You are here

Adana'da tıp öğrencilerinin ziyaret ettikleri ailelerin koroner kalp hastalığı riskinin değerlendirilmesi

Evaluation of coronary heart disease risk of the families visited by medical students in Adana

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
doi:10.2399/tahd.08.136

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Objective: To explore the coronary heart disease risk factors of the families visited between 2004-2005 by the second year stu¬dents practicing family medicine to determine the high risk indi¬viduals and to provide preventive medicine. Methods: Family members over than 20 years of age from sixty five families visited by the students were invited to the health center by phone between December 2004-January 2005. Ninety nine of 177 individuals (56%) accepted to participate to the study. Three individuals were excluded because of missing data. Socio-demographic information of the individuals was recorded by the medical secretary. The nurse measured blood pressure, body height, weight, waist and hip circumference after ten minutes of rest. A face to face interview explored family history, past medical history, smoking and exercise, venous blood samples were taken. Results: Of the 96 participants 65 (67.7%), were female, 35 (32.3%) were male and mean age was 43.1 (20-90 year). The incidence of hypertension was higher in females (p=0.012), and smoking was higher in males (p=0.014). We found that hyperten¬sion (p=0.038), diabetes (p=0.001) and obesity (p=0.004) increased by age. Conclusions: The study has shown that modifiable coronary heart disease risk factors were high in the region of our health center and give us the opportunity to provide preventive measures to people under high risk.
Abstract (Original Language): 
Amaç: 2004-2005 eğitim-öğretim yılı 2. sınıf öğrencilerinin aile hekimliği uygulamasında ziyaret ettikleri ailelerin koroner kalp hastalığı risk faktörlerini değerlendirmek ve gerekli koruyucu hekimlik hizmetlerini vermek. Yöntem: Ziyaret edilen 65 ailenin 20 yaş ve üzerindeki bireyleri Aralık 2004-Ocak 2005 aylarında telefonla uygulama merkezimize davet edildi. Bu 177 kişiden 99'u (%56) araştırmaya katılmayı kabul etti, 3 kişi veri eksikliği nedeniyle çalışma dışı bırakıldı. Poliklinik sekreteri, sosyo-demografik bilgileri kaydetti. Poliklinik hemşiresi, on dakika dinlenme ardından tansiyon, boy, kilo, bel ve kalça çevresini ölçtü. Özgeçmiş, aile öyküsü, sigara kullanımı, egzersiz özellikleri yüz yüze görüşme ile soru formuna kaydedildi, venöz kan örnekleri alındı. Bulgular: 96 katılımcının 65'i (%67.7) kadın, 35'i (%32.3) erkek, yaş ortalaması 43.1'di; (20-90 yıl). Kadınlarda yüksek tansiyon (p=0.012), erkeklerde sigara içme (p=0.014) yaygındı, yüksek tansiyon (p=0.038), diyabet (p=0.001) ve obezite (p=0.004) yaşla ar¬tıyordu. Sonuç: Çalışma, uygulama merkezi bölgesindeki koroner kalp hastalığının değiştirilebilir risk faktörlerinin yaygınlığını gösterdi, riskli kişilere koruyucu hekimlik hizmeti vermemizi sağladı.

REFERENCES

References: 

1.
Tür
k Kardiyoloji Derneği Ulusal Kalp Sağlığı Politikası. Dünyada kalp-damar hastalıkları ile ilgili epidemiyolojik gerçekler. http://www.tkd-onli- ne.org/UKSP/UKSP_Bolum01.pdf adresinden 10.09.2007 tarihinde erişilmiştir.
2. Türk Kardiyoloji Derneği Ulusal Kalp Sağlığı Politikası. Kardiyovasküler hastalıktan korunma: hedefler ve öncelik belirleme, örgütlenme ve strate¬ji geliştirme. http://www.tkd-online.org/UKSP/UKSP_Bolum04.pdf adresinden 10.09.2007 tarihinde erişilmiştir.
3. Türk Kardiyoloji Derneği Koroner Kalp Hastalığı Korunma ve Tedavi Kılavuzu. Koroner kalp hastalığı riski ve değerlendirilmesi. http://www.tkd.org.tr/kilavuz/k11/4e423.htm?wbnum=1604 adresinden 10.09.2007 tarihinde erişilmiştir.
4.
Ona
t A. Erişkinlerimizde kalp hastalıkları prevalansı, yeni koroner olaylar ve kalpten ölüm sıklığı. Türk Erişkinlerinde Kalp Sağlığı, Risk Profili ve Kalp Hastalığı'nda. Ed. Onat A. İstanbul, Ohan Matbaacılık, 2000; 15-23.
5. Wilson
A
. (Çev: Akman M). Kardiyovasküler hastalıklar. Current Aile Hekimliği Tanı ve Tedavi'de. Ed. South-Paul JE, Matheny SC, Lewis EL. (Çev. Ed. Kut A, Tokalak İ, Eminsoy MG.). Ankara, Güneş Tıp Ki-
tapevleri, 2007; 231-43.
6.
Özca
n S, Akpınar E, Kurdak H, Saatçı E, Bozdemir N. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Sınıf Aile Hekimliği uygulamaları. IV. Ulusal Tıp Eğitimi Kongre Kitabı, Adana, 2-5 Mayıs 2006: 38.
7. Özcan S, Kurdak H, Akpınar E, Saatçı E, Bozdemir N. Topluma dayalı eğitim örneği: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği aile zi¬yareti uygulamaları, 7. Ulusal Aile Hekimliği Kongre Kitabı, İzmir, 23-26 Mayıs 2006; 159.
8.
Ona
t A. Türkiye'de obezitenin kardiyovasküler hastalıklara etkisi. Türk Kardiyol Dern Arş 2003; 31: 279-89.
9. Adult Treatment Panel III. Estimate of 10-year risk for coronary heart di¬sease Framingham point scores. http://www.nhlbi.nih.gov/guideli-nes/cholesterol/risk_tbl.htm. adresinden Aralık 2005 tarihinde erişilmiş¬tir.
10. Onat A, Uzunlar B, Hergenç G. ve ark., Coğrafi bölgelerimizde risk de¬ğişkenlerinin ve global koroner riskin dağılımı. Türk Kardiyol Dern Arş 2003; 31:323-30. http://www.tkd.org.tr/english.asp?pg=:dergi/dergi_con-tent&plng=eng&id=1... adresinden 10.09.2007 tarihinde erişilmiştir.
140
Özcan S, Uysal Y, Bozdemir N| Adana'da tıp öğrencilerinin ziyaret ettikleri ailelerin koroner kalp hastalığı riskinin değerlendirilmesi
11.
Arıc
ı M, Altun B, Erdem Y. ve ark. Hipertansiyon prevalans çalışması. http://www.thbhd.org/pdf/Turk_Hipertansiyon_Prevalans_Calisma- si_Ozeti-1.pdf. adresinden 10.09.2007 tarihinde erişilmiştir.
12. Türk Kardiyoloji Derneği Ulusal Kalp Sağlığı Politikası. Ülkemizde kalp-damar hastalıklarının epidemiyolojisi ile ilgili gerçekler. http://www.tkd-
online.org/UKSP/UKSP_Bolum02.pdf. adresinden 10.09.2007 tarihinde
erişilmiştir.
13. Akpınar E, Bashan I, Bozdemir N, Saatci E. Prevalence and ethnic diffe¬rences of obesity at Southern province of Turkey. MEJFM 2007; 5, 3-5.
14.
Ona
t A, Adalet K. Türk erişkinlerinde sigara içimi ve eğilimler. Türk Erişkinlerinde Kalp Sağlığı, Risk Profili ve Kalp Hastalığı'nda. Ed. Onat
A. İstanbul, Ohan Matbaacılık, 2000; 57-61.
15.
Ona
t A. Türk erişkinlerinde fiziksel etkinlik ve bunun başlıca risk faktörleri üzerine etkileri. Türk Erişkinlerinde Kalp Sağlığı, Risk Profili ve Kalp
Hastalığı'nda. Ed. Onat A. İstanbul, Ohan Matbaacılık, 2000; 77-82.
16.
Özca
n S, Saatçı E, Bozdemir N, Akpınar E. Kalp sağlığı taraması için başvuran erişkinlerin fiziksel aktivite durumları ve sosyodemografik özellikler ile ilişkisi. ÇÜ Sağlık Bil Derg 2002; 2, 7-16.
17.
Ona
t A. Türk Yetişkinleri için kullanılmaya uygun bir koroner risk puanlaması. Türk Kardiyol Dern Arş 2002; 30: 604-1.
18.
Tür
k Kardiyoloji Derneği Koroner Arter Hastalığına Yaklaşım ve Tedavi Kılavuzu. Türkiye'de kalp damar hastalıklarının etkisini en aza indirmek için eylem planı. http://www.tkd-online.org/UKSP/UKSP_EylemPlani.pdf ad¬resinden 22.09.2007 tarihinde erişilmiştir.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com