You are here

Aylık Noretisteron Enantat-Estradiol Valerat ile Klinik Deneyimler

CLINICAL EXPERIENCE WITH MONTHLY NORETHISTERONE ENANTHATE-ESTRADIOL VALERATE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Objective: In this study we aimed to investigate the reasons of preference, sociodemographic features, side effects encountered during use and reasons of discontinuation in women using monthly norethisterone enanthate (NET-EN) /estradiol valerate (EV) injections as a contraceptive method. Methods: A standardized questionnaire was used to evaluate 135 women using NET-EN/EV. The questionnaire consisted of 29 closed-ended questions. The data collected was analyzed using the x2 test using SPSS-9.0 for Windows statistics programme. Results: The most frequent reason for preferring this method was reliability (47%). The most common bleeding problem was spot¬ting (27%). Spotting was also the most frequent complaint and side effect (13%). The discontinuation rate for NET-EN/EV injec¬tions was 41% whereas the continuation rate was 59%. The most common reason for discontinuation was planning to concieve (39%). There was a positive correlation between spotting and dis¬continuing the method (p<0, 05). The discontinuers most fre¬quently chose lUD's (7%) and combined oral contraceptive pills (3%) as new contraceptive methods. Sixty-one percent of the discontinues did not want to concieve; however, 6.7% of these women had not chosen a new method of contraception. Conclusion: NET-EN/EV has been available in Turkey for the last 9 years. Women using monthly NET-EN/EV injections as a contra¬ceptive should be followed closely and counseled thoroughly in order to increase continuation rates.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Bu çalışmada Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Planlaması Ünitesi'nde kontraseptif yöntem olarak noretisteron enantat (NET-EN)/estradiol valerat (EV) tercih eden kullanıcıların sosyodemografik özellikleri, tercih nedenleri, görülen yan etkiler ve yöntemi bırakanların bırakma nedenleri araştırılmıştır. Yöntem: Standart anket formu 135 NET-EN/EV kullanıcısına uygulandı. Anket 29 adet kapalı uçlu sorudan oluşmakta idi. Çalışmaya dahil edilen olguların verileri Windows için SPSS-9.0 istatistik programında x2 testi kullanılarak değerlendirildi. Bulgular: NET-EN/EV uygulamasının tercih edilmesinin en sık nedeni güvenilir bir kontraseptif yöntem olmasıydı (%47). NET-EN/EV uygulamasına bağlı en sık görülen adet değişikliği lekelenme (%27) idi. Lekelenme aynı zamanda, %13 ile en sık rastlanan şikayet konusu ve yan etki idi. Çalışmamızda kontrasepsiyon yön¬temi olarak NET-EN/ EV' i tercih eden kullanıcıların yöntemi terk etme oranı %41, devam etme oranı %59 bulundu. En sık karşılaşılan yöntem bırakma sebebi gebelik isteği idi (%39). Lekelenme görülmesi ile yöntemi bırakma arasında istatistiksel olarak anlam¬lı bir ilişki saptandı (p<0.05). Yeni bir kontraseptif yöntem seçen¬lerin en sık tercih ettiği yöntemler rahim içi araç (%7) ve kombine oral kontaseptif (%3) idi. Yöntemi bırakan ve yeniden bir gebelik istemeyenlerin (%61) %6.7'si herhangi bir yöntem kullanmıyordu. Sonuç: NET-EN/EV ülkemizde 9 yıldır kullanılmaktadır. NET-EN/EV kullanma oranlarını arttırmak için kullananlar yakından izlenmeli ve kullanıcılara yoğun danışmanlık hizmeti sunulmalıdır.

REFERENCES

References: 

1. Kaunitz A.M. Injectable contraception, new and existing options. Obstet Gynecol Clin North Am 2000; 27(4): 741-79.
2. World Health Organization (WHO). Task Force on Long-acting Systemic Agents for Fertility Regulation: A multicentered phase III comparative study
of two hormonal contraceptive preparations given once-a-month by intramuscular injection: I. Contraceptive efficacy and side effects. Contraception 1988; 37(1): 1-20
3. Bassol S, Cravioto MC, Durand M, Bailon R. Mesigyna once-a-month combined injectable contraceptive: experience in Latin America. Contraception 2000; 61(5): 309-16.
4. Newton JR, D'arcangues C, Hall PE. Combined injectable contraceptives. J of Obstet and Gynaecol 1994; 14(1): 1-27.
5. Lande RE. " New Era for Injectables ", Population Reports, Johns Hopkins University, Population Information Program, Center for Communication Programs 1995; Vol XXIII (2): 1-31.
6.
Çağlaya
n AO. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Aile Planlaması Ünitesi'nde DMPA kullanımına bağlı yan etki profili ve danışmanlığın yönteme devam etme ve terk etme üzerine etkisi. Uzmanlık tezi. İstanbul, 2001.
7.
T.C
. Sağlık Bakanlığı Ana ve Çocuk Sağlığı Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü DHS Macro International Inc. Nüfus ve Sağlık Araştırması 1998.
8. Say L, Ortaylı N, Nalbant H. Women's acceptance of an injectable prog-estin-only contraceptive in a free-choice environment in Turkey. The Eur J Contracept Reprod Hum Carp 2000; 5: (1) 68-70.
9.
Özme
n ÖS. Ümraniye Merkez Sağlık Ocağı ve Dudullu Sağlık Ocağı'nda enjektabl kontraseptiflerden DMPA ile ilgili bir çalışma. Doktora tezi. İstan¬bul, 2000.
10.
Naha
l NE, Hassan EO, Houssinie ME. Acceptability of once-a-month injectable contraceptives Cyclofem and Mesigyna: Focus group discussion
Contraception 1999; 59(6): 369-75.
11. De Aguilar MA, Altamirano L, Leon DA. Current status of injectable
hor
¬monal contraception, with special reference to the monthly method. Adv
Contracept 1997; 13(4): 405-17.
12. World Health Organization (WHO). Facts about once-a-month injectable contraceptives: Memorandum from a WHO meeting. Bull World Health Organ 1993; 71(6): 677-89.
13. Hassan EO, El-Nahal N, El-Hussinie M. Once-a-month contraceptives, Cyclofem and Mesigyna, in Egypt. Efficacy, causes of discontinuation, and
side effects. Contraception 1999; 60(2):87-92.
14. Folch-Lyon E, Trost JF. Conducting focus group sessions. Stud Fam Plann
1981; 12:443-9.
15. Hassan EO, El-Nahal N, El-Husseini M. Acceptibility of once-a-month injectable contraceptives Cyclofem and Mesigyna in Egypt. Contraception
1994; 49:455-68.
16. Hardon AP. The needs of women versus the interests of family planning per¬sonnel, policy makers and researchers: Conflicting views on safety and accep-tibility of contraceptives. Social Science and Medicine 1992; 35(6): 753-6.
17. World Health Organization (WHO). A cross-cultural study of menstrua¬tion: Implications for contraceptive development and use. Stud Fam Plann
1981; 12(1): 3-16.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com