You are here

Akut Miyokard Enfarktüsü Sonrası Depresyon ve Anksiyete Sıklığı

FREQUENCY OF DEPRESSION AND ANXIETY AFTER MYOCARDIAL INFARCTION

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Objectives: This study, aimed to detect the rate of depression and anxiety after myocardial infarction (MI) and to confirm that it is important to recognize depression and anxiety ear¬lier in the post MI period inorder to reduce the mortality and morbidity rate in this period. Methods: Volunteering patients who had been interned and treated in the cardiac intensive care service were asked ques¬tions in the second week of the post MI period. The control group included 40 other patients who had the same features. Results: 50-82% of patients were in depression in the second week of the post MI period according to Hamilton and Beck depression scale. Post MI anxiety rate was low. In the patient group there were significant correlations between depression and low secioeconomic level, between reinfarction and depression, between mortality rate in their family and depres¬sion. Depression rate was detected higher in the married group. Conclusion: Depression effects low the process of MI in a negative way and increases the mortality and morbidity in the late post MI period. This shows the importance of the issue.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Bu çalışma dünyada en çok görülen ölüm sebepleri arasında yer alan miyokard infarktüsü (MI) sonrası depresyon ve anksiyete oranını belirlemek, MI sonrası erken dönemde depresyon ve anksiyeteyi teşhis etmenin, ileride oluşabilecek mor-talite ve morbiditeyi azaltmada etkin rol alabileceğini göstermek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Çalışmaya yoğun bakımdan çıkmış,akut MI sonrası 2. haftada olan, 40 gönüllü hasta ve tüm kriterleri olgulara denk olan 40 kişilik kontrol gurubu alınmıştır. Bulgular: Hamilton depresyon ölçeği ve Beck depresyon ölçeğine göre MI sonrası 2. haftada hastaların %50-82'sinde depresyon saptanmıştır. MI sonrası anksiyete düzeyi düşük bulunmuştur. Olgu grubunda depresyon ile düşük ekonomik düzey arasında, reeinfarktüs ve depresyon arasında, ailede miyokard enfarktüsü sonrasındaki ölümler ile depresyon arasında anlam¬lı ilişki bulunmuştur. Evlilerde depresyon oranı daha yüksek tespit edilmiştir. Sonuç: Depresyonun, fiziksel hastalığın seyrini olumsuz etkile¬mesi, MI sonrası geç dönemde morbidite ve mortaliteyi arttır¬ması bu konunun önemini ortaya koymaktadır.
74-77

REFERENCES

References: 

1.
Özka
n S. Psikiyatrik Tıp. Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi. İstanbul, Roche Yayınları 1993; 103-8.
2.
Özde
n SY. Dahili hastalıklarda depresyon. Kartal Eğitim ve Araştırma Klinikleri 1990; 1 (1):31-5.
3. Katon W, Sullivan M, Clark M. Psychological factors, affecting medical conditions in cardiovascular disorders. Section 1995; 26(4): 1491-500.
4. Cassem NH, Hacken TP. Psycological aspects of myocardial infarction. The Medical Clinics of North America'da. Ed. Wise TN, Reading A. Philadelphia, B Saunders Campany, 1977; 61(4).
5. Frasure Sn, Lesperance F, Talajic M. Depression following myocardial infarction: Impact on 6-month survival. JAMA 1993; 270: 1819-25.
6. Lisa F, Berkman PO, Linda L, Summers MPH, Ralph I, Hormitz
MD. Emotional support and survival after myocardial infarction. Ann Intern Med 1992; 117: 1003-9.
7. Case RB, Moss AS, Case N, McDermott M, Eberly S. Living alone after myocardial infarction: Impact on prognosis. JAMA 1992; 267: 515-9.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com