You are here

RİA kullanan kadınlarda RİA'nın Actinomyces türleri ve diğer bakterilerle kolonizasyonu

Actinomyces and bacterial colonization in women using IUDs

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
doi:10.2399/tahd.11.059

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Objective: This prospective study was performed in the Family Planning Unit of Haydarpasa Numune Education and Research Hospital. The aim of the study was to assess the frequency of colonization with Actinomyces spp. and other bacteria in IUDs of women who requested removal of their IUDs. Methods: The study material consisted of 50 IUDs which were removed upon the request of patients. Removed IUDs were rapidly placed into triptic soy broth and anaerobic culture bottles with SPS. Gram stains were also obtained. A routine gynecological examina¬ tion was performed and pathological findings were recorded. From each culture bottle, under sterile conditions, two passages were done in sheep blood agar and direct passage. Aerobe and anaero¬ bic cultures were evaluated after incubation. Results: The shortest duration of IUD use was 3 months, and the longest 20 years, the mean duration was 5.42±4.42 years. The most common clinical findings were abnormal bleeding (36.0%) and lower abdominal pain (26%). In the Gram stain, occurrence of a15 polimorfonuclear leucocyte (PNL) in each field at a magnification of 100 was assessed in favor of infection. In 31 cases (62.0%) abundant PNL, in 5 cases (10.0%) PNL and clue cells, in 3 cases (6.0%), the PNL and the direct cultivation of yeast cells were noted. Identified bacterias in order of frequency according to the results obtained from the aerobic culture of the IUDs were coagulase-negative staphylococci (24.0%), lactobasillus (20.0%), E. coli (14.0% ), enterecoccus (12.0%), staphylococcus (8.0%), G. vaginalis (8.0%), C. albicans (6.0%), streptococcus (4.0%), pseudomonas (2.0%), mobilincus spp. (2.0%). Anaerob bacteriae included streptococcus (4.0%), peptococcus (4.0%), and Actinomyces spp. (2%). Conclusions: The frequency of colonization with Actinomyces spp.in IUDs was 2% and was consistent with the literature. Colonization of Actinomyces is associated with long-term IUD use. Therefore, we conclude that outdated IUDs should be removed and replaced with a new one.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Bu prospektif çalışma Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Planması Ünitesinde gerçekleştirildi. Rahim içi araç (RİA) kullananların RİA'larında Actinomyces türleri ve diğer bakterilerin kolonizasyon sıklığı araştırıldı. Yöntem: Çalışmanın materyelini çeşitli nedenlerle RİA'ını aldırmak için Aile Planlaması Ünitesine başvuran ve rastgele seçilen 50 olgu oluşturdu. Çıkarılan RİA'lar ipleri kesilerek süratle triptic soy broth ve SPS'li anaerob kültür şişelerine yerleştirildi. Gram boyama için yayma preparat alındıktan sonra rutin jinekolojik muayenedeki patolojik bulgular kaydedildi. Her kültür şişesinden steril koşullarda direkt yayma ve koyun kanlı besiyerine ikişer pasaj yapıldı. Aerob ve anaerob kültürler inkübasyon sonrası değerlendirildi. Bulgular: RİA kullanma süresi 3 ay ile 20 yıl arasında değişiyordu; ortalama 5.42±4.42 yıl idi. En sık gözlenen klinik bulgu anormal kanama (%36.0) ve alt karın ağrısı (%26) idi. Gram boyamada 100'lük büyütmede her sahada a15 polimorfonükleer lökosit (PNL) görülmesi enfeksiyon lehine değerlendirildi. 31 olguda (%62.0) bol PNL, 5 olguda (%10.0) PNL ve işaret hücreleri (clue cells), 3 olguda (%6.0) PNL ve maya hücresi saptandı. RİA'ın direkt ekim kültürlerinde sıklık sırasına göre aerob olarak koagülaz nega¬ tif stafilokok (%24.0), lactobasillus (%20.0), E. coli (%14.0), enterekok (%12.0), stafilokok (%8.0), G. vaginalis (%8.0), C. albicans (%6.0), streptokok (%4.0), pseudomonas (%2.0) ve mobilincus türleri (%2.0); anaerob olarak streptokok (%4.0), peptokok (%4.0) ve Actinomyces türleri (%2) üredi. Sonuç: RİA'da Actinomyces türleri ile kolonizasyon sıklığı %2 ora¬ nında görüldü; literatürle uyumlu idi. Actinomyces kolonizasyonu uzun süreli RİA kullanımı ile ilişkilidir; süresi biten RİA'lar çıkartılıp yenisi yerine takılmalıdır.

REFERENCES

References: 

1. Tugrul S, Yavuzer B, Yildirim G, Kayahan A. The duration of use, causes of discontinuation, and problems during removal in women admitted for removal of IUD. Contraception 2005;71149-52.
2. Gupta PK, Hollander DH, Frost JK. Actinomycetes in cervico-vaginal smears: an association with IUD usage. Acta Cytol 1976;20: 295-7
3. Hager WD, Douglas B, Majmudar B ve ark. Pelvic colonization with actinomyces in women using intrauterine contraceptive devices. Am J Obstet Gynecol 1979;135:680-4.
4. Chiaffarino F, Parazzini F, De Besi P, Risk factors for bacterial vaginosis.
Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol2004;117:222-6.
5. Ferraz do Lago R, Simoes JA, Bahamondes L, Camargo RP, Perrotti M, Monteiro I. Follow -up of users of intrauterine device with and without bacterial vaginosis and other cervicovaginal infections. Contraception2003;
68:105-9.
6. Schiffer MA, Elguezabel A, Sultana M, Allen AC. Actinomycosis infec¬tions associated with intrauterine contraceptive devices. Obstet Gynecol
1975;45:67-72.
7. Hager WD, Majmudar B. Pelvic actinomycosis in women using intrauter-ine contraceptive devices. Am J Obstet Gynecol1979;133:60-3.
8. Burkman RT. Association between intrauterine device and pelvic inflam¬matory disease. Obstet Gynecol 1981;57:269-76.
9. Keebler C, Chatwani A, Schwartz R. Actinomycosis infection associated with intrauterine contraceptive devices. Am J Obstet Gynecol 1983;145:
596-9.
10. Evans DT. Actinomyces israelii in the female tract:a review. Genitouterin
Med 1993;69:54-9.
11.
Demirc
i H. Evli Kadınların Üreme Sağlığını Koruyucu Davranışlarının Belirlenmesi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Doktora Tezi. İstanbul 2004;3-21.
12.
Serbes
t S. Vaginal Akıntısı Olan Kadınların Hijyen Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı. Yüksek Lisans
Tezi. İstanbul 1997;1-6.
13. Agarwal K, Sharma U, Acharya V. Microbial and cytopathological study of intrauterine contraceptive device users. Indian J Med Sci 2004;58:394-9.
14. Irving G, Miller D, Robinson A, Reynolds S, Copas AJ. Psychological fac¬tors associated with recurrent vaginal candidiasis: a preliminary study. Sex
Transm Infect 1998;74:334-8.
15. Hodoglugil NN, Aslan D, Bertan M. Intrauterine device use and some issues related to sexually transmitted disease screening and occurrence. Contraception 2000;61:359-64.
16. Eroğlu K, Akkuzu G, Vural G ve ark. Postplasental ve erken postpartum Rahim İçi Araç uygulamaları ile postpuerperal ve interval RİA uygula¬malarının etkililik ve komplikasyonlar yönünden incelenmesi. T.C Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. Ankara, 2003.
62
Tanrıöver Ö ve ark. | RİA kullanan kadınlarda RİA'nın Actinomyces türleri ve diğer bakterilerle kolonizasyonu
17. World Health Organization. Definitions and Indicators in Family Planning Maternal-Child Health and Reproductive Health. Family and Reproductive Health European Regional Office;1999.
18. Farley TM, Rosenberg MJ, Rowe PJ, Chen JH, Meirik O. Intrauterine devices and pelvic inflammatory disease: an international perspective.
Lancet 1992;339:785-8.
19. Anh PK, Khanh NT, Ha DT ve ark. Prevalence of lower genital tract infection among women attending maternal and child health and plan¬ning clinics in Hanoi. Vietnam. Southeast Asian J Trop Med Public Health
2003;34:367-73.
20.
Özka
n S. 15-49 Yaş Doğurganlık Çağı Kadınlarda Vaginitisin Tanımlanmasında Hemşirenin Etkinliğinin Belirlenmesi ve Vulvovaginal Enfeksiyonun Oluşmasına Neden Olan Faktörlerin İncelenmesi. Ege Üniversite¬si Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 1998;1-70.
21. Lee NC, Rubin GL, Ory HW, Burkman RT. Type of intrauterine device and risk of pelvic inflammatory disease. Obstet Gynecol 1983;62:1-6.
22. Burkman RT. Association between intrauterine device and pelvic inflam-atory disease. Obstet Gynecol 1981;57:269-76.
23. Teisala K. Removal of an intrauterine divice and the treatment of acute pelvic inflammatory disease. Ann Med 1989;21:63-5.
24. World Health Organization (WHO). Improving access to quality care in family planning: Medical eligibility criteria for initiating and continuing use of contraceptive methods. Geneva, WHO, 2010. http://www.cdc.gov/ mmwr/pdi^rr/rr59e0528.pdf adresinden 12.1.2011 tarihinde erişilmiştir.
25. Harma
M
, Ulukanlıgil M. Enfeksiyon dışı sebeplerle çıkarılan rahim içi araçlarda bakteri kolonizasyonun incelenmesi. Jinekoloji ve Obstetrik
Dergisi1999;13:176-80.
26. Chow WA, Malkasian KL, Marshall RJ, Guze LB. The bacteriology of acute pelvic inflammatory disease. Am J Obstet Gynecol 1975;122:876-9.
27. Mead PB, Beecham JB, Maeck JV. Incidence of infections associated with the intrauterine contraceptive device in an isolated community. Am J
ObstetGynecol1976;125:79-82

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com