You are here

15-49 yafl arasi annelerin anne sütü ile ilgili uygulamalari ve etki eden faktörler

Breastfeeding related practices of 15-49 years old mothers and influencing factors

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Objective: This study aimed to determine feeding behaviors and breastfeeding patterns of 15-49 years old mothers and to identify factors having impact on these practices. Methods: Three hundred and thirty mothers (15-49 years old) were included in the study. They were selected by simple randomized sampling method among those women who applied to gynecology clinics at Mardin Maternity and Child Health Hospital, between 1st October and 30th November, 2012. A pre-prepared questionnaire was applied to the participants by using face to face interviewing technique. Results: Of 330 mothers with mean age of 28.2±5.2 years, 23.5% gave breast milk to their babies until 6 months, with 24.4% until 12 months, 40.8% until 24 months and 11.3% over 24 months. The rate of exclusive breastfeeding in the first 6 months was 69.1%. Exclusive breastfeeding rate was higher among the the mothers having higher educational level (p=0.017). Mothers who started to give complementary food to their babies after 6 months were mostly from vocational high schools and universities; as the educational level of mothers decreased, some statistically nonsignificant divergences from this encouraged practice were seen, significance (p>0.05). Mothers who were graduates from vocational high schools and universities, got information about breastfeeding mostly from health professionals. The source of information was family and close relatives/ friends for the participants having lower educational level (p= 0.018). Conclusions: Although breastfeeding is a common practice among most of the participants, as the educational level decreases, starting complementary feeding at unrecommended months increase. On the other hand, as the educational level of mothers decreases, the period of breastfeeding prolongs.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Bu çalışmada, 15-49 yaş arasındaki annelerin bebeklerini besleme durumlarının ve emzirme konusundaki uygulamalarının saptanması ve etki eden faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Mardin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Kadın Doğum Polikliniğine 1 Ekim-30 Kasım 2012 tarihleri arasında başvuran, 15-49 yaş arası kadınlardan basit rastgele örnekleme yöntemi ile seçilen 330 anne çalışmaya dahil edildi. Amaca uygun olarak hazırlanmış bir anket, yüz yüze görüşme tekniği ile katılım¬cılara uygulandı. Bulgular: Yaş ortalaması 28.2±5.2 olan kadınların %23.5'i anne sütünü ilk 6 ay, %24.4'ü 12 aya kadar, %40.8'i 24 aya kadar ve %11.3'ü 24 aydan fazla süre bebeklerine vermişlerdi. Kadınların %69.1'i ilk 6 ay, sadece anne sütü vererek bebeklerini beslemişlerdi. Bu besleme tarzı, annelerin eğitim düzeyi arttıkça artış göstermekteydi (p=0.017). Ek gıdaya 6 aydan sonra başlayanlar daha çok yüksekokul ve üniversite mezunları idi ve eğitim seviyesinin azalmasıyla istatistiksel olarak anlamlı düzeyde olmasa da bu süre¬den sapmalar görülmekteydi (p>0.05) Yüksekokul ve üniversite mezunları anne sütü ile ilgili bilgileri daha çok ebe-hemşire ve doktordan alırken, eğitim düzeyi düştükçe bu bilgiler aile ve çevreden alınmaktaydı (p=0.018). Sonuç: Annelerin büyük çoğunluğu bebeklerine anne sütü vermelerine karşın, eğitim düzeyi düştükçe ek gıdaya başlama yaşı konusunda yanlış uygulamalar artmaktadır. Öte yandan eğitim düzeyi düştükçe anne sütü verme süresi uzamaktadır.

REFERENCES

References: 

1.
Koruyuc
u Çocuk Sağlığında Beslenme ve Alternatif Tıp Uygulamaları Sempozyumu Sonuç Bildirgesi Kırıkkale, 6-8 Kasım 2008. http://www. sosyalpediatri.org.tr/ Erişim Tarihi:14/11/2012
2.
Türkme
n T. Sağlık Bakanlığı Adına Konuşma. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 1991;34(4. anne sütü özel sayısı):267-72.
3.
Yama
n ÖzçelikB. Sağlık personeline yönelikanne sütünü tamamlayıcı beslenme eğitimi geliştirilmesi. T.C. istanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü. Uzmanlık Tezi. istanbul. 2012. 1-183.
4. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Türkiye Nüfus Sağlık Araştırması, 2008. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Sağlık
Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Devlet Planlama Teşkilatı ve Avrupa Birliği, Ankara, Türkiye. www.hips.hacette- pe.edu.tr/tnsa2008/ Erişim Tarihi:13/11/2012
5.
Atmac
a B. Van Yöresindeki 15-49 yaş annelerin emzirme ile ilgili bilgi, tutum ve becerileri. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı. Uzmanlık Tezi 2008. 1-30.
6.
Ünsa
l H, Atlıhan F, Özkan H ve ark. Toplumda anne sütü verme eğilimi ve buna etki eden faktörler. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2005;48:226-33.
7. Ertem IO, Akıncı Z, Ulukol B, et al. Socioeconomically advantaged infants attending a university well-child clinic in Ankara: are they breast-feeding optimally? Turk J Pediatr 2001;43:223-30.
8. Yılmaz G, Gürakan B, Akgün S, et al. Factors influencing breastfeeding for working mothers. Turk J Pediatr 2002;44:30-4.
9.
Balc
ı E, Kondolot M, Horoz D ve ark. Anne sütü ile beslenme süresini etk¬ileyen etmenler: Türkiye'de Kayseri ilinden kesitsel bir araştırma. Türk Pediatri Arşivi Dergisi 2012;47:99-103.
10. Center for Disease Control and Prevention Breastfeeding Report Card-United States. http://www.cdc.gov/breastfeeding/data Erişim Tarihi:
14.11.2012
11.
Tunçe
l E, Dündar C, Canbaz S ve ark. Bir üniversite hastanesine başvuran 0-24 aylık çocukların anne sütü ile beslenme durumlarının saptanması. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2006;10:1-6.
12.
Kutl
u R, Marakoğlu K. Anne sütüne başlama devam ve kesme zamanın değerlendirilmesi. Marmara Medical Journal 2006;19:121-6.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com