You are here

Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri ve Aile Hekimliği: Pratisyen Hekimlerin Yaklaşımları

THE VIEWS OF GENERAL PRACTITIONERS ON PRIMARY HEALTH CARE AND FAMILY MEDICINE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Orienting health care systems towards primary health care is one of the fundamental principals of health care reform. In or¬der to determine the views of general practitioners on primary care of our health system and family medicine, a questionnaire survey of 320 primary care physicians (PCPs) was undertaken. Of the 320 PCPs in Aydın, 178 (55.6%) responded to the questionnaire. 79.1% of the respondents reported that pri¬mary health care (PHC) in our country was well-organised but failed to provide expected outcomes. According to 72.7% of PCPs this was the main problem in the current health care sys¬tem. 84.5% of the respondents thought that PHC should be reorganised. The majority of the participants reported that fa¬mily medicine/general practice was a medical discipline prac¬tising in primary care and it would reinforce the PHC. As a conclusion, PCPs accepted the need for health care reform in Turkey and supported the development of family medicine.
Abstract (Original Language): 
Ulusal sağlık sistemlerinin birinci basamağın güçlendirilmesi temelinde yeniden örgütlenmesi, son zamanlardaki sağlıkta reform girişimlerinin temelini oluşturmuştur. Pratisyen hekimlerin, sağlık sistemimizin birinci basamağına ve tüm dünyada giderek yaygınlaşan aile hekimliği uygulamasına ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla bir anket çalışması yaptık. Aydın ilindeki birinci basamak sağlık kuruluşlarında çalışan 320 hekimden 178'i (%55.6) anketimizi yanıtladı. Çalışmaya katılan hekimlerin % 79.1'i ülkemizde sağlık ocakları temelinde gerçekleştirilmiş olan birinci basamak örgütlenmesinin doğru bir yapılanma olduğu, ancak uygulama yanlışları nedeniyle başarılı olamadığı görüşündeydi. Hekimlerin %72.7'si sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde yaşanan sorunların temelinde birinci basamağın iyi işlememesinin yattığını, %84.5'i ise birinci basamak sağlık hizmetlerinin yeniden yapılanması gerektiğini düşünmekteydi. Aile hekimliği/genel pratisyenliğin, genel tıp alanında uygulama yapan bir tıp disiplini olduğu görüşüne hekimlerin %81.6'sı ka¬tılırken, aile hekimliği uygulamasının birinci basamağı güçlen¬direceğini belirtenlerin oranı %82.4'tü. Sonuç olarak, birinci basamakta çalışan hekimler ülkemiz sağlık hizmetlerinde re¬form gereksinimini kabul etmekte ve aile hekimliği/genel pra-tisyenliğin gelişmesini desteklemektedirler.

REFERENCES

References: 

1. World Health Organisation. The Ljubljana Charter on Reforming Health Care. BMJ 1996; 312(7047): 1664-5.
2. World Health Organisation Regional Office for Europe. European Health Care Reforms: Analysis of Current Strategies. Copenhagen, 1996.
3. Philalithis AE. The prospects for primary health care in Europe: a brief review. WHO Regional Office for Europe. Geneva, 10-13 February 1997.
4.
Fişe
k N. Halk Sağlığına Giriş. 2. baskı. Ankara, Çağ Matbaası, 1993:
115-66.
5. Mullan F. Community-oriented primary care. Epidemiology's role in the future of primary care. Public Health Reports 1984; 99(5): 442-5.
6. Smith DR, Anderson RJ, Boumbulian PJ. Community responsive medicine: defining an academic discipline. Society of General Internal Medicine Symposium. Am J Med Sci 1991; 302(5): 313-8.
7. Health Project Co-ordination Unit. Reforming the Health Care System in
Turkey. Ankara, Ministry of Health, 1997: 1-25.
8.
Hayra
n O, Aksayan S, Kayhan M ve ark. Kentsel bir bölgede halkın sağlık kuruluşlarını seçimini etkileyen etkenler. Klinik Gelişim 1991;
3(2): 1052-5.
9.
Pal
a K, Aytekin NT, Aytekin H. Gemlik ilçe merkezinde hastalanan kişilerin başvurdukları sağlık kuruluşları. Poster sunumu, VI. Ulusal Halk Sağlığı Kongre Kitapçığı, 14-18 Nisan 1998, Adana.
10.
Güna
y O, Kişioğlu AN. Isparta ilindeki sağlık ocaklarının tanı ve tedavi olanakları. Poster sunumu, VI. Ulusal Halk Sağlığı Kongre Kitapçığı, 14¬18 Nisan 1998, Adana.
11.
Tezca
n S. Epidemiyoloji Tıbbi Araştırmaların Yöntem Bilimi. Ankara,
Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı, 1992; 225-35.
12. McDonald P. Response rates in general practice studies. Br J Gen Pract
1993; 43(376): 484.
13. Sibbald B, Addington-Hall J, Brenneman D, Freeling P. Telephone versus postal surveys of general practitioners: methodological considera¬tions. Br J Gen Pract 1994; 44(384): 297-300.
14.
Başa
k O, Sönmez HM, Payza E. Birinci basamakta hipertansiyon yönetimi. Aile Hek Derg 1997; 1(3): 148-52.
15. Templeton L, Deehan A, Taylor C, Drummond C, Strang J. Surveying general practitioners: does a low response rate matter? Br J Gen
Pract 1997; 47(415): 91-4.
16. WHO Regional Office for Europe Copenhagen, framework for professional and administrative development of general practice/family medicine in Euro¬pe. 1998.
17. Making medical practice and education more relevant to people's needs: the contribution of the family doctor. WHO and the World Organisation
of Family Doctors (WONCA). Ontario, Canada, November 6-8 1994.
18. The contribution of family doctors/general practitioners to health for all.
Report on a WHO Working Group. Perugia, Italy, 22-25 May 1991.
19. Family practice development strategies. Report on the second WHO Me¬eting of the Expert Network. Warsaw, Poland, 23-25 October 1995.
20.
Bodu
r S, Tanrıkulu Z. Sağlık ocağı hekimlerinde mesleki doyum. Pos¬ter sunumu, VI. Ulusal Halk Sağlığı Kongre Kitapçığı 14-18 Nisan 1998, Adana.
21.
Köksa
l S, Vehid S, Tunçkale A, Erginöz E, Can G. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencilerinin tıp eğitimi ve mezuniyet sonrası ile ilgili düşünce¬leri. Poster sunumu, VI. Ulusal Halk Sağlığı Kongre Kitapçığı, 14-18 Ni¬san 1998, Adana.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com