You are here

Gebeliğin son 3 ayında anksiyete bozukluğu ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi

Assessment of anxiety disorders and related factors at the third trimester of pregnancy

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
doi:10.2399/tahd.09.132

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Objective: To investigate anxiety disorders and related factors in the third trimester of pregnancy. Methods: Between March-September 2007, 107 w o m e n in t he 3rd trimester of pregnancy, referred t o the outpatient clinics of Gynecology and Obstetrics Department of the Ankara Training and Research Hospital, Ministry of Health, were included in the study. A questionnaire was used t o determine demographic characteristics and obstetric histories and t h e Primary Care Evaluation of Mental Disorders (PRIME-MD) questionnaire was used t o eval¬ uate psychiatric disorders. Results: Out of 107 w o m e n , 5 0 . 5 % had one or more psychiatric diagnosis w i t h assessment w i t h PRIME-MD. 2 8 % of the women had both anxiety and depression. Out o f 43 w o m e n w h o had anxiety disorder; 3 1 . 8 % had anxiety disorder not otherwise specified, 4 . 7 % had generalized anxiety disorder and 3 . 7 % had panic disorder. Anxiety disorder rate was high in w o m e n w h o had m o n t h ly income lower than 1.000 YTL and history f o r a b o r t i o n. Conclusions: Complications such as preterm delivery and l ow birth w e i g h t w o u l d be precluded by detecting and treating anxi¬ ety in pregnant w o m e n by PRIME-MD.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Gebeliğin son 3 ayındaki anksiyete bozukluğu ve ilişkili f a k törlerin araştırılması. Yöntem: Mart-Eylül 2007 tarihleri arasında, Sağlık Bakanlığı A n kara Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'ne başvuran gebeliğinin son üç ayındaki 107 kadın incelendi. Hastaların sosyo-demografik özellikleri ve kadın-doğum öyküleri hazırlanan soru f o r m u , psikiyatrik sorunları ise Mental Hastalıkların Birinci Basamak Değerlendirilmesi (PRIME-MD) ölçeği ile değerlendirildi. Bulgular: 107 gebenin % 5 0 . 5 ' i , PRIME-MD ölçeği ile bir ya da daha çok psikiyatrik tanı aldı; % 2 8 ' i n d e depresyon ve anksiyete birlikte idi. Anksiyete tanısı alan 43 gebenin, % 3 1 . 8 ' i n d e başka türlü adlandırılamayan anksiyete bozukluğu, % 4 . 7 ' s i n d e yaygın anksiyete bozukluğu, % 3 . 7 ' s i n d e panik bozukluğu saptandı. Ay¬ lık geliri 1.000 TL ve altında olan, daha önce düşük yapmış gebelerdeki anksiyete oranı daha yüksekti. Sonuç: PRIME-MD ile anksiyetesi olan gebelerin saptanarak teda¬ vi edilmesi ile erken doğum, düşük doğum ağırlığı gibi komplikasyonların önüne geçilebilir.
132-136

REFERENCES

References: 

1. Perkin MR, Bland JM, Peacock JL, Anderson HR. The effect of anxiety and depression during pregnancy on obstetric complications. Br J Obstet Gynecol 1993; 100: 629-34.
2.
Tura
n TE, Cetin N. Doğum ve anksiyete üzerine kıyaslamalı bir çalışma. Türkiye'de Psikiyatri 2001; 3: 47-51.
3. Rossi N, Bassi L, Campanini D, Delfino MD. Maternal anxiety and child¬birth. Clin Exp Obstet Gynecol 1993; 18: 19-25.
4. Orr ST, James SA, Blackmore Prince C. Maternal prenatal depressive symptoms and spontaneous preterm births among African-American women in Baltimore, Maryland. Am J Epidemiol 2002; 156: 797- 802.
5. Hoffman S, Hatch MC. Depressive symptomatology during pregnancy: evidence for an association with decreased fetal growth in pregnancies of lower social class women. Health Psychol 2000; 19: 535-43.
6. Hobel, CJ, Dunkel-Schetter C, Roesch SC, Castro LC, Arora CP. Maternal plasma corticotropin-releasing hormone associated with stress at 20 weeks gestation in pregnancies ending in preterm delivery. Am J
Obstet Gynecol1999;180: 257-63.
7. McGrath S, McLean M, Smith D, Bisits A, Giles W, Smith R. Plasma corticotrophin-releasing hormone trajectories vary depending on the cause of preterm delivery. Am J Obstet Gynecol 2002; 186: 257-60.
8. Kurki T, Hiilesmaa V, Raitasalo R, Mattila H, Ylikorkala O. Depression and anxiety in early pregnancy and risk for preeclampsia. Obstetrics &
Gynecology 2000; 95: 487-90.
9. McCubbin JA, Lawson EJ, Cox S, Sherman JJ, Norton JA, Read JA. Prenatal maternal blood pressure response to stress predicts birth weight and gestational age: a preliminary study. Am J Obstet Gynecol 1996;175:
706-12.
10. Spitzer RL, Williams JB, Kroenke K, ve ark. Utility of a new procedure for diagnosing mental disorders in primary care: The PRIME-MD 1000
study. JAMA1994; 22:1749-56.
11. Spitzer RL, Williams JB, Kroenke K, Hornyak R, McMurray J. Validity and utility of the PRIME-MD patient health questionnaire in assessment of 3000 obstetric-gynecologic patients: the PRIME-MD Patient Health Questionnaire Obstetrics-Gynecology Study. Am J Obstet Gynecol 2000;
183: 759-69.
12.
Çorapçıoğl
u A, Köroğlu E, Ceyhun B, Doğan O. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde psikiyatrik tanı koydurucu bir ölçeğin (Prime-MD) Türkiye için uyarlanması. Nöropsikiyatri Gündemi 1996; 1: 3-10.
13.
Türkiy
e Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) 2003. http://www.hips.hacettepe.edu.tr/tnsa2003/analizrapor.htm adresinden 27/10/2008'de erişilmiştir.
14. Andersson L, Sundstrom-Poromaa I, Wulff M, Astrom M, Bixo M. Implications of antenatal depression and anxiety for obstetric outcome.
Am J Obstet Gynecol2004; 104: 467-76.
15. Gottvall K, Waldenstrom U. Does a traumatic birth experience have an impact on future reproduction? BJOG 2002; 109: 254-60.
16. Sjogren B, Thomassen P. Obstetric outcome in 100 women with severe anxiety over childbirth. Acta Obstet Gynecol Scand 1997; 76: 948-52.
17. Genez D. Hamile
kadınları
n kaygı düzeyleri (Tez). On Dokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; Samsun, 2002.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com