You are here

Bir lojman bölgesinde yaşayan kadınların sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının incelenmesi

Exploring women's health promoting life-style profiles in a residential zone

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
doi:10.2399/tahd.08.018
Abstract (2. Language): 
Objective: In this study, we aimed to identify the health promoting attitudes of women, which have a positive impact in the maintanance of families health status and the affecting condi¬tions. Methods: One hundred ninety women defined by simple random sampling method within a region of 2700 dwellings region and who accepted the visit have constituted the sampling of this study. The data in the study were gathered through a questionnaire form containing questions on the demographic information and health related habits of the subjects as well as the "Health Promotion Lifestyle Profile" (HPLP) scale developed by Pender. The HPLP scale measures the attitudes promoting the health of the individuals related with their healthy life style. The scale consists of a total of 48 statements and involves 6 sub-scales. The lowest score for the scale is 48, and 192 is the highest. The HPLP mean scores and the independent variables of women were compared in the light of the data obtained in the study. Results: The women's mean HPLP total score was found to be 129.12±17.76 and the Cronbach value was found to be 0.92. The mean of the total scale and sub-scale scores of the women who was working, apply Breast Self Examination, and check for anemia, was found to be higher than the others (p<0.05). Conclusions: As a result of the research, the health promoting attitudes of the participants were found to be at a moderate level. More effective consultancy and efforts by primary health care workers may increase the level of the health promoting attitudes of women.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Bu çalışmada, ailenin sağlık durumunun oluşturulmasında ve bunu etkileyen koşulların belirlenmesinde etkin role sahip olan kadınların sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının ve bunu etkileyen durumların belirlenmesi amaçlandı. Yöntem: iki bin yedi yüz hanelik lojman bölgesinde basit rastlantısal örnekleme yöntemi ile belirlenen ve ev ziyaretini kabul eden 190 kadın araştırmanın örneklemini oluşturdu. Veriler, demografik bilgileri ve sağlık alışkanlıklarını içeren soru formu ve Pender'in (1987) "Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları" (SYBD) ölçeği ile toplandı. Bu ölçek, bireyin, sağlığı geliştiren davranışlarını ölçer: 48 maddeden oluşan ölçek, 6 alt grubu içermektedir. Ölçeğin tamamı için en düşük puan 48, en yüksek puan 192'dir. Katılımcıların SYBD ölçeği ortalama puanları ile bağımsız değişkenleri karşılaştı¬rıldı. Bulgular: Kadınların SYBD ölçeği toplam puan ortalaması 129.12±17.76, Cronbach a değeri 0.92 idi. Eğitim düzeyi yüksek, çalışan, kendi kendine meme muayenesi (KKMM) yapan ve anemi yönünden tetkik yaptıran kadınların toplam ölçek ve alt grup pu¬an ortalamaları diğerlerine göre yüksektir (p<0.05). Sonuç: Katılımcıların sağlık davranışlarının orta düzeyde olduğu saptanmıştır. Sağlık davranışlarının üst düzeye ulaşabilmesi birinci basamak sağlık çalışanlarının daha etkin danışmanlık ve girişimleri ile gerçekleşebilecektir.
18-24

REFERENCES

References: 

1.
Güne
r C. Mastektomi ameliyatı olmuş kadınların sağlıklı yaşam biçimi davranışı ile öz-bakım gücü arasındaki ilişkinin incelenmesi. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Programı Yüksek Lisans Tezi, 2002, İzmir.
2.
Bekta
ş M. Sağlığı geliştirme konusunda verilen eğitimin benlik kavramı, kaygı düzeyi ve olumlu sağlık davranışlarında bulunma durumuna etkisinin incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bilim Uzmanlığı Tezi, 2002, İz¬mir.
3.
Bakı
r B, Özer M. Sağlığın geliştirilmesi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 2003; 2, 81-8.
4. Kulbok PA, Laffrey SC, Goeppinger J. Community Health Promotion: A Multilevel Framework for Practice. Community Health Nursing'de. Ed. Stanhope M, Lancester J, 4. Baskı. USA, Mosby Year Book Inc, 1996; 265-74.
5.
Biçe
r T. Türk Silahlı Kuvvetleri bir askeri fabrikasında iş sağlığı hemşireliği gereksinimlerinin belirlenmesi ve işçilerin sağlığını korumaya yönelik
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi | Turkish Journal of Family Practice | Cilt 12 | Sayı 1 | 2008
23
model planlaması. Genelkurmay Başkanlığı Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Yüksekokulu, Hemşirelik Programı Doktora Tezi, 2003, Ankara.
6. Kulbok P, Baldwin J, Cox C, Dusty R. Advancing discourse on health promotion: beyond mainstream thinking. ANS Adv Nurs Sci 1997; 20: 12¬20.
7.
Aksaya
n S, Gözüm S. Olumlu sağlık davranışlarının başlatılması ve sürdürülmesinde öz-etkililik (kendini etkileme) algısının önemi. C.Ü. Hemşire¬lik Yüksekokulu Dergisi 1998, 2: 35-40.
8.
Esi
n N. Türk kadınlarının sağlık davranışlarının değerlendirilmesi. VI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Özet Kitabı, 14-18 Nisan 1998, Adana, 52-5.
9. Pullen C, Walker SN, Fiandt K. Determinants of health-promoting lifestyle behaviors in rural older women. Fam Community Health 2001; 24,
49-72.
10.
Esi
n N. Endüstriyel alanda çalışan işçilerin sağlık davranışlarının saptanması ve geliştirilmesi. İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, doktora tezi, 1997, İstanbul.
11.
Pasinlioğl
u T, Gözüm S. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan sağlık personelinin sağlık davranışları. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergi¬si 1998; 2, 60-5.
12. Erci B, Aydın İ, Tortumluoğlu G. Koruyucu sağlık hizmetlerinde görev yapan hemşire ve ebelerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve tükenmişlik düzeyleri. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2000; 3:
10-5.
13.
Akç
a fi. Üniversite öğretim elemanlarının sağlığı geliştirme davranışları ve bunu etkileyen etmenlerin incelenmesi. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Programı Yüksek Lisans Tezi, 1998, İzmir.
14.
Tokgö
z E. Kadın öğretim elemanlarının sağlığı geliştirme davranışları ve etkileyen etmenlerin değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans Tezi, 2002, İzmir.
15. Duffy ME, Rossow R, Hernandez M. Correlates of health promotion ac¬tivities in employed Mexican American women. Nursing Research 1996;
45, 18-24.
16. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Icon-Institut Public Sector GmbH ve BNB Danışmanlık (2006) Ulusal Anne Ölümleri Çalış¬ması, 2005. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü ve Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu, Ankara, 74-5.
17. T.C. Sağlık Bakanlığı, Kadınlarda en çok görülen on kanser türü, 1999 yı¬lı verileri. www.saglik.gov.tr adresinden 22/01/2008 tarihinde erişilmiştir.
18. Centers for Disease Control and Prevention, Breast Cancer, Statistics. http://www.cdc.gov/cancer/breast/statistics/ adresinden 15/06/2006 tari¬hinde erişilmiştir.
19. Akyüz A, Güvenç G, Yavan T, Çetintürk A, Kök G. Kadınların Pap sme¬ar yaptırma durumları ile bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Gülhane Tıp Dergisi 2006; 48: 25-8.
20. Cancer Reference Information, Detailed Guide: Cervical cancer what are the key statistics about cervical cancer? American Cancer Society, http://www.cancer.org/docroot/CRI/content/CRI_2_4_1X_ What_are_the_key_statistics_for_cervical_cancer_8.asp?sitearea adresinden 10/01/2008 tarihinde erişilmiştir.
21.
Zemher
i E, Koyuncuer A. Servikal kanserleri erken tanısında pap testinin önemi. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 2005; 14; 1-4.
22. Cervical Cancer: Prevention and early detection, http://www.can-cer.org/docroot/PED/content/PED_2_3X_Pap_Test.asp?siteare... adresinden 15/7/ 2006 tarihinde erişilmiştir.
23. Emzirmenin korunması, özendirilmesi, desteklenmesi ile demir yetersiz¬liği anemisinin önlenmesi ve kontrolü. T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara Ocak 2004. www.saglik.gov.tr/ extras/birimler/acsap/demir/demirgibiturkiye.pdf

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com