You are here

Değirmendere Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Erişkin Hastalarda Obezite Sıklığı ve Eşlik Eden Hastalıklarla İlişkisi: Bir Olgu Kontrol Çalışması

PREVALENCE OF OBESITY AND ITS ASSOCIATION WITH COMORBIDITIES IN ADULT PATIENTS ATTENDING DEĞİRMENDERE FAMILY PRACTICE UNIT: A CASE-CONTROL STUDY

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Objective: To determine the prevalence of obesity and to assess associated risk factors among adult patients of Değirmendere Family Practice Unit. Methods: Files of 298 registered patients, attending our family practice unit between January 20th and June 31st 2002 were cross-sectionally screened. 207 files containing sufficient data were included. Inclusion criteria were: age > 18 years, records containing height, body weight, systolic and diastolic blood pressure value and presence of personal problem list. For obesity prevalence assessment, patients were grouped according to body mass index (BMI, kg/m2) as follows: group 1 BMI < 25 kg/m2 normal weight, group 2 BMI=25-29.9 kg/m2 overweight, group 3 BMI > 30 kg/m2 obese. For risk assesment the study population was divided as; group 1 (con¬trol group) normal weight BMI< 25 kg/m2, group 2 over¬weight or obese BMI > 25 kg/m2. Results: 77.8% (n=161) of the study population were female, mean age was 52.8±11.9 years, mean BMI was 27.9±5 kg/m2. Overall prevalence of obesity was 28% (n=58), being dominant in women (29.2% vs 23.9% in men) and showing a peak between 40-60 years of age for both genders. When compared to normal weight, being overweight or obese was found to significantly increase the risks for hypertension (Odds Ratio=OR=2.9, p=0.001) and type 2 diabetes mellitus (OR=4.8, p=0.007). Conclusion: Results were in accordance with recent Turkish population based obesity prevalence studies. Obesity is an important cardiovascular and metabolic risk factor.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Değirmendere Aile Hekimliği Polikliniği'ne başvuran hastalarda, obezite prevalansının yaşa ve cinsiyete göre dağılımını ve eşlik eden hastalıklar ile ilişkisini araştırmak. Yöntem: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Değirmendere Polikliniği'ne, 20 Ocak - 31 Haziran 2002 tarihleri arasında başvuran ve dosya kayıtları bulunan hastaların (n=298) dosyaları kesitsel olarak incelendi. 18 yaş üstünde olup, dosya kayıtlarında yaş, boy, kilo, sistolik ve diyastolik kan basıncı değerleri ile kişisel problem listesi olan 207 kişi çalışmaya alındı. Obezite prevalansını belirlemek için hastalar beden kitle indeksine (ESKİ) göre üç gruba ayrıldı: grup 1 BKİ<25 kg/m2 (normal kilolu), grup 2 BKİ=25-29.9 kg/m2 (fazla kilolu), grup 3 BKİ>30 kg/m2 (obez). Eşlik eden hastalıklar için risk belirlenmesi amacıyla hastalar BKİ'ne göre; normal kilolu (kontrol grubu, BKİ<25 kg/m2), fazla kilolu ve obez (BKİ>25 kg/m2) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Bulgular: Çalışmaya alınan 207 hastanın %77.8'i (n=161) kadın, yaş ortalaması 52.8±11.9 yıl, ortalama BKİ 27.9±5.0 kg/m2 idi. Obezite prevalansı %28 bulundu. Obez kadınların oranı erkeklerden daha yüksekti (sırasıyla %29.2 ve %23.9). Obezitenin her iki cinste 40-60 yaş arasında daha fazla olduğu gözlendi. Normal kiloda olanlarla kıyaslandığında, obez veya fazla kilolu olmak, hipertansiyon ve tip 2 diabetes mellitus sık¬lığı yönünden risk oranını (odds ratio=OR) anlamlı olarak artırıyordu (sırasıyla OR 2.9; p=0,001 ve OR 4.8; p=0.007). Sonuç: Bulgular, Türkiye'de yapılmış obezite prevalansı konulu popülasyon çalışmaları ile uyumludur. Obezite önemli bir kar-diyovasküler ve metabolik risk faktörüdür.
117-121

REFERENCES

References: 

1. National Institutes of Health, National Heart, Lung, and Blood Institute. Clinical Guidelines on the Identification, Evaluation and Treatment of Overweight and Obesity in Adults. Evidence Report: NIH Publications No 98-4083, 1998.
2. Lyznicki JM, Young DC, Riggs JA, Davis RM. Obesity: Assesment and management in primary care. Am Fam Physician 2001; 63: 2185-96.
3. James PT, Leach R, Kalamara E, Shayeghi M. The worldwide obesity epidemic. Obes Res Nov 2001; 9: 228-33.
4.
Türkiy
e Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Obezite ve Lipid Metabolizması Çalışma Grubu. Ulusal Obezite Rehberi. 1999.
5. World Health Organization. Obesity Epidemic Puts Millions At Risk From Related Diseases. Press Rlease WHO/46 1997 June.
6. World Health Organization. Controlling The Global Obesity Epidemic.
WHO Nutrition 2001 July.
7. Sansoy V.
Tür
k erişkinlerinde beden kitle indeksi, bel çevresi ve bel kalça oranları. TEKHARF Yüzyıl Dönümünde Türk Erişkinlerinde Koroner Risk Haritası ve Koroner Kalp Hastalığı. Ed. Onat A. İstanbul, ARGOS,
2001; 68-73.
8.
Satma
n I, Yılmaz T, Sengül A ve ark. Population-based study of dia¬betes and risk characteristics in Turkey: Results of the Turkish diabetes epidemiology study (TURDEP). Diabetes Care 2002 25:1551-6.
9. Hatemi H,
Tura
n N, Arık N, Yumuk V. Türkiye obezite ve hipertansiyon taraması sonuçları (TOHTA). Endokrinolojide Yönelişler Dergisi
2002; 11 (1).
10. Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure. The Sixth Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure. Arch Intern Med 1997; 157: 2413- 46.
11. The Expert Committee on the Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus. Report of the Expert Committee on the Diagnosis and
Classification of Diabetes Mellitus. Diabetes Care 1997; 20: 1183-97.
12. Flegal KM, Carroll MD, Ogden CL, Johnson CL. Prevalence and trends in obesity among US adults,1999-2000. JAMA 2002; 288: 1723-7.
13. Arslan
M
. Dünyada Obezite. Obezite çalışma grubu bülteni 1999 Mayıs.
14. Erem C, Yıldız R, Kavgacı H ve ark. Prevalence of diabetes, obesity and hypertension in a Turkish population (Trabzon city). Diabetes Res
Clin Pract 2001; 54: 203-8.
15. Brown CD, Higgins M, Donato KA ve ark. Body mass index and the prevalence of hypertension and dyslipidemia. Obes Res 2000; 8: 605-19.
16. Wilson PWF, D'Agostino RB, Sullivan L, Parise H, Kannel WB.
Overweight and obesity as determinants of cardiovascular risk: the Framingham experience. Arch Intern Med 2002; 162: 1867-72
17. Liu K, Ruth KJ, Flack JM ve ark. Blood pressure in young blacks and whites: Relevance of obesity and lifestyle factors in determining differen¬ces. The CARDIA study. Circulation 1996; 93: 60-6.
18. Ghannem H, Fredj AH. Prevalence of cardiovascular risk factors in the urban population of Soussa in Tunisia. J Public Health Med 1997; 19 (4):
392-6.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com