You are here

Eski sezaryenli gebelerin demografik özellikleri ve ilk sezaryen endikasyonlarının değerlendirilmesi

Demographic features and indications of pregnant women with previous cesarean section

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Objective: The aim of this study is to evaluate sociodemograph-ic factors, previous cesarean section indications and their differ¬ences according to hospital types (private/public) among the preg¬nant women with previous cesarean section who attended to Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital antenatal clinic. Methods: A cross sectional analytic study is planned among 476 pregnant women with previous cesarean section who were attended to Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training Hospital's antenatal clinic between August 2006-March 2007. Results: 68.4% of the participants were between 20-29 years old, average age was 28.4±4.6, average number of pregnancies was 2.8±1.3, average number of parity was 1.4±0.7 and average num¬ber of living children was 1.3±0.6. Educational level and working status had significant impact on cesarean preference (p<0.001). Indications for cesarean section were, acute fetal distress, breech presentation and cephalopelvic disproportion and there was statisti-caly significant difference between private and public hospitals (p<0.001). The most common reason for cesarean section was breech presantation in public hospitals. Cesarean indications differs significantly between private and public hospitals regarding to edu¬cational level (p=0.026) and working status (p=0.023) of partici¬pants. Women with on-demand cesarean section mostly preferred private hospitals (p=0.002). Conclusions: Educational level and working status were two important factors on prefering cesarean section. Well educated and working women prefer caesarean section and private hospi¬tals more.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi antenatal polikliniğine başvuran eski sezaryenli gebelerin, sosyode-mografik özelliklerini, ilk sezaryen endikasyonlarını, demografik özellikler ve ilk sezaryen endikasyonları açısından hastaneler ara¬sındaki farklılıkları ve sosyoekonomik faktörlerin, sezaryen iste-mindeki rolünü araştırmayı amaçlamıştır. Yöntem: Ağustos 2006-Mart 2007 tarihleri arasında Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi antenatal polikliniğine başvuran 476 eski sezaryenli gebenin katıldığı kesitsel ve analitik tipte bir araştırmadır. Bulgular: Yaş ortalaması 28.4±4.6 olan gebelerin %68.4'ü 20-29 yaş grubundadır; toplam gebelik sayısı 2.8±1.3, parite ortalaması 1.4±0.7, yaşayan çocuk sayılarının ortalaması 1.3±0.6'dır. ilk sezaryen endikasyonları arasında akut fetal distres, makat geliş ve sefalo-pelvik uygunsuzluk ilk sıraları almaktadır. Eğitim düzeyi ve çalışma durumunun sezaryen tercihinde etkili olduğu saptanmıştır (p<0.001). Özel hastanelerle devlet hastaneleri arasında, ilk sezaryen endikasyonları açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulun¬maktadır (p<0.001). Devlet hastanelerinde, makat geliş nedeniyle sezaryen daha sık yapılmaktadır. Eğitim düzeyi ve çalışma durumu açısından ilk sezaryenini özel hastanelerde olanlar ile devlet hastane¬lerinde olanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur (sırasıyla p=0.026 ve p=0.023). isteğe bağlı sezaryen olan kadınlar özel hastaneleri daha çok tercih etmektedirler (p=0.002). Sonuç: Eğitim düzeyi ve çalışma durumu, sezaryen tercihinde iki önemli faktör olup, çalışan ve belli bir eğitim seviyesine sahip olan kadınlar, sezaryeni ve özel hastaneleri daha fazla tercih etme eğili¬mindedirler.

REFERENCES

References: 

1.
Döle
n I, Gökcü M. Sezaryen ve Etik. Kadın Doğum Dergisi 2002;1:86-9.
2.
Cunnigha
m FG, Gant NF, Leveno KJ, et al. Sezaryen doğum ve postpartum histerektomi. In: Cunnigham FG, editor. Williams Doğum Bilgisi. 21. Baskı. Istanbul: Nobel Kitabevi; 2005. p. 537-63.
3. Gilstrap LC. Cesarean delivery. In: Gilstrap LC, Cunningham FG, Van Dorsten PJ, editors. Operative Obstetrics. 2nd ed. New York: McGraw
Hill: 2002. p. 257-73.
4.
Hacettep
e Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Türkiye Nüfus Sağlık Araştırması, 2004. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Devlet Planlama Teşkilatı ve Avrupa Birliği, Ankara, Türkiye. www.hips.hacettepe. edu.tr/tnsa2004/
5. Hale RW. Operative delivery. In: DeCherney AH,. Pernoll ML, editors. Current Obstetrics and Gynecologic Diagnosis and Treatment. 8th ed. New York: Appleton and Lange; 2002. p. 543-74.
6.
Çağlaya
n Kıyak E, Kara M, Gürel Cihan Y. Kliniğimizde üç yıllık sezaryen oranı ve endikasyonları. Journal of Experimental and Clinical Medicine 2010; 27:50-53.
7.
Yılma
z M, İsaoğlu Ü, Kadanalı S. Kliniğimizde 2002-2007 yılları arasında sezaryen olan hastaların incelenmesi. Marmara Medical Journal 2009; 22:
104-10.
8. Yumru E, Davas İ, Baksu B ve ark. 1995-1999 yılları arasında sezaryen operasyonu endikasyonları ve oranları. Perinatoloji Dergisi 2000;8:94-8.
9. Kumtepe Y, İngeç M, Çoskun S ve ark. 2000 yılına kadar son 10 yılda kliniğimizde doğumu gerçekleştirilen hastaların epidemiyolojik incelemesi ve maternal mortalite oranları. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 2004;18:89-
96.
10. Tekirdağ Aİ, Cebeci R. Eğitim hastanesinde sezaryen oranları. JOPP
Dergisi2010;2:21-6.
11. Güney M, Uzun E, Oral B ve ark. Kliniğimizde 2001-2005 yılları arasında sezaryen oranı ve endikasyonları. TJOD Dergisi 2006;3:249-54.
12. Lieberman E, Lang JM, Cohen AP, et al. The association of fetal sex with the rate of cesarean section. Am J Obstet Gynecol 1997;176:667-71.
13. Mancusso A, De Vivo A, Fanara G, et al. Womens preference on mode of delivery Southern Italy. Acta Obstet Gynecol Scand 2006;85:694-99.
14.
Ergi
n F, Başar P, Karahasanoğlu B ve ark. Güvenli olmayan doğumlar ve doğum sonrası evde bakım hizmetlerinin değerlendirilmesi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 2005;4:321-29.
15. Behague DP, Victora CG, Barros FC. Consumer demand for caesarean section in Brazil:Informed decision making, patient, choice or social inequality? A population based birth cohort study linking ethnographic
and epidemiological methods. BMJ 2002;324:942-45.
16. Fasial-Cury, Menezes PR. Factors associated with preference for cesaren delivery. Rev Saude Publica 2006;40:226-32.
17. Wiklund I, Edman G, Andolf E. Cesarean section on maternal request: reason for the request, selfestimated health, expectations, experience of birth and sign of depression among first time mothers. Acta Obstet Gynecol
Scand2007;86:451-56.
18.
Coşku
n A, Köstü B, Kıran H ve ark. Kahramanmaraş il merkezinde 2004 ve 2006 yıllarındaki doğumların karşılaştırılması. TJOD Dergisi 2007;4:
168-72.
19. Dresang LT, Leeman L. Cesarean delivery. Prim Care 2012;39:145-165.
20. Wu Wl. Cesaren delivery in Shantou, China: a retrospective analysis of
1922 women. Birth2000;27:86-90.
21.
Kar
a FŞ. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde iki yıllık sürede sezaryen doğumların değerlendirilme¬si. Uzmanlık tezi, İstanbul: Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü, 2004.
22. Krychowska A, Kosinska K, Karwan-Plonska A. Comporison of indica¬tion for cesarean section in 1985-86 and 2000-2001 analysis of changes.
Ginekol Pol2004;75:926-31.
23. Akasheh HF, Amarin V. Caesarean sections at Queen Alia Military Hospital, Jordan: a six-year review. East Mediterr Health J2000;6:41-5.
24.
Özkay
a O. Süleyman Demirel Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğindeki yıllık doğum oranları ve sezaryen endikasyonları. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2005;12:36-9.
25. Xirasagar
S
, Lin HC. Maternal request CS-role of hospital teaching sta¬tus an profit ownership. Eur J Obstete Gynecol Reprod Biol2007;132:27-34.
26. Mossialos E, Alin S, Karras K, et al. An investigation of caesarean sections in three Greek hospital: the impact of financial incentives and conven¬ience. Eur J Public Health2005;15:288-95.
27. Jose Belizan, Althabe F, Barros FC, et al. Rates and implications of cae-sarean sections in Latin America,ecological study. BMJ1999;319:1397-
402.
28. Angeja AC, Washington AE, Vargas JE, et al. Chilean women's prefer¬ences rearding made of delivery:which do they prefer and why? BJOG
2006;113,1253-8.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com