aimed to determine the students' attitudes towards computer-assisted teaching of geography to develop a Likert-type attitude scale. For this purpose, an experiment was prepared form and that form within the boundaries of the districts of Izmir Karabağlar and Balçova consisting of general, anatolia and vocational high school students in four schools implemented a total of 442. Firstly, prepared in the form of factor analysis of the scale trial results are evaluated, then the item analysis were carried out. According to factor analysis, the scale has been observed to occur in two different structures. These two structures are namedas "Geography Lesson Attitude" and "Attitude Towards Computer Aided Teaching Geography” according to expert opinions and literature. The analysis results, in line with the value of the load factor on some items 0.40 at the high load factor is below the value of both was acquired. This data is separated from the scale as a result of the factor analysis was repeated 8 items. Test-half Spearman-Brown correlation coefficient was obtained by the method according to the results, the attitude of the scale 1 The size value 0.95, 2 size was calculated 0.92. 1, corrected item-scale correlations of the items size, 0.40 to 0.79; 2 size between the values of 0.73 to 0.43. Spearman-Brown method, according to the results of the scale 1 size 0.948; 2 If the size is calculated as 0.919. Reliability and validity of the scale was completed, the Cronbach's alpha internal consistency coefficient of 0.948 in the first dimension, the second dimension 0928 respectively.All analysis procedures as a result of two dimensions and 47 items and BDCÖ-TÖ has been finalized.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, öğrencilerin bilgisayar destekli coğrafya öğretimine karşı tutumlarını belirlemeye yönelik Likert tipi bir tutum ölçeği geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda bir deneme formu hazırlanmış ve bu form İzmir ili Balçova ve Karabağlar ilçeleri sınırları içerisinde kalan Anadolu, genel ve meslek liselerinden oluşan 4 okuldaki toplam 442 öğrenciye uygulanmıştır. Deneme formu hazırlanan ölçeğin öncelikle faktör analizi sonuçları değerlendirilmiş, daha sonrada madde analizi çalışmaları yapılmıştır. Faktör analizine göre, ölçeğin iki farklı yapıdan oluştuğu gözlenmiştir. Bu iki yapı, uzman görüşlerinden ve ilgili literatürden faydalanarak “Coğrafya Dersine Karşı Tutum” ve “Bilgisayar Destekli Coğrafya Öğretimine Karşı Tutum” olarak isimlendirilmiştir. Analiz sonuçları doğrultusunda, faktör yük değerinin bazı maddelerde 0.40’ın altında olduğu veya her iki faktörde de yüksek yük değeri edindikleri görülmüştür. Bu veriler sonucunda 8 madde ölçekten ayrılarak faktör analizi tekrarlanmıştır. Test-yarı yöntemine göre elde edilen Spearman-Brown korelasyon katsayısı sonucuna göre, tutum ölçeğin 1. boyutunda 0,95 olan değer, 2. boyutunda 0,92 hesaplanmıştır. Ölçek maddelerinin düzeltilmiş madde-ölçek korelasyonları 1. boyutta 0,40 ile 0,79; 2. boyutta ise 0,43 ile 0,73 değerleri arasındadır. Spearman-Brown yöntemi sonucuna göre, ölçeğin 1. boyutunda 0,948; 2. boyutunda ise 0,919 olarak hesaplanmıştır. Geçerlilik ve güvenirlilik çalışmaları tamamlanan ölçeğin, Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı birinci boyutta 0.948, ikinci boyutta ise 0.928’dir. Tüm analiz işlemleri sonucunda iki boyut ve 47 maddeden oluşan BDCÖ-TÖ’ye nihai şekli verilmiştir

REFERENCES

References: 

AKGÜL, A. ve ÇEVİK, Ç. (2003). İstatistiksel Analiz Teknikleri. Ankara: Emek Ofset Baskı.
ALOMYAN, H. & Au, W. (2004). “Exploration of Instructional Strategiesand Individual Difference with in the Context of Web-based Learning”. International Education Journal.4(4): 86–92.
ALIM, M. (2008). “Lise Öğrencilerinin Coğrafya Dersine Yönelik Tutumları”.Doğu Coğrafya Dergisi. 13(19): 25–32.
ARSLAN, A. (2006). “Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutum Ölçeği”.Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. 3(2): 24–33.
ATKİNSON, R. L. &Atkinson, R.C. (1999). Psikolojiye Giriş.(Çeviren: Y. Alogan). Ankara: Arkadaş Yayınları.
BERGE, Z. (1997). “Characteristics of Online Teaching in Post-Secondary Formal Education”. Educational Technology, 37(3):35–47.
BLOOM, B.S. (1979). İnsan nitelikleri ve öğrenme. (Çev. Özçelik, D.A.). Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2002).Veri Analizi El Kitabı.Ankara:Pegem Yayınları.
CARNEVALE, D. (2000). “Study Assesses What Participants Look for in High-Quality Online Courses”. Chronicle of HigherEducation.47(9,A46): 1–3.
COLLİNS, M. (1998). “The Use of Emailand Electronic Bulletin Boards in College-Level Biology”. Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching. 17(1): 75–94.
674 Nevzat GÜMÜŞ - Salman ÖZÜPEKÇE
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/8 Summer 2013
DANİELS, M.,TYLER, J. &CHRİSTİE, B. (2000). On-LineInstruction in Counselor Education: Possibilities, Implications, and Guidelines. Virginia: American Counseling Association.
DEMİRCİ, A. (2004). Coğrafi Bilgi Sistemlerinin İlk ve Ortaöğretim CoğrafyaDerslerinde Kullanılmasının Önemi ve Yöntemi. (3rd GIS Days in Turkey). Fatih Üniversitesi, İstanbul.
DEMİREL, Ö. SEFEROĞLU,S. Yağcı, E. (2001). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Pegem Yayıncılık.
DEMİRKAYA, H. ARIBAŞ, K. (2004). “Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Coğrafya Dersine Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi”.Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.(12): 179–187.
ELLEZ, M. GÜMÜŞ, N. (2005).“Coğrafya Bölümü Öğrencilerinin istatistik Dersine Yönelik tutumları”.Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi.(18): 100–105.
ERDEN, M. AKMAN, Y. (1995). Eğitim Psikolojisi: Gelişim Öğrenme Öğretme. Ankara:Arkadaş Yayınları.
ERDOĞAN, Y. ve diğer., (2007). ‘’Web tabanlı öğretim tutum ölçeği: Açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi çalışması’’. İnsan Bilimleri Dergisi, 4(2): 1–14.
FERGUSON, F. &TAKANE, Y. (1989). Statistical Analysis in PsychologyandEducation. McGraw Hill Book Company.
FRİTH, K.H. & KEE, C. (2003). ‘’The Effect of Communication on Nursing Student Outcomes in a Web-Based Course’’.Journal of NursingEducation, 4(28): 350–358.
GİZİR, S. (2005). In Partial Fulfillment of the Requirements for theDegree of Doctor of Philosophy in the Department of Educational Sciences. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Middle East Technical University,Ankara.
GLENN, A. (2001). A Comparison of Distance Learning and Traditional Learning Environments. (Yayımlanmamış Doktora Tezi).Faculty of TheGraduate School of Texas A&M University, Texas.
GUZLEY, R. M.,AVANZİNO, S. &BOR, A. (2001). ‘’SimulatedComputer-Mediated/Video-İnteractiveDistance Learning: A Test of Motivation, Interaction Satisfaction, Delivery, Learning and Perceived Effectiveness’’. Journal of Computer-Mediated Communication, 6(3).
GÜVEN, B. UZMAN, E. (2006). ‘’Ortaöğretim Coğrafya Dersi Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması’’.Kastamonu Eğitim Dergisi,14(2): 527–536
HORTON, W. (2000). Designing Web-Based Training, WileyComputer Publishing. John Wiley&Sons, USA.
İŞMAN, A. (2005). TheEffects Of Palm Computers On TheStudents’ Achievement. (V. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı). Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
KAN, A ve AKBAŞ, A. (2005). ‘’Lise Öğrencilerinin Kimya Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması’’. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2): 227–237.
KESER, H. ve TAVŞANCIL, E. (2002). ‘’İnternet Kullanımına Yönelik Likert Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi’’. Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi, 1(1):85.
KÜÇÜKAHMET, L. (1997). Öğretim İlke ve Yöntemleri.Ankara: GaziBüro Yayınevi.
Bilgisayar Destekli Coğrafya Öğretimine Yönelik Bir Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması 675
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/8 Summer 2013
MANZANARES, M.G. (2004). Attitudes of CounselingStudents’ Use of Web-Based Instruction for Online and Supplemental Instruction in a Master’sDegree Program of Study. (Yayımlanmamış Doktora Tezi).Colorado StateUniversity,Fort Collins, Colorado.
ÖZDAMAR, K. (1999). Paket Programları ile İstatistiksel Veri Analizi. Eskişehir: Kaan Kitabevi.
ÖZDEN, Y. (2004). Ögrenme ve Ögretme. Ankara: Pegem Yayıncılık.
ÖZGEN, N. ve BİNDAK, R. (2009). ‘’Lise Öğrencilerinin Coğrafya Dersine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre incelenmesi: Siirt Örneği’’.Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2): 421–440.
ROZALİND, G. MUİR, H.‘’Technology and its impact in the classroom’’. Computers & Education,(42): 111–131.
SANDERS, D. W. &MORRİSON-SHETLAR, A. I. (2001). ‘’Student attitudes Toward Web-Enhanced Instruction in an Introductory Biology Course’’. Journal of Research on Computing in Education, 33(3): 251–262.
SCHERER, R. F. (1988). ‘’Dimensionality of Coping: Factor Stability Using theWays of CopingQuestionnaire’’.Psychological Report, 62: 761–770.
SHRİNGLEY, H. (1984). ‘’Designing a Likert Scale to Measure Chemistry Attitudes’’. School Science and Mathematics, 84(8): 659–669.
STOCKS, J. T. &FREDDOLİNO, P. P. (1998). ‘’Evaluation of a World Wide Web-Based Graduate Social Work Research Methods Course’’. Computers in Human Services, 15(2/3): 51–69.
SMİTH, G.G., FERGUSON, D. &CARİS, M. (2001). ‘’Teaching College Courses Online Face-to-Face’’. THE Journal, 28(9): 1–5.
TEYFUR, E. (2009).9. Sınıf Coğrafya Dersinde Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrenci Başarısı ve Tutumuna Etkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
WITTROCK, M. C. (1978). ‘’The Cognitive Movement in Instruction’’. Educational Psychologist, (13): 15–29.
YANPAR, T., YILDIRIM, S. (1999). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Anı Yayıncılık.
YURDABAKAN, İ. ve UZUN, A. (2011).‘’İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Öz-değerlendirme Tutum Ölçeğinin Güvenirlik ve Geçerliliği’’. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 30: 145–15.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com