You are here

Çocuklarda gece idrar kaçırma sıklığı ve ilişkili etkenler: Ankete dayalı kesitsel bir çalışma

Enurezis prevalence in children and associated factors: a survey based cross-sectional study

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
doi:10.2399/tahd.11.048

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Objective: The aim of this study was to determine the prevalence of enuresis nocturna and associated factors in a primary care setting. Methods: A cross-sectional study was conducted from September 2009 to February 2010 including 260 children aged 6-16 years and their parents selected randomly from the patient list of the Family Planning Center in Van. A questionnaire using the DSM-IV criteria for diagnosis and questions inquiring demographic data was used. Results: The prevalence of enuresis nocturna was 29.8% in girls and 23.5% in boys (26.5% in total). We found no statistical difference between girls and boys. Educational status of the children and their mothers, kinship between the parents and income level were not associated with enuresis nocturna. More children (p=0.06) with enuresis were subject to physical violence than healthy children and had more relatives (p<0.001) with bed wetting history. Higher per¬centages were reported for children with enuresis to have no pri¬vate room (p=0.03) and to have a toilet outside the house (p=0.001) compared with healthy children and 30.4% of the chil¬dren were not offered any health care for enuresis. Conclusions: The prevalence of EN is high for both female and male children in the region. Families do not pay sufficient atten¬tion to enuresis and many enuretic children do not receive profes¬sional treatment.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Bu çalışmada birinci basamakta enürezis noktürna (EN) sıklığının belirlenmesi ve ilişkili etkenlerin saptanması amaçlanmıştır. Yöntem: Bu kesitsel çalışmaya Van Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezine Eylül 2009-fiubat 2010 tarihleri arasında başvuran 6-16 yaş arası 260 çocuk ve ana-baba randomize olarak dahil edildi. DSM-IV tanı ölçütlerini ve demografik verileri içeren bir soru formu kullanıldı. Bulgular: Enürezis noktürna sıklığı kızlarda %29,8, erkeklerde %23,5 (toplamda%26,5) idi. Kızlar ve erkekler arasında EN sıklığı açısından anlamlı fark bulunamadı. Çocukların eğitim durumu, annenin okuryazarlığı, anne baba akrabalığı ve gelir düzeyi de anlamlı fark oluşturmadı. EN'li çocukların olmayanlara göre anlamlı olarak daha fazla (p=0.006) fiziksel şiddete maruz kaldıkları ve akrabalarında daha fazla (p<0.001) yatağını ıslatma öyküsü olduğu gözlendi. EN'li çocuklar anlamlı olarak daha az oranda (p=0.03) kendilerine ait bir odaya sahiplerdi ve çoğunun (p=0.001) evinde tuvalet dışarda idi. EN'li çocukların %30.4'ü bu şikayetle bir sağlık kuruluşuna hiç başvuramıştı. Sonuç: Bölgedeki EN sıklığı her iki cinste de yüksektir. Aileler EN konusunda yeterince hassas davranmamakta ve birçok enüretik çocuk tedavi görmemektedir.

REFERENCES

References: 

1. Akis N, Irgil E, Aytekin N. Enuresis and the effective factors - a case-control study. Scand J Urol Nephrol 2002;36:199-203.
2. Nappo S, Del Gado R, Chiozza ML. Nocturnal enuresis in the adolescent: a neglected problem. BJU Int 2002;90:912-7.
3. Bayoumi RA, Eapen V, Al-Yahyaee S, Al Barwani HS, Hill RS, Al Gazali L. The genetic basis of inherited primary nocturnal enuresis: a UAE study. J Psychosom Res 2006;61:317-20.
4. Wang QW, Wen JG, Song DK ve ark. Bed-wetting in Chinese children: epidemiology and predictive factors. Neurourol Urodyn 2007;26:512-7.
5.
Bozl
u M, Çayan S, Doruk E ve ark. Çocukluk çağı ve adölesan yaş grubunda noktürnal ve diurnal enürezis epidemiyolojisi. Türk Üroloji Dergisi 2002;28:70-5.
6. Byrd RS, Weitzman M, Lanphear NE ve ark. Bedwetting in US children: epidemiology and related behaviour problems. Pediatrics 1996;98:414-9.
7. Butler RJ. Childhood nocturnal enuresis: Developing a conceptual frame¬work. Clin Psychol Rev2004;24:909-31.
8. Goin RP. Nocturnal enuresis in children. Child Care Health Dev 1998;
24:277-88.
9. Gümüş B, Vurgun N, Lekili M, İşcan A, Müezzinoğlu T, Büyüksu C. Prevalence of nocturnal enuresis and accompanying factors in children
aged 7-11 years in Turkey. Acta Paediatr 1999;88:1369-72.
10. Kefi A, Tekgül S. Nokturnal enürezis. Türk Üroloji Dergisi 2006;32:99-
105.
11.
Abal
ı O, Onur M, Gürkan K, Çelik Ö, Tüzün ÜD. İlköğretim çağı çocuk¬larında görülen enürezis nokturna ve sosyodemografik verilere göre değerlendirilmesi. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 2006;13:49-53.
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi | Turkish Journal of Family Practice | Cilt 15 | Sayı 2 | 2011
51
12.
Akbab
a M, Kis SU, Sütoluk Z, Demirhindi H, Özdener OE, Kis C. Bir yatılı bölge okulunda enürezis nokturna prevalansı ve nedenleri. TAF Preventive Medicine Bulletin 2008;7:213-6.
13.
Ünala
n D, Çetinkaya F, Baştürk M. Kentsel kesimde 7-12 yaş grubunda enürezis noktürna prevalansı ve özellikleri. Anadolu Psikiyatri Dergisi
2001;2:175-82.
14.
Akma
n RY, Çam HK, Şenel F, Erol A. Düzce'de ilkokul çağı çocuklarda enürezis noktürna prevalansı. Türk Üroloji Dergisi 2001;27:179-83.
15. Ozden C, Ozdal LO, Altinova S, Oguzulgen I, Urgancioglu G, Memis A.
Prevalence and associated factors of enuresis in Turkish children. Int Braz
J Urol2007;33:216-22.
16.
Dalgı
ç N, Yıldız A. Keçiören ilçesi Çizmeci ilköğretim okulunda Enürezis sıklığı ve etkili faktörlerin değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Tıp
Fakültesi Mecmuası 1998;51:81-4.
17.
Çarma
n KB, Nuhoğlu Ç, Ceran Ö. İstanbul ili Ümraniye ilçesinde bir grup okul çocuğunda enürezis nokturna prevalansı. Türk Pediatri Arşivi
2003;38:153-9.
18. Dündar PE, Ergin D, Kurses M ve ark. Manisa'da Bir Gecekondu Bölgesinde 5-16 Yaş Grubunda Enürezis Noktürna Sıklığı ve İlişkili Faktörler. DEÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2007;21:89-95.
19. Erdogan A, Akkurt H, Boettjer NK, Yurtseven E, Can G, Kiran S. Prevalence and behavioral correlates of enuresis in young children. J
Paediatr Child Health 2008;44:297-301.
20. Gur E, Turhan P, Can G ve ark. Enuresis: prevalence, risk factors and urinary pathology among school children in Istanbul, Turkey. Pediatr Int
2004;46:58-63.
21. De Sousa A, Kapoor H, Jagtap J, Sen M. Prevalence and factors affecting enuresis amongst primary school children. Indian J Urol2007;23:354-7.
22. Elbakry A, Taman A. Prevalence and risk factors of nocturnal enuresis in Egyptian school children. The Journal of Urology 2006;68:161.
23. Oge O, Kocak I, Gemalmaz H. Enuresis: point prevalence and associated factors among Turkish children. Turk J Pediatr 2001;43:38-43.
24. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV). Washington D.C., American Psychiatric
Association, 1994;49-65.
25. Fergusson DM, Horwood LJ. Nocturnal enuresis and behavioral prob¬lems in adolescence: a 15-year longitudinal study. Pediatrics 1994;94:662-
8.
26. Tai HL, Chang YJ, Chang SC, Chen GD, Chang CP, Chou MC. The
epidemiology and factors associated with nocturnal enuresis and its sever¬ity in primary school children in Taiwan. Acta Paediatr 2007;96:242-5.
27. Erdogan A, Akkurt H, Boettjer NK, Yurtseven E, Can G, Kiran S. Prevalence and behavioural correlates of enuresis in young children. J
Paediatr Child Health 2008;44:297-301.
28. Safarinejad MR. Prevalence of nocturnal enuresis, risk factos, associated familial factors and urinary pathology among school children in Iran. Journal of Pediatric Urology 2007;3:443-52.
29. Pashapour N, Golmahammadlou S, Mahmoodzadeh H. Nocturnal enuresis and its treatment among primary school children in Oromieh,
Islamic Republic of Iran. East Mediterr Health J2008;14:376-80.
30. Kajiwara M, Inoue K, Kato M, Usui A, Kurihara M, Usui T. Nocturnal enuresis and overactive bladder in children: an epidemiological study. Int
J Urol2006;13:36-41.
31. Toros F, Avlan D, Çamdeviren H. Enüretik çocukların biyopsikososyal değerlendirilmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2003;4:38-45.
32. Gunes A, Gunes G, Acik Y, Akilli A. The epidemiology and factors asso¬ciated with nocturnal enuresis among boarding and daytime school chil¬dren in southeast of Turkey: a cross sectional study. BMC Public Health
2009;9:357.
33. T.C.
Başbakanlı
k Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü. T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu, Aile yapısı Araştırması 2006, Ankara, Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası, 2006; 8.
34. Butler RJ. Annotation; night wetting in children: psychological aspect. J
Clin Psychol Psychiatry1998;39:453-63.
35. Warzak WJ. Psychosocial implications of nocturnal enuresis. Special edi¬tion: treatment of childhood enuresis. Clin Pediatrics1993;38-40.
36. Dolz L, Cerezo MA, Milner JS. Mother-child interactional patterns in
high- and low-risk-mothers. Child Abuse Negl1997;21:1149-58.
37. Dubowitz H, Black MM, Kerr MA ve ark. Type and timing of mothers' victimization: effect on mothers and children. Pediatrics2001;107:330-8.
38. Butler RJ. Annotation; night wetting in children: psychological aspect. J
Clin Psychol Psychiatry1998;39:453-63.
39. Ozkan KU, Garipardic M, Toktamis A, Karabiber H, Sahinkanat T. Enuresis prevalence and accompanying factors in school children: a Questionnaire study from Southeast Anatolia. Urol Int 2004;73:149-55.
40. Van Hoecke E, Baeyens D, Vande Walle J, Hoebeke P, Roeyers H. Socioeconomic status as a common factor underlying the association between enuresis and psychopathology. J Dev Behav Pediatr 2003;24:109-
14.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com