You are here

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu

Attention deficit hyperactivity disorder

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
doi:10.2399/tahd.08.207

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Attention deficit hyperactivity disorder is the most commonly diag¬nosed psychiatric disorder of childhood. It is characterized by deficits in attention, concentration, activity and impulse control. Attention deficit hyperactivity disorder is often associated with significant comorbidity with other psychiatric disorders (oppositional defiant disorder-conduct disorder, major depression and anxiety disorders etc.). The disease influences the child, the family, the school, the social life and the academic performance of the child negatively. It is thought that, attention deficit hyperactivity disorder results from the combined effects of several genes, and the inter¬actions with the biological and environmental factors. As a chronic disease which often persists into adult life, the disorder is a major public health problem: According to DSM-IV it consists of three sub¬types; predominant symptoms of inattention, predominant symp¬toms of hyperactivity with impulsivity and the combination of the two. The condition may be treated if early diagnosed, the progno¬sis is well with apropriate treatment. This article reviews the diag¬nosis and treatment of the attention deficit hyperactivity disorder.
Abstract (Original Language): 
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu çocukluk çağının en yaygın psikiyatrik bozukluğudur. Tablo, dikkat, konsantrasyon, hareket ve dürtü kontrolü bozukluğundan oluşur. Hastaların önemli bir bölümünde başka psikiyatrik hastalıkla birlikte görülür; (karşıt olma - karşıt gelme bozukluğu, majör depresyon, anksiyete bozuk¬luğu v.d.). Hastalık çocuk, aile, okul ve toplumsal çevreyi olumsuz yönde etkiler, akademik performansı düşürür. Hastalığın çeşitli genlerin etkisi, biyolojik ve çevresel faktörlerin etkileşimliyle oluştuğu düşünülmektedir. Sıklıkla erişkinlikte de süregiden bu kronik hastalık önemli bir halk sağlığı sorunudur. DSM-IV hastalığın 3 tipini tanımlanmıştır; dikkatsizliğin ağır bastığı tip, hiperaktivite ile dürtüselliğin ağır bastığı tip ve kombine tip. Erken tanı konulan hastalar tedavi edilebilir; uygun tedavi ile prognoz iyidir. Bu derle¬me dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun tanı ve tedavisini gözden geçirmektedir.

REFERENCES

References: 

1. American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV), Washington, DC, American Psychiatric Association, 1994.
2. Faraone SV, Sergeant J, Gilberg C, Biederman J. The worldwide prevalance of ADHD: Is it an American condition? World Psychiatry 2003;2: 104-13.
3. McCracken J. Attention-deficit disorders. Kaplan & Sadock's Comoprehensive Textbook of Psychiatry'de. 7. Baskı, Cilt 2. Ed. Sadock BJ, Sadock VA Philedelphia, Lippincott Williams & Wilkins, 2000: 2679-88.
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi |
Turkish Journal of Family Practice | Cilt 12 | Sayı 4 | 2008
211
4.
Ayse
v SA, Öner Ö. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu. Çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları. Aysev SA, Taner IY. 2007: 397-419.
5. Cheng K, Myers MK. Attention deficit hyperactivity disorder. Child and Adolescent Pschiatry'de. Ed. Stubbe ED. Philadelphia, Lippincott
Williams & Wilkins, 2005: 53-73.
6. Weiss M, Weiss G. Attention deficit hyperactivity disorder. Child and Adolescent Pschiatry'de. Ed. Lewis M. 3. baskı. Philadelphia, Lippincott
Williams & Wilkins, 2002: 645-70.
7. Thorley G. Hyperkinetic syndrome of childhood: Clinical characteristics. Br J Psychiatry 1984; 144: 16-34.
8. Weiss G. Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Child and Adolescent Psychiatry. A Comprehensive Textbook'de. Ed. Lewis M. Baltimore
Williams & Wilkins, 1991: 544-60.
9. Laurence L, Greenhill MD. Attention-deficit hyperactivity disorder in children. Psychiatric Disorders in Children and Adolescent'de. 1. baskı.
Ed. Garfinkel BD, Carlson GA, Weller EB. Philadelphia, W. B. Saunders Company, 1990; 183-93.
10. Graham P. Child Psychiatry. 2. baskı. New York, Oxford University
Press, 1991: 148-57.
11.
Şeno
l S, Şener fi, Köroğlu E. Genellikle ilk kez bebeklik, çocukluk ya da ergenlik döneminde tanısı konan bozukluklar. DSM-IV Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı. 4. baskı. Ed. Köroğlu E.
Ankara, Hekimler Yayın Birliği, 1994; 43-149
12. Cyr M, Brown CS. Current drug therapy recommendations for the treat¬
ment
attentio
n deficit hyperactivity disorder. Topics in Pediatric
Psychiatry'de. Ed. Palmer KJ. Hong Kong, Adis Books, 2000: 69-79.
13. Tahiroğlu AY, Avcı A, Fırat S, Seydaoğlu G. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu: Alt tipler. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2005: 6: 5-10.
14. Curran S, Taylor EA. ADHD. Biological Causes and Treatments. Curr
Opin Psychiatry. 2000; 13: 397-402.
15. McCracken JT. Attention deficit disorders. Comprehensive Textbook of Psychiatry'de. 7. baskı. Ed. Sadock BJ, Sadock AJ. Baltimore Lippincott
Williams & Wilkins, 1999; 2679-88.
16. Cantwell DP. Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Reviev of the
Past Ten Years. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry1996; 35: 978-87.
17. Goodman R, Stevenson J. A twin study of hyperactivity-II. The aetiolog-ical role of genes, family relationships and perinatal adversity. J Child Psychol Psychiatry 1989; 30: 691-709.
18. Cantwell DP. The hyperactive child: Epidemiology classification and diagnosis. In: the hyperactive child: Diagnosis management and current research (ed: Cantwell DP). New York: Spectrum Publications. 1975; 62¬70.
19. Sprich S, Biederman J, Crawford MH, Mundy E, Faraone SV. Adoptive and biological families of children and adolescents with ADHD. J Am
Acad Child Adolesc Psychiatry2000; 39: 1432-7.
20. Barr CL. Wigg KG, Bloom S, et al. Further evidence from haplotype analysis for linkage of the dopamine D4 receptor gene and attention-deficit hyperactivity disorder. Am J Med Genet 2000; 96: 262-7.
21. Hecthman L. Dikkat Eksikliği Bozuklukları. Kaplan & Sadock's Comprehensive Textbook of Psychiatry, 8. Baskı, Cilt 4, Sadock BJ, Sadock
VA (Eds), Aydın H ve bozkurt A (çeviri ed), Philedelphia, Lippincott Williams & Wilkins, Ankara, Güneş Kitabevi, 2007: 3183-204.
22. Warren RP, Odell JD, Warren WL, et al. Is decreased plasma concentration of the complement C4B protein associated with attention deficit hyperactiv-
ity disorder? J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 1995; 34: 1009-14.
23. Zametkin AJ. Rapoport JL. Neurobiology of attention deficit disorder with hyperactivity: Where have we come in 50 years? J Am Acad Child Adolescent Psychiatry. 1987: 26: 676-86.
24. Hydn GW, Semrud-Clikeman M, Lorys AR, Novey ES, Eliopulos D. Brain morphology in developmental dyslexia and of attention deficit dis¬order with hyperactivity. Arch Neurol 1990; 47: 919-26.
25. Semrud-Clikeman M, Filipek PA, Biedreman J ve ark. Attention-defıcit hyperactivity disorden Magnetic resonanace imaging morphometric analysis of the corpus callosum. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry1994;
33: 875-81.
26. Zametkin AJ. Cerebral glucose metabolism in adults with hyperactivity of
childhood onset. N Engl J Med1990; 323: 1361-6.
27. Hechtman L. Developmental, neurobiological and psychological aspects of hyperactivity impulsivity and attention. Child and Adolescent Psychiatry, A Comprehensive Textbook'da. 2. baskı, Ed. Lewis M.
Baltimore Williams & Wilkins 1996: 323-34.
28. Zametkin AJ, Rapoport JL. The pathophysiology of attention deficit dis¬order with hyperactivity. Advances in Clinical Child Psychology'de. Cilt
9. Ed. Lahey BB. Kasdin AE. New York, Plenum, 1986.
29. Anderson GM, Cohen DJ. Neurobiology of neuropsychiatric disorders. Child and Adolescent Psychiatry, A Comprehensive Textbook'de. 2. baskı. Ed M. Lewis. Baltimore, Williams and Wilkins. 1996; 30-9.
30. Lombroso PJ, Quist JF, Kennedy JL. Genetics of Childhood Disorders: XXIII. ADHD. Part 7: The Serotonin System. J Am Acad Child Adolesc
Psychiatry2001; 40: 253-6.
31. Taylor E. Syndromes of Attention deficit and overactivity. Child and Adolescent Psychiatry'de. Modern Approaches. 3. baskı. Ed. Rutter M,
Taylor E, Hersov L. Cocford, Blackwell Science Ltd. 199: 285-307.
32. Thomson GO, Raab GM, Hepburn WS, Hunter R, Fulton M, Laxen
DP. Blood lead levels and children's behaviour Results from the
Edinburgh lead study. J Child Psychol Psychiatry1989; 30: 515-28.
33.
Yorbı
k Ö, Olgu A, Kırmızıgül P, Akman fi. Karşı olma karşı gelme bozuk¬luğunda plazma çinko ve bakır düzeyleri. Türk Psikiyatri Dergisi 2004; 15:
276-81.
34. Yorbık Ö, Kırmızıgül P, Demirkan S, Söhmen T. Dikkat eksikliği hiper-aktivite bozukluğu olan çocuklarda anne sütü alma süreleri. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 2003; 10: 115-20.
35. Linnet KM, Dalsdaard S, Obel C ve ark. Maternal lifestyle factors in preg¬nancy risk of attention deficit hyperactivity disorder and associated behav¬iors: Review of the current evidence. Am J Psychiatry2003; 160: 1028-40.
36.
Çakalo
z B, Akay PA. Dikkat eksikliği ve yıkıcı davranış bozukluklarında doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası yaşanan sorunların ve anne sütü alış sürelerinin psikopatoloji gelişimine katkıları. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 2005: 12; 3-10.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com