You are here

Basamaklandırılmış Sağlık Hizmeti Sunumu ve Birinci Basamak

STEPPED HEALTH SERVICE DELIVERY AND PRIMARY HEALTH CARE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The assessment of recent developments in the Turkish health care system requires an understanding of some basic con¬cepts concerning the health care system and its stepped or¬ganisation. Following the trend of subspecialisation in medi¬cal practice towards the end of the nineteenth century and in the beginning of twentieth century, the Dawson Report laid out an organizational structure based on different levels of care. However, the idea that primary health care forms the central part of a country's health system was put into practice in the second half of twentieth century. In our co¬untry, that primary care is reinforced and put in the centre of the country's health system is an ongoing process. In this study the international experience on the issue and develop¬mental process of primary care in Turkey are analyzed.
Abstract (Original Language): 
Ülkemizde bugünlerde sağlık alanında gözlenen gelişmelerin sağlıklı değerlendirilebilmesi, sağlık sistemi ve onun basamaklandırılmış örgütlenişiyle ilgili bazı temel kavramların doğru anlaşılmasını gerektiriyor. XIX. yüzyıl sonu ve XX. yüzyıl başlarında tıp uygulamasındaki gelişmeler ışığında Dawson raporuyla başlayan sağlık sisteminin basamaklandırılma-sı tartışmalarının, XX. yüzyılın ikinci yarısında tüm ülkelerin kendi sağlık sistemlerini birinci basamak temelinde yeniden örgütleme sürecine girmesiyle gerçekliğe dönüştüğünü görüyoruz. Ülkemizde de 'sosyalizasyon reformuyla' başlayan Birinci Basamağın güçlendirilmesi ve ülke sağlık sisteminin temelini oluşturması süreci günümüze kadar uzayan ve hala süren bir olgudur. Bu çalışmada konuyla ilgili uluslararası birikim ve Türkiye'deki tarihsel süreç irdelenmektedir.

REFERENCES

References: 

1.
Çağlayane
r H. Saatçi E. Türkiye'de birinci basamak sağlık kuruluşlarının adlandırılması. Türk Aile Hek Derg 2007; 11: 129-134.
2. Starfield B. Primary Care: Balancing Health Needs, Services and Technology. New York - Oxford, Oxford University Press, 1998; 3-17.
3. McWhinney IR. Primary care: Core values in a changing world. BMJ1998; 316: 1807-9.
4. World Health Organisation. Alma Ata 1978: primary health care. Geneva: World Health Organisation, 1978.
5. Rosser WW. Approach to diagnosis by primary care clinicians and specialists: is there a difference? J Fam Pract 1996; 42(2): 139-44.
6. Olesen F, Fleming D. Patient registration and controlled access to secondary
care. Prerequisites for integrated care. Eur J Gen Prac 1998; 4(2): 81-3.
7. Starfield B. Is primary care essential? Lancet 1994; 344: 1129-33.
8.
Teki
n N. Yarım yüzyıllık bir hekim deneyiminin ışığı altında ülkemizdeki aile hekimliği uygulamasının kökenleri ve gelişimi. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı uzmanlık tezi. Danışman: Doç. Dr. Okay Başak, Aydın, 2005.
9. Başak O, Saatçi E. The developments of general practice/family medicine in Turkey. Eur J Gen Pract 1998; 4: 126-9.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com