You are here

5-15 yaş arası astımlı çocukların sosyodemografik özellikleri ve risk faktörleri

Sociodemographic characteristics and risk factors of children 5-15 years of age with asthma

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Objective: The aim of the study is to determine socio-demographic characteristics and risk factors of children admitted to an outpatient asthma clinic of a research and training hosipital. Methods: In this descriptive study, records of 450 children 5-15 years of age with diagnosis of asthma admitted to Asthma and Allergy Outpatient Clinic of Bakırköy Dr. Sadi Konuk Research and Training Hospital between January and December 2005 were evaluated retro¬spectively. Data regarding socio-demographic characteristics, age at onset of the disease and risk factors were analyzed with Student's t test, Mann Whitney U test and chi-square test. The study was approved by the ethics commite (03.04.2007/57) of Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital. Results: Among the participants 60.9% were male, mean age was 8.4±2.7 and mean age at onset of the symptoms was 3.6±2.7. 95.6% of the participants were coming from low-income families. 46.4% were using coal stove for heating and 67.1% were living in a humid house. Among the children, 66.7% were admitted to an emergency clinic during last year and 10.9% were hospitalized. Conclusion: Socio-demographic characteristics and risk factors of children evaluated in our study were consistent with the literature.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Bir astım allerji polikliniğine başvuran astımlı çocukların sosyodemografik özellikleri ve risk faktörlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki bu araştırmada 1 Ocak 2005-31 Aralık 2005 tarihleri arasında, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Astım Alerji Polikliniği'nde astım tanısıyla izlenen, 5-15 yaşları arasındaki 450 hastanın dosyaları retrospektif olarak taranıp, hastaların sosyodemografik özellikleri, hastalığın başlama yaşı, risk faktörleri araştırılmıştır. Bulgular: Olguların %60.9'u erkek, ortalama yaş 8.4±2.7 ve semptomların başlama yaşı ortalama 3.6±2.7 idi. Hastaların %95.6'sı düşük gelirli olduklarını belirten ailelere sahipken, %46.4'ü ısınmada kömür kullanıyor, %67.1'i nemli ortamda yaşıyordu. Son bir yıl içerisinde acile başvuranların oranı %66.7 iken, hastaneye yatırılma oranı %10.9 olarak bulundu. Sonuç: Çalışmamızda değerlendirilen astımlı çocukların sosyodemografik özellikleri ve risk faktörleri literatür ile uyumlu bulunmuş¬tur.

REFERENCES

References: 

1.
Dağl
ı E, Karakoç F. Dünyada ve Türkiyede çocuklarda astım epidemiyolo-jisi. In: Kut A, editor. Çocuk Göğüs Hastalıklari. 1. baskı. İstanbul: Nobel Kitabevi; 2007. s. 69-73.
2. Weinberg EG. Urbanization and childhood asthma: an African perpective. J Allergy Clin Immunol 2000;105:224-31.
3. Joseph CL, Foxman B, Leickly FE, et al. Prevalence of possible undiagnosed asthma and associated morbidity amoung urban schoolchildren. J Pediatr
1996;129:735-42.
4. Weis ST. Asthma Epidemiology risk factors and natural history In: Bierman CW,ed. Allergy, asthma and immunology from infancy adulthood. 6th ed. Philadelphia:W. B. Saunders Company; 1995. p. 472-84.
5. The Collaborative Study on the Genetics of Asthma (CSGA). A genome-wide search for asthma susceptibility loci in ethnically diverse populations. Nat Genet 1997;15:389-92.
6. Turktaş H. Astim Patogenezi. 2. baskı. Ankara: Bozkır Matbaası; 1996. s. 95¬106.
7. Cokugras H, Akcakaya N, Seckin I, et al. Ultrastructural examination of bronchial biopsy specimens from children with moderate asthma. Thorax
2001;56:25-9.
8. Martinez FD, Wright AL, Taussig LM, et al. Asthma and wheezing in the first six years of life. The Group Health Medical Associates. N Engl J Med
1995;332:133-8.
9. Phelean PD, Robertson CF, Olinsky AO. The Melbourne Asthma Study:
1964-1999. J Allergy Clin Immunol2002;109:189-94.
10.
Turkta
ş İ. Çocuktan erişkine astımın doğal seyri. Türk Toraks Dergisi 2004;
5:25-30.
11.
Cevi
k D, Ecevit C, Altinoz S ve ark. Hışıltılı çocuklarda risk faktörleri ve etiyolji. Turk Toraks Dergisi 2007;8:149-55.
12. Myake Y,Yura A, Iki M. Cross-sectional study of allergic disorders in rela¬tion to familial factors in Japanese adolescents. Acta Paediatr 2004;93:380-5.
13. Sherriff A, Peters TJ, Henderseon J, et al. Risk factor associations with wheezing patterns in children followed longitudinally from birth to 3(1/2)
years. Int J Epidemiol2001;30:1473-84.
14. Ferguson DM, Crane J, Beasley R, et al. Perinatal factors and atopic disease
in childhood. Clin Exp Allergy1997; 27:1394-401.
15.
Yorgancıoğl
u A. Kadınlarda astım ile ilgili özel durumlar. In: Kalyoncu F, ed. Bronş Astması. 1. baskı. İstanbul: Atlas Kitapçılık; 2001. s. 101-3.
16.
Polatdemi
r Emek B, Güneş Bülbül L, Altınel N. Astım tanısı alan 5-15 yaş arası çocuklarda anne sütü ile beslenme süresi ve inek sütüne başlama zamanının astım gelişimi üzerine etkisi. J Child 2011;11:19-25.
17.
Çevi
k Ü, Taş F. Astımlı çocukların sosyodemografik özellikleri ve astımı uyaran etkenlerin incelenmesi. 4. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi Bildiri
Kitabı, 2004:472.
18. Morris K, Morganlander M, Coulehan JL, et al. Wood-burning stoves and lower respiratory tract infection in America Indian Children. AJDC 1990;
144:105-8.
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi | Turkish Journal of Family Practice | Cilt 17 | Sayı 2 | 2013
63
19. Strachan DP, Carey IA. Home environment and severe asthma in adoles¬cence: a population based case-control study. BMJ1995;311:1053-6.
20.
Berkta
ş BM, Bircan A. Ankarada atmosferik sülfür dioksit ve partiküler madde konsantrasyonlarının astım nedenli acil servis başvurularına etkisi. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2003;51:231-8.
21. Shin JW, Sue JH, Song TW, et al. Atopy and house dust mite sensitization as risk factors for asthma in children. Yonsei Med 2005;46:629-34.
22. Kalyoncu F. Bronsial astımlının Türk toplumundaki epidemiyolojisi. Aktüel Tıp Dergisi 1996;1:159-60.
23. Halken S. Prevention of allergic desease in childhood:clinical and epidemi-ological aspects primary and secondary allergy prevention. Pediatr Allergy
Immunol2004;15:9-32.
24. Wright AL, Holberg CJ, Taussig LM, et al. Factors in influencing the
rela¬tion of infant feeding to asthma and recurrent wheeze in childhood. Thorax
2001;56:192-7.
25. Oddy WH, Peat JK, de Klerk NH. Maternal asthma,infant feeding,and risk of asthma in childhood. J Allergy Clin Immunol2002:110;65-7.
26. Kulig M, Bergmann R, Klettke U, et al. Naturel course of sensitization to food and inhalant allergens during the first 6 years of life. J Allergy Clin
Immunol1999;103:1173-9
27. Illi S, von Mutius E, Lau S, et al. The pattern of atopic sensitization is asso-ciatedwith the development of asthma in childhood. J Allergy Clin Immunol
2001;108:709-14.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com