You are here

İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARIN ANNE-BABALARINDA AİLE İŞLEV BİÇİMLERİ VE KAYGI DÜZEYLERİ

FAMILY FUNCTIONS AND ANXIETY LEVELS OF PARENTS OF AURALLY HANDICAPPED CHILDREN

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In this study, we aimed to research the family functions and anxiety levels of parents of children with hearing disability. This research was performed among parents of 30 children between ages 8-15 attending to the school for aurally handicapped children in Diyarbakır. 30 parents with children without any disability and of similar sociodemographic features constituted the control group. STAI (State Transient Anxiety Inventory) and FAD (Mc Master Family Assessment Device) were performed on all parents. STAI and FAD points of the study group were significantly different than those of the control group. As a conclusion, we consider that psy-chosocial guidance improve for families must be improved to lower the levels of parents anxiety and improve the unhealthy status of family functions.
Abstract (Original Language): 
İşitme engelli çocuğu olan anne-babaların aile işlev biçimlerini ve kaygı düzeylerini araştırmayı amaçladık. Çalışmamıza, Diyarbakır il merkezi işitme engelliler okulunda okuyan 8-15 yaş grubundaki 30 erkek öğrencinin ebeveynleri alındı. Kontrol grubu olarak da özürlü çocuğu olmayan benzer sosyodemografik özelliklere sahip 30 ebeveyn alındı. Anne-babalara Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri-DSKE (STAI) ve Aile Değerlendirme Ölçeği-ADÖ (FAD) uygulandı. DSKE ve ADÖ puanlarında kontrol grubu ile anlamlı fark saptandı. Anne-babaların kaygı düzeyleri ve aile işlevlerindeki sağlıksız durumu çözmek için ailelere yönelik psikososyal rehberlik hizmet¬lerin arttırılması zorunlu görüldü.
22-26

REFERENCES

References: 

1. Moor S. Euthanasia in relation to new-born babies. A comparative study of the legal and ethical issues (I). Med Law 1996; 15 (2): 295-317.
2. Miyake S. Quality of life for family members: health promotion for severely handicapped persons staying at home and for family members. Systemic approach in Yokohama. No To Hattatsu 1996; 28 (3): 214-9.
3. Pelchat D, Bisson J, Perreault M, Ricard N, Bouchard JM. Systematic family nursing intervention applied to the birth of a disabled child: effects on the parents' adaptation. Can J Nurs Res 1998 Fall; 30 (3): 99-121.
4.
Cebiroğl
u R. Çocuk ve Gençte Davranış Bozuklukları (Çocuk ve Genç Psikiyatrisi). İstanbul, Model Matbaa, 1995; 54.
5.
Bakırc
ı N, Erdoğan F, Saraj J, Şendur F, Arpacı A. Özürlülerin günlük yaşam aktiviteleri ve bağımlılık durumları. Dicle Tıp Dergisi, 1991;
4: 25-9.
6.
Yavuze
r H. Yaygın ana-baba tutumları, Ana-Baba Okulu'nda, Ed. Aydoğmuş K, Baltaş A, Baltaş Z ve ark. 5. basım, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1995; 111-27.
7.
Asla
n SH, Aslan O, Alparslan ZN. Annedeki süreğen depresyonun çocuktaki depresyon ve kaygı düzyelerine etkisi: Karşılaştırmalı bir çalışma. Türk Psikiyatri Dergisi 1998; 9 (1): 32-7.
8.

k Ş, Öztürk M, Zoroğlu S, Karaca S, Tüzün Ü. Depresyondaki çocukların anne ve kardeşlerinde depresyon oranının incelenmesi, 30. Ulusal Psikiyatri Kongresi Kitabı, 1994; 459-61.
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi Turkish Journal of Family Practice Cilt 5 Sayı 1-4 2001
25
9. Söhmen T, Yavaş İ, Bakır B, Söhmen G. Assessment of psychological states of parents of children with chronic disease in a Turkish sample. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 1996; 4 (1-4): 49-57.
10.
Ot
o R. Zihinsel özürlü çocukların aileleri: Aile işlevleri ve durumluk kaygı düzeyleri, Dicle Tıp Dergisi 1992; 19 (1-2): 117-25.
11. Mc Cubbin. Family stress and copping. J Marriage Fam 1980; 42: 871¬85.
12. Dunts CJ. Mediating influences of a social support. Personal, family and child outcomes. Am J Ment Defic 1986; 90: 403-7.
13.
Akkö
k F. Özürlü bir çocuğa sahip anne ve babaların kaygı ve endişe düzeylerini ölçme aracının güvenirlik ve geçerlilik çalışması. Psikoloji
Dergisi 1989; 7: 23-38.
14. Aksaz KA. Otistik çocukların ve öğretebilir zihinsel özürlü çocukların anne ve babalarının kaygı düzeyleri. Psikoloji Dergisi 1990; 7: 25.
15. Chen TY, Tang CS. Stress appraisal and social support of Chinese mot¬hers of adult children with mental retardation. Am J Ment Retard 1997
101 (5): 473-82.
16.
Öne
r N, Le Compte A. Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri El Kitabı, İstanbul Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, No 333, 1985.
17.
Bulu
t İ. Aile Değerlendirme Ölçeği El Kitabı. Ankara, Özgüzeliş Mat¬baası, 1990.
18.
Aca
r NV, Yıldırım İ, Ergene T. Psikolojik danışma hizmetlerinden kimler yararlanıyor? 3P Dergisi 1986; 4(2): 122-9.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com