You are here

Haydarpaşa Numune Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Planlaması Ünitesi Hizmetlerinin Değerlendirilmesi

THE EVALUATION OF SERVICE GIVEN TO WOMEN IN HAYDARPAŞA NUMUNE EDUCATION AND RESEARCH HOSPITAL, FAMILY PLANNING UNIT

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Aim: To investigate the service given to women who applied to the Family Planning Unit (FPU) in Haydarpaşa Numune Education and Research Hospital (HNERH). Materials and Methods: The record books were observed ret¬rospectively, and the distribution of applications were classi¬fied. The ones choosing a new contraceptive method were analyzed for preferences and rates. Results: 5260 applicants were recorded in our books in 2002. 4.8% had legal abortions and 16.7% had a new contraceptive method request. The remaining 78.5% were, either seeking for counselling and health checks or regular method users. Among the new starters, intrauterine devices (IUD) ranked top with 37.9%. Following were condoms (20%), injectable contraceptives (18.9%), combined oral contraceptive pills (16.6%), tubal ligation (4.7%) and Implanon (1.8%). Conclusions: It was quite relieving to find that the rate of legal abortions was 4.8%. We were satisfied with the 44.4% rate of hormonal contraceptive choice among new method starters.
Abstract (Original Language): 
Amaç: 2002 yılında, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Planlaması Ünitesi'ne (HNH-APÜ) başvurarak hizmet alan olguların incelenmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Kayıt defterleri retrospektif olarak incelenerek başvurular sebeplerine göre ayrıldı. Doğum kontrolüne başlayanların tercih ettikleri yöntemler ve oranları incelendi. Bulgular: 2002 yılı içinde HNH-APÜ'ne 5260 kişi başvurdu; %4.8'ini yasal tahliye, %16.7'si ise yeni kontraseptif yöntem seçimi için gelmişti, %78.5'ini danışmanlık için gelenler, eski yöntem kullanıcıları ve kontroller oluşturuyordu. Yeni yöntemler arasında rahim içi araç %37.9 oranı ile ilk sırayı aldı. Bunu sırasıyla; kondom (%20.0), parenteral kontraseptifler (%18.9), kombine oral kontraseptifler (%16.6), tüp ligasyonu (%4.7) ve implanon (%1.8) takip ediyordu. Sonuç: Yasal tahliye için başvuranların sadece %4.8' i oluştur¬ması sevindiriciydi. Yeni yöntem seçenlerin arasında hormonal yöntemlerin %44.4' lük oranı memnuniyet vericiydi.

REFERENCES

References: 

1.
Ürem
e sağlığı ile ilgili politika ve yasalar. Dervişoğlu A. (Çev. ed.) Kontraseptif Yöntemler: Uluslararası Basım. İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı Yayınları No:1. Ankara, Demircioğlu Matbaacılık, 1990; 58.
2.
T.C
. Sağlık Bakanlığı AÇSAP Genel Müdürlüğü, Kadın Sağlığı ve Aile Planlaması Ulusal Faaliyet Planı 1998, Ankara.
3.
T.C
. Hükümeti-Unicef İşbirliği Programı. Türkiye'de Anne ve Çocukların Durum Analizi Seri No:2. Unicef, Ankara, 1991.
4. Center for Communication Programs, Johns Hopkins University.
Complications of abortion in developing countries. Population Reports, Series: F, Number: 7, July 1980.
5. T.C.
Başbakanlı
k Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı; 1994 Uluslararası Aile Yılı Özel İhtisas Komisyonu Raporları, "Aile Planlaması ve Sağlığı". Ankara, 1994.
6.
Türkiy
e Nüfus ve Sağlık Araştırması 1998. Hacettepe Üniversitesi, Nüfus Etütleri Enstitüsü. Ankara; Macro International Inc. Maryland, 1999.
7.
Türkiy
e Nüfus ve Sağlık Araştırması 1993. Sağlık Bakanlığı AÇSAP Genel Müdürlüğü, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. An¬kara, Macro International Inc. Maryland, 1994.
8. Center for Communication Programs,Johns Hopkins University.
Healthier mothers and children through family planning. Population Reports. Series: J, Number: 27, Mayıs-Haziran 1984.
9. Speroff L, Glass RH, Kase NG. Family planning, sterilization, and abor¬tion. Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility' de. Ed. Speroff L, Glass RH, Kase NG. 6. baskı. Maryland, Williams and Wilkins, 1999; 831-65.
10.
Özvarı
ş ŞB. Doğurganlığın düzenlenmesi. Aile Planlamasında Temel Bilgiler' de. Ed. Biçer S, Bulut A, Çalı Ş ve ark. Ankara, Damla Mat¬baacılık , 1997; 5-15.
11. İnce N, Özyıldırım BA, Özden YI. The use of family planning methods in an administrative district of Istanbul. Eur J Contraception Rep Health Care 2003; 8(1): 21-6.
12. Ataman
O
, Benli Z, Ertopçu K ve ark. SSK Aile Planlaması Eğitim Merkezlerinin kontraseptif yöntem dağılım analizi (toplam 43345 olgu değerlendirilmesi) I. Uluslararası ve II. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi 2001, Antalya, Kongre Kitapçığı, s:107.
13.
T.C
. İstanbul Sağlık Müdürlüğü. Haydarpaşa Numune Hastanesi Aile Planlaması Ünitesi'ne AÇSAP konusunda geribildirim. Geribildirim For¬mu. Ocak, 2003.
14. Sugerman S, Halfon N, Fink A ve ark. Family Planning clinic patients: their usual health care providers, insurance status, and implications for managed care. J Adolesc Health 2000; 27: 25-33.
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi |
Turkish Journal of Family Practice | Cilt 8 | Sayı 3 | 2004 | 123
15. Gallen M, Lettenmaier C. Counselling makes a difference. Population Reports, Series J, 1987.
16.
T.C
. Sağlık Bakanlığı AÇSAP Genel Müdürlüğü. Aile Planlaması Kalite Araştırmaları 1998-2000 Karşılaştırmalı Raporları. Ankara,
2001.
17. Erci B. Turkish women's satisfaction with family planning services. Eur J Contraception Rep Health Care 2002; 7(4): 227-33.
18. Sullivan LM, Stein MD, Savetsky JB ve ark. The doctor-patient relationship and HIV-infected patients' satisfaction with primary care physicians. J Gen Intern Med 2000; 15: 462-8.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com